Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mehefin 7 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mai 10 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ebrill 12 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mawrth 8 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 9 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 12 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 10 2015
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

Adroddiad Cynghorydd Mis Medi 2016.

1.Cyfarfod Cynllunio.
Siarad yn erbyn cais gan ddatblygwr I adeiladu 11 ty wrth y Ganolfan Iechyd. Y cais yn cael ei wrthod.

2.Mynychu cyfarfod mis Medi Cyngor Cymuned Y Felinheli . Mwy o fanylion I ddilyn ar wefan y pentre Felinheli.org.

3.Llywodraethwyr Ysgol.
Dwi wedi cael fy mhenodi I fod yn lywodraethwr yn Ysgol Felinheli a Ysgol Syr Hugh Owen.

4.Cyfarfod Etholaeth Arfon.
Clywed Hywel Williams AS gyda newyddion o Llundain, Sian Gwenllian AC gyda newyddion Caerdydd a Cynghorydd Gareth Thomas yn son am ganlyniadau ardderchog level A a TGAU plant Gwynedd.

5. Mynychu Cwrs Hyfforddiant ar Wybodaeth am Bobl.

6. Fforwm Ardal Ogwen a Gwyrfai.
[a] Cist Gwynedd – arian grant ar gael I fudiadau lleol. Fwy o wybodaeth ar gwynedd.llyw.cymru
[b]Tai Gwag- benthyciadau a grantiau I gael efo tai wedi bod yn wag am o leiaf 6 mis. Cysylltwch ar Tim ar 01341 424371 neu taigwag@gwynedd.gov.uk
[c] Casgliad gwastraff swmpus ar gael [5 item mawr] am £19. Ffoniwch 01766 771000.

7.Mynychu cyfarfod Grwp Plaid Cymru yn Porthmadog I drafod polisiau.

8.Mynychu arddangosfa ffordd osgoi Caernarfon/ Bontnewydd.

9.Cysylltu a fi.
Ffon 01286 676869 9 y bore tan 5 y prynhawn dydd Llun I Dydd Gwener
e-bost I Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru neu ar dudalen Facebook

line

Is-etholiad dydd Iau YMA 14.07.16

Annwyl gyd-bentrefwr

Fel y gwyddoch, mae dau enw wedi eu cyflwyno ar gyfer yr is-etholiad sy'n cael ei gynnal dydd Iau yma ar gyfer cynghorydd sir newydd ar gyfer y pentref. Bydd angen felly bwrw pleidlais dydd Iau.

Cefais y fraint o'ch cynrychioli ers 2008 yn enw Plaid Cymru gan ymddiswyddo yn ddiweddar ar ol cael fy ethol i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Gareth Griffiths yw ymgeisydd Plaid Cymru ac fe fyddai'n gynghorydd ardderchog ar gyfer y pentref. Rwyf wedi adnabod Gareth ers dros 20 mlynedd a gwn mai fo yw'r person gorau ar gyfer y gwaith. Fo yw is-Gadeirydd ein gwyl hynod lwyddiannus, Gwyl y Felin ac mae wedi ymwneud a nifer o weithgareddau cymunedol dros y blynyddoedd.
Rwy'n gwybod y byddai Gareth yn barod iawn i wrando ac i helpu pobol y pentref.

Bydd y gorsafoedd pleidleisio ar agor yn Neuadd yr Eglwys a'r Ysgol rhwng 7 y bore a 10 y nos dydd Iau yma, Gorffennaf 14.

Diolch am eich cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd. Gobeithio y caf gyfle i gydweithio efo Gareth fel ein cynghorydd sir newydd er lles y pentref i'r dyfodol.

Cofion cynnes,

Sian Gwenllian

line

Cyfrifon 2015-2016

Mae cyfrifon 2015/2016 wedi dychwelwyd oddi wrth yr Archwiliwr Mewnol ac mae modd bellach i aelodau’r cyhoedd i’w gweld. Os am eu gweld mae angen gwneud apwyntiad gyda'r Swyddog ariannol Wynne Barton. Mae’r cyfrifon ar gael hyd nes y 1af o Orffennaf 2016.

line

Adroddiad Cynghorydd Mehefin 2016

llun felin

Yn dilyn fy ethol fel Aelod Cynulliad Arfon, rwyf wedi ymddiswyddo fel cynghorydd Y Felinheli ar Gyngor Gwynedd.

Braint o’r mwyaf fu cael cynrychioli’r Felinheli ar Gyngor Gwynedd am 8 mlynedd a byddaf yn parhau i weithio dros y pentref yn fy swydd newydd fel eich Aelod Cynulliad.

Mae Plaid Cymru wedi dewis Gareth Griffith fel ein hymgeisydd a gwn y byddai’n gwneud cynghorydd ardderchog.

Bydd Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi rhybudd ac yna’n cynnal is-etholiad yn yr wythnosau nesaf os bydd angen.

Yn y cyfamser, gallwch gysylltu a mi ar Sian.Gwenllian@Cynulliad.Cymru ac mi geisiaf eich helpu.

line

Adroddiad Cynghorydd Mai/Mehefin 2016

ETHOLIAD: Fel y gwyddoch, rwyf wedi cael fy ethol yn Aelod Cynulliad Arfon ac rwyf wedi cychwyn ar fy ngwaith. Gwn fod cefnogaeth gwych wedi dod o’r Felinheli a diolch o galon i chi gyd am fynd i bleidleisio. Rwyf yn bwriadu cyflwyno fy ymddiswyddiad fel Cynghorydd Sir yn yr wythnosau nesaf. Bydd cyfle wedyn i chi ddewis cynghorydd newydd. Yn y cyfamser, cysylltwch a mi os ydych am help efo unrhyw fater.

MENAI MARINA: Cafwyd cais cynllunio i ehangu’r swyddfeydd presennol ger y Doc i greu toiledau, cawodydd a mwy o le swyddfa ynghyd a chodi 3 uned manwerthu ac ehangu’r maes parcio presennol. Gallwch ganfod y cais ar wefan y Cyngor C16/0507/20/LL a rhoi sylwadau yno.

GWAITH ATAL LLIFOGYDD: Mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i gael arian i greu cynllun er mwyn atal llifogydd o’r Afon Fenai i’r dyfodol. Fe fydd unrhyw gynllun yn cael ei drafod yn fanwl efo’r gymuned, Y Cyngor Cymuned, Y Clwb Hwylio a’r preswylwyr lleol.

PEDWAR TY NEWYDD: Rhoddodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd ganiatâd i gais i adeiladu pedwar tŷ newydd ( un fforddiadwy) ar lain o dir tu ôl i’r Lon Las ger Ffordd Penybryn

GWAITH AR Y LON LAS: Bu cwmni Cemlyn Engineering yn cwblhau gwaith ar yr afon ger y Lon Las tu ôl i’r gyfnewidfa ffon er mwyn atal llifogydd i’r dyfodol.

STEPIAU CEI: Mae’r blwch postio bellach ar gael i’w ddefnyddio.

LLWYBR CYHOEDDUS AFON HEULYN: Yn anffodus, nid yw’r gwaith o ail godi’r wal wedi cychwyn ac felly rhaid cadw’r llwybr ar gau.

LLONGYFARCHIADAU: Clwb Pêl-droed Y Felinheli yw Pencampwyr Cynghrair Gwynedd sy’n golygu y byddan nhw’n mynd fyny i Gynghrair Cymru ( Adran 2) tymor nesaf.

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau