Iaith: Cymraeg | English

Be sy' mlaen > Felin Sgwrsio

Mae’r hen gaffi ar Stryd Bangor ar gael i grwpiau lleol am £5 y sesiwn yn unig – lle cyfforddus, modern a chynnes i gynnal cyfarfodydd bychain efo lle i hyd at 25 o bobol. Mae modd gosod y byrddau fel un bwrdd pwyllgor mawr neu nifer o fyrddau bach. Mae yna gyfleusterau te a choffi, toiled sy’n addas i’r anabl, ac adnoddau eraill. Mae hefyd yn addas ar gyfer gweithgareddau codi arian bychain.

Yn barod mae Gŵyl y Felin, y Cyngor Cymuned a Masnach Deg yn gwneud defnydd o’r lle gafodd ei addasu gyda chymorth grant gan Cist Gwynedd.

Mae modd i fusnesau a chyrff o’r tu allan i’r pentref wneud defnydd o’r Felin Sgwrsio hefyd ar delerau i’w trafod.

Mae croeso i chi alw heibio am banad a sgwrs efo cynghorwyr lleol ar fore Gwener. Mae’r Clinig Cyfrifiaduron yn profi’n boblogaidd iawn ar fore Mercher a’r criw hanes lleol Felin ers Talwm yn hel achau ac atgofion ar fore Iau. Tro’r plant yw ymgynnull  pan fydd Y Felin Stori yn cyfarfod ar nos Iau ( gyda nawdd gan yr Academi) a’r dysgwyr yn dod ynghyd i sgwrsio ar fore Sadwrn. Mae Pwyllgor Y Felin Sgwrsio yn cynnal Bore Coffi a Stondinau ar fore Gwener olaf pob mis a gweithgareddau rheolaidd fel Dathlu Gŵyl Ddewi fu yno’n ddiweddar. Edrychwch yn ffenest Y Felin Sgwrsio am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â’r Cadeirydd Aled Jôb ( 07818068205).

 

Manylion mudiadau a gynhalir yn y Felin Sgwrsio:

Wyt ti ffansi cael cyfle i ymarfer dy Gymraeg llafar? A hynny hefo pobl
leol gyfeillgar mewn awyrgylch anffurfiol? Os felly, tyd draw i Glwb y Dysgwyr yn Y Felin Sgwrsio bob bore Sadwrn rhwng 11.00 a 12.30.

Mwy o fanylion/More details: Aled G Job : aled.job@btopenworld.com

  1. A oes gennych broblem yn defnyddio’ch cyfrifiadur?
  2. Neu os nad oes gennych gyfrifiadur, hoffech chi weld a fedrwch ddefnyddio un?
  3. Am eglurhad sut mae meddalwedd Microsoft yn gweithio?
  4. Am ddefnyddio meddalwedd am dim megis Open Office?
  5. A ydych am fedru defnyddio’r We, E-Bostio, ffonio am ddim gyda Skype?
  6. Am wybodaeth am safleoedd defnyddiol ar y We?
  7. Oes gennych gamera digidol ac am wybodaeth beth i wneud gyda’r lluniau?
  8. Am Gymreigeiddio eich Cyfrifiadur?

Felly dewch i’r Felin Sgwrsio, Stryd Bangor, Y Felinheli
Rhwng 10 a 12 o’r gloch pob bore Mercher
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dennis Roberts (670858)

Cymdeithas Hanes Y Felinheli

Cymdeithas yn ymddiddori yn hanes y pentref a’r cylch.

Cadeirydd: Mrs Nansi Jones

Is-Gadeirydd: Ken Brown

Ysgrifennydd: Len Vaughan Williams (01248 670016)

Trysorydd: Vernon Pierce

Cyfarfod yn Neuadd yr Eglwys ar yr ail ddydd Mawrth y mis am 2 o’r gloch rhwng misoedd Medi ac Ebrill.

Galwch heibio’r Felin Sgwrsio ar fore Gwener ( 10 tan 12 yn ystod y tymor ysgol) ac fe fydd y Cynghorydd Sir a rhai o’r cynghorwyr cymuned yno i’ch croesawu am banad a sgwrs. Gallwch drafod unrhyw broblem, leisio barn am un rhywbeth yn y pentref neu wneud apwyntiad fel bo chi’n gallu trafod mater yn gyfrinachol. Weithiau bydd swyddogion y Cyngor Sir ac eraill yn galw heibio i drafod cynllun neu broblem arbennig a bydd hynny’n cael ei hysbysebu ymlaen llaw.

 

Cafodd Y Felin Sgwrsio ei agor yn swyddogol yn Ionawr 2009 gan y Gweinidog Treftadaeth a’r Aelod Cynulliad Lleol, Alun Ffred Jones.

Dyma luniau agoriad swyddogol y Felin Sgwrsio.

I weld y Calendr cliciwch yma.

 
  Hide Thumbs First Previous Pause Next Last
Slideshow speed: 5 seconds
 
DSCF0171
 

 

 

 

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni: