Iaith: Cymraeg | English

Archif Newyddion 2010

Yma mae'r newyddion o 2010 am fywyd y pentref, gan gynnwys newyddion gan y Cynghorydd Sir, Sian Gwenllian. 

Cyngerdd Nadolig y plant yn y Neuadd Goffa newydd 2010

Cyngerdd Nadolig 2010

---------------------------------------------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian Rhagfyr 2010

1) Canolfan Iechyd Rowen: cefais gyfarfodydd gyda'r pensaer ac mae nifer wedi galw heibio i'r Felin Sgwrsio i weld y cynllun. Gobeithio y gwelwn y gwaith yn cychwyn yn fuan.

2) Gwella'r Lon Las: mae'r gwaith yn mynd ymlaen er gwaetha'r tywydd garw. Mae'r cynlluniau i'w gweld yn Y Felin Sgwrsio ac mae Mark Ballam yn galw yno bob bore Gwener i roi adroddiad cynnydd ac i dderbyn sylwadau. Cafwyd ymateb ffafriol iawn.

3) Tai fforddiadwy Tan y Maes: bum mewn cysylltiad a'r datblygwr ac mae'n bwriadu bwrw mlaen a'r cynllun.

4) Maes y Felin : trefnais i Cartrefi Cymunedol Gwynedd dorri'r gwrych privets anferth.

5) Rhyd y Fenai : trefnais i'r tir o amgylch gael ei glirio. Byddaf yn pwyso am ragor o welliannau.

6) Bum gyda rhai o drigolion Hen Gei Llechi i weld pennaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ddiweddar ynglyn ag ymddygiad gwrth gymdeithasol mewn dau dy ar y stad. Cafwyd addewid y byddai'r Cyngor yn trafod gyda Ty Clyd sy'n gosod y tai.

7) Bum mewn cyfarfod i drafod ffordd osgoi Bontnewydd/Caernarfon gyda chynghorwyr eraill yr ardal.Mae'n ymddangos bod y mwyafrif o blaid y llwybr porffor sydd yn rhedeg drwy fferm Carreg Coch ar gyrion y pentref. Mae manylion y cynllun ar www.felinheli.org o dan Newyddion.

8) Diolch i bawb am eu hamynedd adeg yr eira. Cafwyd defnydd o'r Felin Sgwrsio i ddosbarthu parseli.

9) Mae'r Neuadd Goffa werth ei gweld ar ol y gwelliannau diweddar. Lluniau yn www.felinheli.org.

10) Er ein bod wedi cael buniau baw cwn newydd yn y pentre, mae baw cwn ar bafinau yn dal i fod yn broblem. Rhowch wybod i Gyngor Gwynedd am unrhyw berchnogion cwn anghyfrifol.

11) Diolch i bawb am eu cefnogaeth a'u cydymdeimlad ar ol i mi golli fy Nhad yn ddiweddar. Gyda thristwch marwolaeth Scott ac eraill o'r pentre yn dal yn fyw yn ein meddyliau, gobeithio y cawn well flwyddyn yn 2011.

---------------------------------------------------------------------------

Gwasanaeth yn yr Eglwys 24ain Rhagfyr

Croeso i bawb i'r Gwasanaeth yn yr Eglwys, Noswyl 'Dolig, i gychwyn am 11 y nos.

---------------------------------------------------------------------------

Agoriad Swyddogol y Neuadd Goffa - 3/12/2010

Hanes - cliciwch yma

 

---------------------------------------------------------------------------

Isod mae neges gan Brif Weithredwr Cyngor Gwynedd am yr eira

POST: Mae'r Postmyn yn dod a llythyrau a pharseli i'r Felin Sgwrsio ar Stryd Bangor. Os gwelwch y fan bost neu'r drysau ar agor, galwch heibio.

Yr argyfwng eira

Yn ystod y cyfnod presennol o dywydd garw mae nifer ohonoch wedi cysylltu gyda’r adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol i gael gwybodaeth am y sefyllfa ddiweddaraf ynglyn a chasglu ‘sbwriel neu glirio ffyrdd.

Mae’r holl wybodaeth am y sefyllfa yn cael ei chyhoeddi ar dudalen flaen gwefan y cyngor (www.gwynedd.gov.uk) sy’n cael ei diweddaru bob dydd. Gofynnwn yn garedig i chi edrych ar y wefan yn y lle cyntaf, neu gyfeirio’r cyhoedd ati, yn hytrach na chysylltu hefo’r Adran.

Yn ystod y cyfnod rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, os bydd yr argyfwng eira yn parhau gwneir trefniadau i ddiweddaru’r wefan. Hefyd bydd Galw Gwynedd ar agor ar 29, 30 a 31 Rhagfyr a bydd modd iddynt dderbyn galwadau am unrhyw fater brys (01766 771000). Ar ddyddiau eraill mae rhifau argyfwng ar gael naill ai ar y wefan neu ar beiriant ateb Galw Gwynedd.

Gellwch sicrhau’r cyhoedd fod staff y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i gynnal gwasanaethau hanfodol er waethaf y tywydd.

Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddymuno Nadolig Llawen i bob un ohonoch.

Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli

Yng Nghyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli a gynhaliwyd yn y Felin Sgwrsio ar Hydref 20ed Dyma oedd y prif benderfyniadau;

- Islwyn Owen yn cael ei ail-ethol eto fel Cadeirydd
- Christine Griffith yn cael ei ail-hethol fel Trysorydd
- Judith Jones jiwdjones@yahoo.co.uk yn cael ei hethol fel Ysgrifennydd

Cynhelir noson o garolau a Sion Corn ar lan y môr am 6.00 ar Nos Sul Rhagfyr 19eg. Bydd cyfle i wrando ar fand Beaumaris a chanu carolau wrth fwynhau glasiad o ‘mulled wine’ a ‘mince pie’! Croeso i bawb.

---------------------------------------------------------------------------

NOSON SIOPA NADOLIG
Ma'r Nadolig ar y gorwel felly yn amser i ddechrau eich siopa Nadolig gan gasglu arian at yr ysgol a chefnogi busnesau lleol...

Dewch yn llu i Ffair Grefftau Ysgol y Felinheli, Nos Iau y 25ain o Dachwedd rhwng 7 a 9pm ym Mwyty yr Hen Lechan, Marina y Felinheli.

Pob math o stondianu lleol yn gwerthu llyfrau, crefftau, cardiau, gemwaith, danteithion a dillad plant.

Mynediad - £1 wrth y drws.

Croseo cynnes i bawb a bydd lluniaeth ar werth yn y Bar.

Palas Print, Adra, Botwm, Lowri Frettwell, Portmeirion, Seiont Nurseries, Y Cwt Caws, Silibili a llawer mwy

---------------------------------------------------------------------------

SESIYNAU DYSGU CYMRAEG YN YR HALFWAY

Mae Sesiynau Dysgu Cymraeg wythnosol yn cychwyn yn Nhafarn yr Halfway, Y Felinheli, yr wythnos hon.

Mae'r sesiynau wedi deillio o ddymuniad landlord newydd yr Halfway, John Knight, i ddysgu Cymraeg ac i gynnig sesiynau dysgu Cymraeg yn y dafarn.

"Mi fyddan ni'n defnyddio dull dysgu newydd rhyngweithiol, o'r enw TPR( Total Physical Response) ar gyfer y sesiynau hyn" meddai'r Tiwtor, Aled G Job.

"Mae'r pwyslais ar ddysgu Cymraeg mewn modd anffurfiol a mwynhau peint yr un pryd!"

Bydd y sesiynau wythnosol yn cael eu cynnal rhwng 8.00 a 9.00 pob nos Lun yn yr Halfway.

Rhif Cyswllt: 07818 068 205

---------------------------------------------------------------------------

CANSLO
Cyfarfod Cynghorwyr Bore Gwener yma (Tachwedd 19)
WEDI EI GANSLO
Er parch i deulu Scott Hughes
Gallwch adael neges i Sian ar 07775642202

---------------------------------------------------------------------------

Cysylltiad cyflym a'r we yn Felin

Os ydych am ddod a internet ffast i Felin, dod a ni i'r unfed ganrif ar hugain, cael ffibr optic a helpu busnesau lleol ewch i bleidleisio //www.racetoinfinity.bt.com/

Mae pob pleidlais yn cyfrif. Y llefydd efo'r mwya o bleidleisiau fydd yn cael gwella cysylltiad gyntaf. Dim ond 29 o Felin sydd wedi fotio. Ewch ati. Anwybyddwch y ffaith fod BT dal yn yr hen oes ac yn dal i alw Felin yn Port Dinorwic!

---------------------------------------------------------------------------

Scott Hughes

Mae ein meddyliau gydag Emma, Michael, Adam a'r teulu i gyd yn sgil y newyddion erchyll am farwolaeth Scott yn Cyprys. Roedd ar ei ffordd adra ar ol treulio 6 mis gyda'r Llu Awyr yn Afghanistan pan ddaeth y newyddion ei fod wedi bod mewn damwain arweiniodd at ei farwolaeth. Mae'r teyrngedau lu ar Facebook yn dangos mor boblogaidd oedd Scott ymhlith ffrindiau a theulu. Bu llawer o adroddiadau yn y wasg gan gynnwys hwn ar y gwasanaeth newyddion ar-lein Golwg 360

---------------------------------------------------------------------------

Grant dan Arweiniad Plant

£8,500 o grant i’w rannu i grwpiau ar gyfer creu rhagor o gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc.

A ydych chi yn :-
- chwilio am arian i ddatblygu syniad gwirfoddoli i bobl ifanc?
- gwybod am grwp o bobl ifanc a fyddai yn gallu gwirfoddoli, ond fod arnynt angen grant i gychwyn?
- gweithio gyda phobl ifanc, ac yn chwilio am arian i’w hysgogi i wirfoddoli?

Nod cynllun ‘Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc’ – Gwirvol yw cefnogi gweithgareddau a phrosiectau gwirfoddoli bach, a gynhelir ac a arweinir gan bobl ifanc.

Bydd hyd yn oed y ceisiadau llwyddiannus yn cael eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl ifanc 16-25 oed.

Gellir ymgeisio am grant hyd at uchafswm o £500* i gefnogi gwirfoddoli neu sefydlu gweithgaredd gwirfoddol ar gyfer pobl ifanc.

* gellir mewn amgylchiadau arbennig iawn ystyried cais hyd at £1000, ond bydd angen dangos bod nifer o bobl ifanc yn elwa o’r cynllun, neu ei fod yn sefydlu cyfle gwirfoddoli parhaol.

AMSERLEN
Pecyn Cais ar gaelNAWR

Dyddiad Cau 4 ROWND YN YSTOD 2010-11


**30ain o Dachwedd 2010**
**31ain o Ionawr 2011**

Hysbysu ymgeiswyr llwyddiannus o fewn pythefnos ir dyddiad cau.
Rhaid gwario’r arian grant erbyn 31ain Mawrth 2011.

Am becyn cais a rhagor o wybodaeth cysylltwch â Mirain Roberts yn Mantell Gwynedd ar 01286 672626 neu mirain@mantellgwynedd.com.

---------------------------------------------------------------------------

Astudiaeth yr A487, Caernarfon i'r Bontnewydd Ymgynghoriad Cyhoeddus atodol ac Arddangosfa.

Cynhelir arddangosfa yng Ngwesty'r Celt ar 16 ac 17 Tachwedd rhwng 10.00a,m ac 8.00 pm ac ar 18 Tachwedd rhwng 9.00a.m a 2.00 pm.

---------------------------------------------------------------------------


Cyfnewid yn dod i Neuadd Goffa Bethel, Caernarfon. Nos Fawrth 9fed Tachwedd


Mi fydd noson Cyfnewid yn cael ei chynnal nos Fawrth nesaf y 9fed Tachwedd yn Neuadd Goffa Bethel, Caernarfon. Noson yng nghwmni Mari Lovgreen a Rhodri Ogwen Williams yw hi ac mae'n agored i bawb.

Mae'n noson hwylus, anffurfiol a chymdeithasol iawn ac yn agored ac yn addas i bawb o bob oed. Mi fydd 'na adloniant lleol a lluniaeth yn cael ei ddarparu ar y noson yn ogystal ac mae'n gwbl rhad ac am ddim!
Mae'n gyfle gwych i chi waredu eich cartrefi a'ch cypyrddau o eitemau nad ydych eisiau mwyach a chael y cyfle i'w cyfnewid am bethau eraill a hynny heb wario ceiniog!

Mae modd Cyfnewid bron unrhyw beth, boed yn ddillad, teganau, dodrefn ty, celfi, llestri, lluniau, cryno ddisgiau, llyfrau, teclynnau o'r ardd neu'r atig, mae hyd yn oed modd cyfnewid gwasanaethau a sgiliau. 'Da ni'n awyddus iawn i gael bobl i ddod ynghyd efo eitemau hanes yn ogystal - pethau sydd yn olrhain hanes neu ddiwylliant yr ardal neu'r ardaloedd cyfagos. Efallai bod gennych luniau neu cerdiau post neu lyfr fyddai'n gweddu hyn o bosibl?
Mi fydd arbenigwyr ar leoliad ar y noson hefyd yn cynnig cyngor a thips ar sut mae gweddnewid neu ailwampio eitemau dillad a dodrefn cartref.
Mwy o wybodaeth : 07816 786710.

Dyfodol Iechyd

cyfarfod cyhoeddus

Mae Plaid Cymru wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus. Dyma'r manylion - cliciwch yma

---------------------------------------------------------------------------

Cyfleon beicio a cherdded yn cynyddu

lon las menai

lon las menai 2

Bydd Cyngor Gwynedd yn cynnal gwaith uwchraddio sylweddol ar lwybrau yn ardal y Felinheli rhwng Tachwedd a Ionawr. Mae’r gwaith wedi ei ariannu gyda chefnogaeth Llywodraeth y Cynulliad.

Mae’r gwaith yn cynnwys gwella rhannau sylweddol o lwybr adnabyddus Lôn Las Menai yn y Felinheli yn o gystal â chynnal gwelliannau er mwyn hwyluso mynediad i drigolion lleol gyrraedd y llwybr poblogaidd yma.

Mae rhwydwaith o fwy na 50 cilomedr (32 milltir) o lwybrau pwrpasol ar gyfer cerdded a beicio drwy Wynedd, yn agored i’r cyhoedd drwy’r flwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae pobl Gwynedd yn dweud wrthym dro ar ôl tro fod sicrhau amgylchedd braf a chyfle i fwynhau’r awyr agored yn bwysig iawn iddyn nhw. Braf felly yw gweld gwaith yn cychwyn ar uwchraddio’r rhan yma o Lôn Las Menai sy’n rhan bwysig iawn o rwydwaith llwybrau cerdded a beicio yma yng Ngwynedd.”

Ychwanegodd Uwch Warden Cefn Gwlad Cyngor Gwynedd, Mark Balaam:

“Dyma gychwyn ar gyfres o brosiectau cyffrous yn ardal y Felinheli. Mae rhannau o’r Lôn Las bellach wedi gweld dyddiau gwell a gyda chynnydd sylweddol a’r galw y dyddiau hyn am lwybrau diogel i deithio i’r gwaith, ysgol neu ar gyfer hamdden, bydd y gwaith yma yn gam sylweddol tuag at gwblhau’r gwelliannau i’r rhwydwaith.

“Bydd gweithredu’r prosiectau yma hefyd yn gam sylweddol tuag at gwblhau’r cysylltiad rhwng Chaernarfon a Bangor.”

Mae’r gwaith yn cael ei gynnal gan Wasanaeth Amgylcheddol Cyngor Gwynedd drwy gefnogaeth cynllun grant Môn Menai Llywodraeth y Cynulliad.

Am ragor o fanylion am Lôn Las Menai, a llwybrau cymunedol eraill yng Ngwynedd, ewch i: www.gwynedd.gov.uk a dewiswch Cynllunio ac Amgylchedd ar ochr chwith y sgrin.

---------------------------------------------------------------------------

Manylion am wefan newydd
NHS Direct Wales
Yn cynnig cyngor a gwybodaeth am iechyd. Mae'r wefan yn Gymraeg a Saesneg ac mae gwasanaeth ar lein ar gael lle gallwch gael ateb unigol yn y Gymraeg i'ch cwestiynau.

---------------------------------------------------------------------------

Noson Grace Roberts a Jerry Hunter

noson grace roberts

---------------------------------------------------------------------------

Felin Daclus

casglu sbwriel Dyma rai o'r plant fu'n helpu Felin Daclus i gasglu sbwriel ym mis Medi.


casglu sbwriel 2

 

---------------------------------------------------------------------------

Trip Siopa Nadolig i Lerpwl

Dewch i gychwyn neu hyd yn oed i gwblhau eich siopa Nadolig drwy ymuno â thrip siopa  i Lerpwl ar y 4ydd o Ragfyr 2010!

Bydd yr holl elw a wneir yn mynd tuag at y Cylch Meithrin Y Felinheli

Cost y bws - £12 y pen / £6 y plentyn (blaendal £5).

Enwau i Catrin Gwilym  -  07800994768 neu Rhiannon Jones -  01248670328

----------------------------------------------------------------------

SGILIAU CYNNAL BYWYD TRWY’R GYMRAEG

Bydd cyfle i ddysgu am sgiliau cynnal bywyd sylfaenol yn ail sesiwn MÊTS-IAITH dydd Sadwrn nesaf, Hydref 23ain.

Pwrpas Mêts-Iaith ( rhan o CADWN FELIN DROS 70%) yw dod â Chymry a Dysgwyr at ei gilydd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn gwahanol weithgareddau, gyda Dysgwr/Dysgwraig yn arwain pob sesiwn.

Y tro hwn, Sian Davies, Darlithydd mewn Nyrsio, o Brifysgol Bangor fydd yn arwain y sesiwn.

“Dyma sgiliau pwysig y dylai pawb wybod amdanyn nhw, felly mae croeso i bawb ddod draw i’r sesiwn fore Sadwrn” meddai Aled G Jộb, Cydlynydd Mets-Iaith.

Bydd y sesiwn yn cychwyn am 10.30 yn y Felin Sgwrsio.

----------------------------------------------------------------------

Y Felinheli Mewn Blodau - cliciwch yma i weld y lluniau.

Felin mewn Blodau 2010 - Enillwyr

PRIF ENILLYDD - Mrs. Ann Oxton, Delamere, Siloh

Busnes - 1af Hotel Plas Dinorwic. 2il. Tafarn Y Fic. 3ydd. Halfway House

Gardd Fach - 1af Mrs. Ann Oxton, Siloh. 2il. Mr. Bryan Ward, Bryn Rhedyn. 3ydd. Mr. & Mrs. G. Owen, Siloh

Basgedi Crog - 1af. Mr. & Mrs. G. Williams, Tan y Maes (Withdrawn from Competition) 2il. Mr. Bryan Ward, Bryn Rhedyn. 3ydd. Mrs. M. Pritchard, 21 Y Wern.

Bocsys Ffenest - 1af. Mr. & Mrs. K. Parry, 1 Bush Road, 2il. Mr. & Mrs. D. Coakes, Sycharth. Mrs. Y. Jones, 21 Beach Road. 3ydd. Mr. & Mrs. D. Parry, Tan y Maes.

Gardd Fawr/Large Garden
1af. Mr. & Mrs. T. Jones, 30 Y Wern. 2il Beechwood, Siloh. 3ydd. Mrs. N. Jones, 1 Aber Cottages.

Arddangosfa Lliwgar - Mr. S. Jones, 18a Pendorlan
Mrs. B. Williams, Old Midland Bank House.
Mrs. E. Williams, 22 Y Wern
Mrs. J. Hughes, 23 Beach Road.

Gardd Wyllt Orau - Mr. & Mrs. I. Jones, Ivy Cottage

Arddangosfa Lliwgar heb ei ail - Tafarn Y Fic

------------------------------------------------------------------------------------

Noson gyda Grace

Dyma fanylion noson arall sydd wedi ei threfnu yn sgil buddugoliaethau Eisteddfod Glyn Ebwy
- cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------

Plant yn casglu sbwriel

casglu sbwriel

Bu plant o Ysgol Y Felinheli a Chanolfan Brynffynnon yn casglu sbwriel fel rhan o ddiwrnod Cadw Cymru'n Daclus. Diolch am eu gwaith.

Dyma luniau plant Brynffynnon fu wrthi yn clirio ar Lan y Mor.

 

casglu sbwriel

------------------------------------------------------------------------------------

Gwyl Y Felinheli yn cyflwyno
Noson Tân Gwyllt
Nos Wener - 5-11-10
7.00pm - Glan y Môr
Cymorth ariannol gan Ymddiriedoleath Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned (PACT).

------------------------------------------------------------------------------------

Cyfarfod Blynyddol

Bydd Cyfarfod Blynyddol pwyllgor Gwyl Y Felinheli ar Nos Fercher Hydref 20ed am 8.00 yn Y Felin Sgwrsio. Bydd croeso cynnes i unrhyw un sydd â diddordeb fod yn bresennol ar gyfer y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

 

CHWILIO AM GRANT CYMUNEDOL?

Ewch yma am fanylion un gronfa allai helpu: http://www.millenniumstadiumtrust.co.uk

------------------------------------------------------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian : Haf 2010

 1. Gosodwyd yr hump ger Canolfan Brynffynnon er mwyn arafu traffig tu allan i'r ysgol a'r drych ger Tai Gwelfor er mwyn gwella gwelediad gyrrwyr yn y rhan yma o'r pentref ble mae plant bychain yn chwarae.
 2. Cafwyd cwynion am bobol yn parcio ar y llinellau melyn tu allan i Tai Railings ger y Cyffordd rhwng Ffordd Brynffynnon a Ffordd Llwyn. Cafwyd cwynion hefyd am yrrwyr yn parcio yn yr arosfan bws ger y Fic a Chans. Mae hyn yn creu grid-lock traffig ar brydiau a chafwyd enghraifft o ambiwlans yn sownd yn y traffig. Mae swyddogion traffig y Cyngor a'r heddlu yn cadw golwg ar y ddwy ardal yma a gofynnir yn garedig i chi beidio a pharcio lle nad oes hawl gennych i wneud hynny.
 3. Mae diogelwch o gwmpas yr ysgol wedi ei wella yn sgil gosod ffens newydd i atal cerddwyr rhag croesi mewn man peryglus ag i wella gwelededd i yrrwyr. Canfuwyd fod arian ar gael i wella wynebau pafinau o gwmpas ysgolion ac mae'r Felinheli wedi elwa o hyn a'r gwaith o roi wyneb tarmac newydd wedi ei orffen dros yr haf.
 4. Mae'r cynllun i wella'r Neuadd Goffa wedi bod yn mynd mlaen yn dda dros yr haf a'r gobaith yw ail-agor ym mis Tachwedd. Bydd y Clwb Ieuenctid yn cyfarfod yn Y Felin Sgwrsio tan hynny. Bydd digwyddiadau arbennig yn digwydd i nodi'r achlysur.
 5. Deallaf fod y gwaith o godi Meddygfa newydd yng Nghae Rowen i ddechrau yn yr hydref.
 6. Mae bun baw cwn newydd wedi ei osod ar y gyffordd rhwng Y Wern a Thafarngrisiau a gwaith ar y gweill i osod buniau sbwriel ychwanegol ar Lan-Mor a bun baw cwn arall ochor Bangor y pentref.
 7. Cafwyd noson lwyddiannus i ddathlu buddugoliaeth Grace Roberts yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bydd yr hanes yn llawn yn rifyn nesaf Goriad.
 8. Gwagiwyd draeniau ar Stryd Bangor ar ddechrau'r haf am eu bod mewn peryg o or-lifo.
 9. Mae llain o dir ger gweithdy Rhiwal yn Seilo wedi ei werthu gan Gyngor Gwynedd i'r perchennog. Nid oes defnydd arall i'r tir yma.
 10. Cefais gyfarfodydd dros yr haf gyda swyddog Bwrdd yr Iaith sydd yn defnyddio'r Felinheli mewn astudiaeth ynglyn a dwyiethrwydd mewn cymunedau.
 11. )Bum yn trafod nifer o geisiadau cynllunio a materion tenantiaeth gyda nifer o etholwyr dros yr haf.
 12. Cafwyd cwynion am gyflwr y Cae Chwarae ar Lan Mor sydd wedi eu pasio mlaen i'r Cyngor.
 13. Mae'r trafodaethau rhwng y Cyngor Cymuned, yr Eglwys a Chyngor Gwynedd ynglyn a gwella'r Lon Las allai gynnwys creu maes parcio newydd yn parhau.
 14. Ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn Hen Gei Llechi : Rwyf wedi bod yn trafod y broblem gyda'r Cyngor a'r heddlu. Byddaf yn cyfarfod y gymdeithas preswylwyr yn fuan.
 15. Diolch i bawb fu'n gwirfoddoli yn Y Felin Sgwrsio dros yr haf. Mae rhaglen lawn o weithgareddau wedi cychwyn. Galwch heibio.
 16. Llongyfarchiadau i Ganolfan Brynffynnon am gael grant i greu llecyn ar gyfer tyfu llysiau.
 17. Rhyd y Fenai a Maes y Felin : rwyf wedi cwyno wrth Gerddi Cymunedol Gwynedd am gyflwr y tiroedd o gwmpas y ddwy stad.
 18. Cofiwch fod mwy o newyddion a lluniau ar y wefan www.felinheli.org
 19. Byddaf yn aelod o Fwrdd Cyngor Gwynedd ar ol Hydref 12 gyda'r portffolio Cyllid.
 20. Felinheli mewn Blodau 2010 : seremoni wobrwyo yn Y Palas Pinc am 7, Medi 28. Diolch i'r Cynghorydd Pat White am drefnu eto eleni.
 21. Dyma fy manylion cyswllt os ydych am drafod unrhyw fater :
  Cynghorydd / Councillor Sian Gwenllian (Plaid Cymru)
  01248 670866 07775642202
  Awelfryn, Pen y Bryn, Y Felinheli, Gwynedd LL56 4YQ
  Yn Y Felin Sgwrsio, Stryd Bangor : bron pob bore Gwener/Friday 10 - 12
  www.felinheli.org

------------------------------------------------------------------------------------

"Diwrnod Cymru'n Daclus 2010"

Mae croeso i chi ymuno a chriw Felin Daclus a phlant o'r ysgol i gasglu sbwriel am awr fore Gwener, Medi 24. Dewch i'r Felin Sgwrsio erbyn 10. Bydd offer ar gael. Mae hyn yn rhan o ymgyrch Cadw Cymru'n Daclus 2010. Mwy am yr ymgyrch ar y wefan keepwalestidy.sequence.co.uk

Gallwch wedyn ymuno mewn bore coffi am 11 os liciwch chi. Mae'r bore coffi yn rhan o "The Worlds' Biggest Coffee Morning" pryd bydd cymunedau ar draws Prydain yn cynnal boreau coffi i godi arian i Macmillan Cancer Support. Mwy o fanylion yn is lawr. Dyma'r wefan : coffee.macmillan.org.uk

------------------------------------------------------------------------------------

MÊTS-IAITH AR DAITH

BYDD  Mêts-Iaith,  prosiect  newydd CADWN FELIN DROS 70% yn cael ei lawnsio penwythnos nesaf gyda thaith gerdded o gwmpas y pentref.
Arweinir y daith gan Graham Fitch, un o’r dysgwyr Cymraeg lleol sy’n rhan o Mêts-Iaith. Syniad Mêts-Iaith ydi creu cyfleon newydd i Gymry a Dysgwyr lleol ddod ynghyd i ddilyn gweithgareddau hamdden o bob math a siarad Cymraeg wrth wneud hynny.
Bydd y daith gerdded 4 milltir yn cychwyn o’r Halfway am 10.30 bore Sadwrn, Medi 25ain, gyda chawl  ar gyfer pawb  yn y Felin Sgwrsio ar y diwedd.
“Fel dysgwr Cymraeg, dwi’n meddwl bod Mêts-Iaith yn syniad grêt” meddai Nigel Jones, o Hen Gei Llechi.
“Mae’n rhoi cyfle da i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg hefo Cymry lleol a hynny trwy weithgareddau hamdden maen nhw’n mwynhau eu gwneud”!
Mae tua 15 o siaradwyr Cymraeg a dysgwyr lleol eisoes wedi gaddo bod yn rhan o brosiect Mêts-Iaith a’r gobaith ydi trefnu diwgyddiadau hamdden fel hyn yn gyson.
Mwy o fanylion: 07818 068 205/ 0776 721 0825


--------------------------------------------------------------------------------------

Iwan ar Daith

Palas Pinc Y Felinheli

Nos Wener yma am 7.30 p.m. ( Medi 17)

Noson i gofio'r bardd Iwan Llwyd

Tocynnau gan Nerys John ar 07979438378 ... brysiwch, dim llawer ar ol

--------------------------------------------------------------------------------------

Bore Coffi

11.00am, Dydd Gwener - 24 09 2010

yn Y Felin Sgwrsio Stryd Bangor
ElwMacmillan Cancer Support

Mynediad £2

Rhoddion(cacennau neu arian) i Cyng Sian Gwenllian

07775642202

 

Prif wobr i nofelydd o'r pentref

Llongyfarchiadau gwresog i Grace Roberts o Gerallt, Y Felinheli ar ei buddugoliaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2010. Dewch i noson o ddathliad ar Awst 26 ( Nos Iau) am 7.30 yng Nghapel Bethania. Croeso i bawb.
Manylion yn y poster
Mwy am y stori cliciwch yma.

Gwyl Lyfrau Haf Y Felin Sgwrsio, Y Felinheli tan Awst 28

Chwilio am lyfr i'w ddarllen dros yr haf neu lyfr prin i'ch casgliad? Bydd Ffair Lyfrau yn Y Felin Sgwrsio, Y Felinheli tan Awst 28 pryd bydd llyfrau ail-law ar werth a phryd bydd cyfle i gyfarfod rhai o'n awduron lleol.

Bydd Mari Emlyn yn yr Wyl am 7.30 p.m. Gorff 28, Mary Pampolini Roberts ar Awst 12, Grace Roberts ar Awst 28 a bydd Emily Huws yn cynnal awr stori i'r plant ar Awst 13 am 10.30 a.m.

Yn ystod yr Wyl bydd rhai o arlunwyr oed uwchradd y pentre yn dangos eu gwaith yn Y Felin Sgwrsio a bydd cyfle am banad.

Bydd Y Felin Sgwrsio ar agor fel a ganlyn tan Awst 28 :
Pob Dydd Sadwrn 10.30 tan 12
Pob Nos Lun am 7.30 ( oni bai am Awst 9)
Pob Dydd Mercher 10 a 2.30
Pob Dydd Gwener am 10 gyda Stori i'r Plant am 10.30.
Gwyl Lyfrau Haf Y Felin Sgwrsio

cliciwch am fwy o wybodaeth

--------------------------------------------------------------------------------------

Neges gan Ken Brown, Cadeirydd y Cyngor Cymuned

"Hoffwn ddiolch i drigolion y pentre am rhoi menthyg lluniau hen garnifalau i mi dros yr wyl. Hefyd , fel Cadeirydd y Cyngor Cymuned, hoffwn longyfarch pwyllgor yr wyl am eu gwaith caled unwaith eto yn paratoi gwyl llwyddianus. Diolch yn fawr i bawb."

--------------------------------------------------------------------------------------

Arddangosfa : Lluniau hen Garnifalau : Y Felin Sgwrsio

Lluniau (gwahanol i rhai'r llynedd) i'w gweld yn Y Felin Sgwrsio tan Gorffennaf 17. Diolch i Ken Brown a Len Williams am eu gwaith. Bydd panad ar gael. Diolch i Rhian Williams am y llun arbennig sydd yn y ffenest. Bydd Ffair Lyfrau yn Y Felin Sgwrsio dros yr haf : dewch a llyfrau ail-law heibio.

Amseroedd agor i weld yr Arddangosfa :

Llun : 3 tan 5 ( Gorff 5 a 12 )
Mawrth : 6 tan 7.30 ( Gorff 6 a 13)
Mercher: 10 tan 12 ( Gorff 7 a 14)
Iau: 4 tan 5.30 ( Gorff 8 a 15)
Gwener : 10 tan 12.30 ( Gorff 9 a 16)
Sadwrn : 11.30 tan 12.30 ( Gorff 10 a 17)

-------------------------------------------------------------------------------------------

YMATEB DA I SYNIAD MÊTS-IAITH- Cliciwch yma am fwy o
wybodaeth.

------------------------------------------------------------------

DIWRNOD CARNIFAL GORFF 3

Gwyl y Felin 2010 : llwyddiant ysgubol!

Lluniau a gwybodaeth ar www.gwylfelin.org
Mae'n wythnos wych!

TORRI POB RECORD !

Cyrraedd y nod o dros 50,000 o hits!
Diolch am ymweld!


Meh 2010 = 51,825 hits !!!!! wow!!!
Mai 2010 = 42,770 hits
Ebr 2010 = 25,583 hits
Maw 2010 = 32,960 hits
Chw 2010 = 23,995 hits
Ion 2010 = 28,612 hits

------------------------------------------------------------------

Pnawn Iau : Newyddion da!
Mae Pwdin wedi dod adref 5 munud yn ol!!

------------------------------------------------------------------

Neuadd Goffa Y Felinheli

Cynllun cyffrous i wella'r Neuadd Goffa.

Mae cynllun i wella cyfleusterau ar gyfer pobl ifanc a gweithgareddau cymunedol ar y gweill ers yr wythnos diwethaf gan greu gwaith i'r sector adeiladu yn lleol.
Mae'r Neuadd Goffa yng nghefn Stryd Bangor yn cael ei gwella gyda grant o bron i chwarter miliwn o bunnau gan Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth y Cynulliad a Tir a Mor.

Mae'r gwaith yn cael ei wneud gan gwmni lleol EW a W Roberts sy'n cyflogi 7 o bobl leol ar y safle ac yn rhoi gwaith hefyd i drydanwyr a plymars lleol.
"Mae'n wych gweld cychwyn y cynllun yma," meddai'r Cynghorydd Sir Sian Gwenllian, oedd wedi llunio'r cais am grant ar ran Pwyllgor Rheoli'r Neuadd.

"Bydd y Neuadd yn cael ei gwella'n sylweddol ar gyfer y defnyddwyr presennol fel y Clwb Ieuenctid, Badminton, Bowlio, Yoga a'r Geidiaid a'r Brownies. Bydd y cyfleusterau newydd hefyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer ymarfer peldroed plant, partion, drama, gymnatsteg yr ysgol, Eisteddfod bentref a phob math o weithgareddau eraill.

"Mae'r cynllun hefyd o fudd i'r economi leol gyda gweithwyr lleol yn cael eu cyflogi. Mae rhai ohonyn nhw yn gyn-aelodau o'r Clwb Ieuenctid sy'n cael ei gynnal yn y Neuadd a dwi'n siwr eu bod wrth eu boddau yn cael bod yn rhan o gynllun fydd yn gwella'r cyfleusterau ar gyfer plant a phobl ifanc y dyfodol."

Mae disgwyl i'r cynllun gael ei gwblhau ym mis Tachwedd ac mae'r Pwyllgor Rheoli Neuadd yn ymddiheuro am greu niwsans i'r cymdogion a'r defnyddwyr tra fo'r gwaith yn mynd rhagddo. Bydd arddangosfa luniau arbennig yn nodi achlysur ail-agor y Neuadd.

------------------------------------------------------------------

Gwyl y Felin 2010

1) Mae Gwahoddiad i bawb sydd o gwmpas i ymuno a ni i lawnsio Gwyl Y Felin 2010 bore Gwener yma am 10 yn Y Felin Sgwrsio.
Mae Ken Brown o'r Cyngor Cymuned wrthi'n brysur yn rhoi arddangosfa luniau at ei gilydd. Mae'r wasg a phlant lleol wedi eu gwahodd. Bydd bore coffi a stondinau a byddwn yn dadorchuddio llun ffenestr newydd a lliwgar gan ein arlunydd Rhian Williams. Dewch i gefnogi dechrau wythnos yr Wyl. Mwy am yr Wyl ar www.gwylfelin.org. Te a Choffi Masnach Deg ar werth am y tro cyntaf eleni. Mwynhewch yr holl weithgareddau!


2) Mae pwyllgor Y Felin Sgwrsio yn casglu eitemau ar gyfer eu stondin ar Ddiwrnod Carnifal Gorff 3 : anrhegion bychain ar gyfer twba lwcus y plant ; poteli o bob math ar gyfer y Tombola poteli. Bydd y raffl eleni yn cynnwys llun wedi ei fframio o'r Felin gan Len Williams.


3) Mae pwyllgor Felin dros 70% yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer eu stondin nhw ar Gorff 3 a noson y 10k. Cysylltwch a Nigel Jones nigeljones@instantemail.t-mobile.co.uk neu 07903 824411.


4) Neuadd Goffa : gwaith wedi dechrau ac yn debygol o barhau dan ganol Tachwedd. Gweler www.felinheli.org am fwy am hyn ... a mwy o newyddion diweddar am y pentre.

Felin Sgwrsio yn smart!

Cafodd y Felin Sgwrsio got o baent diolch i gwmni Sky oedd yn gwneud prosiect yn y gymuned. Diolch i Gwmni CL Jones Caernarfon am y paent. Mae cysylltiad band eang ar gael yno hefyd diolch i BT Connections. Yoga yn mynd yn dda ar fore Mawrth a phawb wrthi'n brysur.Galwch heibio!

 

------------------------------------------------------------------

GWELLIANNAU :
Maes Parcio newydd : mae cynllun i greu maes parcio newydd ar gyfer tua 20 o geir yng nghefn Neuadd yr Eglwys yn cael ei drafod ar hyn o bryd.
Gwella'r Lon Las : mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu gwella'r Lon Las o Lon Penbryn draw i Seilo sy'n cynnwys gosod wyneb tarmac newydd, giatiau a rampiau mynediad newydd. Byddai'r pafin yn Aberpwll ger y ciosg yn cael ei ledu fel rhan o'r cynllun yma.
Gwella Llwybr Cerrig yr Afon : mae'r Cyngor hefyd yn bwriadu rhoi wyneb newydd ar y llwybr ( nid tarmac) a giatiau mynediad newydd er mwyn i feiciau gael defnydd o'r llwybr a chysylltu'r ysgol efo Lon Las Menai gyferbyn a chartref Cerrig yr Afon. Byddai'r cynlluniau yma yn cael eu hariannu gydag arian Mon/Menai Llywodraeth y Cynulliad ac fe fydd cyfle i weld y cynlluniau manwl cyn hir. Bydd y materion uchod y cael eu trafod gan y Cyngor Cymuned nos Fawrth nesaf, Mehefin 8.

------------------------------------------------------------------

Gwyl y Felin 2010 Launch : the Festival will open with a coffee morning and stalls at Y Felin Sgwrsio on 11.00 a.m. Friday, June 25th with County Councillor, Sian Gwenllian. Photographs of past Carnivals will be on display again this year starting from June 25th and continuing throughout Carnival week at Y Felin Sgwrsio. These photos are different from those included in last year's popular display and if you have any you would like included, please contact Ken Brown any Friday morning at Y Felin Sgwrsio (before June 18th). Memorabillia including carnival queen dresses, trophies and programmes can also be loaned to Ken.

Memorial Hall : Major internal re-furbishment work is due to start at the Hall on June 14th and will continue until November. This work is made possible with a substantial grant from the Welsh Assembly Government's Community Facilities Programme. When the work is complete, the Hall will contain high-standard modern facilities for youth, sporting and community activities. The re-opening of the Hall will be marked with a special photographic exhibition depicting the history of the Hall over the years.

------------------------------------------------------------------

Gwyl Lyfrau Felin Sgwrsio Haf 2010

Unwaith eto fe fyddwn yn cynnal ffair lyfrau ail-law yn Y Felin Sgwrsio yn ystod mis Awst. Eleni mae tair awdures leol, Mari Emlyn, Grace Roberts a Mary Pampolini Roberts yn ymuno a ni i roi sgwrs am eu gwaith. Gwnewch nodyn o'r dyddiadau:
Nos Fercher, Gorff 28 am 7.30 : Mari Emlyn
Nos Iau, Awst 12 am 7.30 : Mary Pampolini
Nos Iau, Awst 26 am 7.30 : Grace Roberts.

------------------------------------------------------------------

Y mwyaf erioed

Mae 42,770 o ymweliadau wedi bod a'r wefan hon ym mis Mai. Y mwyaf erioed ers i'r wefan gael ei sefydlu ym Mawrth 2009.
Gweler y tabl.


Cliciwch yma i weld y graff yn fanylach.

------------------------------------------------------------------

Casglu Sbwriel Penwythnos Mawr

Daeth criw o tua 20 o bobol i helpu gasglu sbwriel ym Mharc Y Faenol dydd Llun. Roedd pawb wedi cael ticed i'r Penwythnos Fawr Radio One. Llwyddwyd i glirio'r cyfan o'r maes parcio a llawer o'r mannau o gwmpas Technium Cast. Diolch i bawb am ddod yngyd am 7.30 a.m.! Gwych!

 
------------------------------------------------------------------

Lluniau o Benwythnos Mawr Radio Un

 

--------------------------------------------------------

Penwythnos Mawr Radio Un

Mae Radio One yn y Faenol dydd Sadwrn a Sul yma ac mae disgwyl 20,000 y diwrnod i fynd yno. Atodaf ddatganiad efo rhai manylion. Ymhlith y petha pwysig i nodi :
1)Bydd y ffordd mewn ac allan o Felin ar ochr Bangor AR GAU i GEIR dydd Sadwrn a Sul DRWY'R DYDD. Bydd y ceir o'r pentre yn cael ei gyfeirio fyny Nant y Garth a bydd y traffig sy'n dod mewn o gyfeiriad Bangor angen mynd ar y ffordd osgoi a mewn i'r pentre o Blas Menai. Bydd mynediad i wasanaethau brys. Mae'n debyg mai'r amser prysuraf fydd rhwng 10 a 12 y bore ac ar ol 10 yr hwyr.
2)Dim ond traffig y pentref fydd yn cael dod trwodd o Blas Menai, ONI bai am y bysus o Gaernarfon - y rhai arferol a'r rhai ychwanegol ar gyfer y digwyddiad. Bydd y bysus gwennol yn mynd drwy'r pentref ac yn gollwng a chodi pobol ger giatau'r Faenol cyn cylchdro Faenol : dyna pam fod angen cau'r ffordd. Bydd angen cerdded fyny at y safle.
3)Ni chaniateir i chi fynd a chadeiriau, bwyd, alcohol na gwydr. Gallwch fynd a dwr mewn potel blastig fechan gyda chaed wedi ei selio. Rhaid i'r rhai dan 16 fynd mewn gyda rhai dros 18. Bydd angen ID arnoch os ydych dan 21 ac eisiau prynu diod meddwo yn y bar.
Os ydych yn mynd : mwynhewch. Os na : plis byddwch yn amyneddgar !! am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Dyma'r gan am Ogledd Cymru gan Alicia Keyes

 

--------------------------------------------------------

Cadwn Felin Dros 70%

felin sgwrsio

Mae ymgyrch newydd ar waith i greu Cynllun Iaith Cymunedol ar gyfer Y Felinheli. Bydd y Cynllun Iaith " Cadwn Felin Dros 70%" yn cael ei arwain gan Glwb y Dysgwyr yn Y Felin Sgwrsio gyda help rhodd o £1,600 gan Ymddiriedolaeth Park Jones.

Cynhelir cyfarfod yn y Felin Sgwrsio wythnos i nos Fawrth, Mai 18 am 7.30 i drafod sut i fwrw mlaen hefo'r prosiect, gyda chynrychiolwyr o wahanol gymdeithasau lleol yn dod draw i helpu'r broses o lunio'r cynllun iaith.

"Pwrpas Cynllun Iaith "Cadwn Felin dros 70%" ydi codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd y trothwy 70% o ran cadw'r Gymraeg yn iaith gymunedol fyw yma" meddai Aled G Job, Cyd-lynydd y Cynllun. "Y gobaith ydi y gallwn ni greu cynllun iaith sy'n cael ei chreu gan y gymuned ei hun."

Cynhaliwyd swper lawnsio'r cynllun yn Y Felin Sgwrsio ar Nos Sadwrn, Mai 6ed, pryd y cyflwynwyd ymchwil i sefyllfa ieithyddol bresennol Y Felinheli gan Elliw Griffiths o Fwrdd yr Iaith.

felinsgwrsio 2

 

Yoga

Gwybodaeth am Wersi Yoga i Bobl dros 60 yn Y Felin Sgwrsio - Cliciwch yma

--------------------------------------------------------

Bore Coffi

Bydd Bore Coffi yn cael ei gynnal yng nghapel Berea Newydd, Bangor y Sadwrn nesa - Ebrill 17 - at yr Wyl Cerdd Dant eleni.
Hon yw Gwyl Cerdd Dant Glannau Menai 2010. Ym Mangor y bydd hi Tachwedd 13.
Amser y Bore Coffi - 10.00 - 12.00.

 

Gwyl y Felinheli

Canlyniad y Râs Hwyaid

Cyntaf: £100 – Christine Griffiths (850)

Ennillwyr £ 10 Winners:

358 – Elin Gwyn
779 – Big John
636 - Lennie
814 – Mei Bonc
10 – Bethan Lloyd
498 – Sion Griffiths
321 – Gethin Jones, Rhiwlas
302 – Dave 5x4
683 – Karen a Huw, Bush Rd

Olaf! - Chay

--------------------------------------------------------

Astudiaeth yr A487 Caernarfon i'r Bontnewydd

Cynhelir yr arddangosfa gyhoeddus ar 9 a 10 Mawrth rhwng 10.00 y bore a 8 y.h. ac ar yr 11 Mawrth rhwng 10 a 2.00 yng Ngwesty'r Celt yng Nghaernarfon.
Mae sawl llwybr yn cael ei gynnig ar gyfer y ffordd newydd yma. Mae un yn cynnwys defnyddio cylchfan Plas Menai.

Holiadur - Cliciwch yma
Astudiaeth yr A487- Cliciwch yma

Cyflwyniad:

Dewisiadau:

--------------------------------------------------------

Newyddion Cylch Meithrin Y Felinheli

Ras Beics Noddedig

Codwyd £200 mewn ras beics noddedig ar hyd lôn las y Felinheli yn ddiweddar. Bydd yr arian yn mynd tuag at gael cyswllt gwe i’r Cylch.

Disgo y Pasg (gweler lluniau)

Bu disgo i’r plant ar yr 25ain o Fawrth yn Neuadd yr Egwlys i godi arian tuag at y Cylch. Yn ogystal â cherddoriaeth, cafodd y plantos beintio eu hewinedd, cael tatws (smalio wrth gwrs!), cymryd rhan mewn cystadleuaeth cicio pêl a gêm dal hwyaid. Roedd rhai o’r plant hefyd wedi bod yn brysur yn creu bonedau pasg arbennig ac eraill mewn gwisgoedd ffansi gwych!

Sgwâr Cant

Mae’r Cylch yn bwriadu cychwyn ar gynllun sgwâr cant i godi arian. Hynny yw, gellir prynnu sgwar ( sef rhif rhwng 1 i 100) am £12 am y flwyddyn. Bydd un rhif yn cael ei dynnu allan o het yn fisol, gyda gwobr o £25 i’w ennill. Er mwyn cefnogi’r Cylch, gallwch brynnu sgwar drwy gysylltu â Iona ar 07770821712.
.
Cofrestru plant ar gyfer y Cylch Meithrin

Gofynnir i unrhyw riant sydd am i’w plentyn fynynchu’r Cylch Meithrin ar ôl gwyliau’r hâf i gofrestru’r plentyn cyn gynted a phosib. Yn ddelfrydol, byddai’r Cylch yn hoffi cael gwybod 6 mis cyn i’r plant gychwyn. Cynhelir y Cylch Meithrin yng Nghaban Clyd, Ysgol y Felinheli pob bore. Cyswllt - Iona 07770821712

Cylch Ti a Fi

Mae Cylch Ti a Fi y Felinheli yn cyfarfod pob dydd Llun a ddydd Gwener rhwng 1.30pm a 3.30pm, yng Nghaban Clyd, Ysgol y Felinheli. Mae’r Cylch yn croesawu rhieni/gwarchodwyr a’u plant (o fabis i oed ysgol). Dewch i fwynhau sgwrs dros baned mewn awyrgylch braf. Bydd y plantos hefyd yn siwr o fwynhau eu hunain wrth chwarae, canu, gwrando a’r storiau a gwneud ffrindiau! Côst - £1.50 y teulu.

 

--------------------------------------------------------

MWY O WYBODAETH AM GRANTIAU

Grantnet : archwiliad cyllid ar lein sydd yn medru ymgysylltu a chyfleoedd ariannu addas i'ch prosiect neu weithgaredd.

Mae Grantnet wedi seilio ar gronfa ddata deallol Grantfinder sydd yn darparu dros 4,000 o fanylion ariannu o Ewrop, y llywodraeth, y Loteri, ymddiriedolaethau elusengar a noddwyr corfforaethol.

I fynegi'r gwasanaeth dilynwch y cyswllt yma -GRANTnet

Hefyd, mae yna daflennu gwybodaeth sydd yn cynnwys manylion grantiau a all fod yn ddefnyddol, mae'r rhain ar gael ar wefan WCVA (gan gynnwys taflen 7.4.1 grantiau bach). Cyswllt i'r tudalen perthnasol Yma

Dyma gyswllt i'ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, a all helpu gyda chefnogaeth a chyngor Yma
Hefyd dyma gyswllt i wefan Amgylchedd Cymru Yma .

--------------------------------------------------------

Neges gan Debbie ac Eilir Evans :
Dyma ffurflen ar gyfer ras 10k Faenol 2010. Bydd ar gael o wefan yr Wyl yn fuan. Mae'r ras wedi ei chyfyngu i 300 o redwyr felly mae angen cofrestru yn fuan rhag ofn i chi gael eich siomi. - cliciwch yma

--------------------------------------------------------

Y Pasg

Digwyddiadau Dydd Llun y pasg- Cliciwch yma

--------------------------------------------------------

Mawrth 2 2010

1)Cais cynllunio : fe fydd y Pwyllgor Cynllunio nos fory yn trafod cais i godi 7 ty ar dir gyferbyn a’r Half Way. Ymddengys eu bod o fewn y polisiau ond rwyf wedi holi swyddogion i ystyried rhoi amod “person lleol” arnyn nhw. Manylion yn y dogfennau.Cliciwch yma am fwy.


2)DIGWYDDIAD MASNACH DEG : Sadwrn yma yn Y Felin Sgwrsio – manylion gan Anwen ar <ygwas@tiscali.co.uk>. Cysylltwch a hi hefyd os ydych am helpu ffurfio Grwp Masnach Deg yn Felin.


3)Cyngor Diogelwch Tan : Bydd swyddogion o’r Gwasanaeth Tan ac Achub yn Y Felin Sgwrsio o 10 a.m. Iau , Mawrth 11 i roi cyngor am ddim i bentrefwyr am ddiogelwch tan yn y cartref. Galwch heibio i drefnu i’ch ty gael ei archwilio a bydd eitemau ar gael am ddim! Neu ffoniwch 0808 100 2863.


4)Gwefan y pentref : os oes gan eich mudiad neu fusnes wefan, a ellwch chi greu linc i www.felinheli.org. Anfonwch eich manylion i ni yn post@felinheli.org ac fe fyddwn yn eich cynnwys ar un ni ! Mae map rhyngweithiol cyffrous yn cel ei ddatblygu am y llwybrau efo lluniau a hanes y pentref. Rhowch wybod os ydych am helpu efo’r wefan.

--------------------------------------------------------

Clirio

Clirio sbwriel a gosod bocsys adar. Diolch i blant Canolfan Brynffynnon am hel sbwriel yng Ngherrig yr Afon a rhoi bocsys adar ar Lon Las Menai.

 

 

Radio 1 - Big Weekend

Mae Chris Moyles wedi cyhoeddi yn fyw ar Radio 1 y bydd y Big Weekend yn dod yn fyw o Fangor ym mis Mai. Dyma ddatganiad gan y ddau gynghorydd lleol:

Mae'r newyddion fod Cyngor Gwynedd wedi bod yn llwyddiannus yn denu Big Weekend Radio 1 i'r Faenol ger Bangor wedi ei groesawu gan gynghorwyr lleol Plaid Cymru.
"Mae'n wych y bydd pobol ifanc......Am fwy Cliciwch yma

-----------------------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd Siân Gwenllian
09/02/10

Dyma rai o’r materion y bum yn ymwneud â nhw yn ddiweddar yn y pentref:

1)Tai Tan y Maes/Tyddyn Perthi : Bum yn cyfarfod a gohebu efo’r datblygwr am y bwriad o godi 32 o dai fforddiadwy. Mae pryder am y risg o lifogydd yn sgil y datblygiad. Mae Cyngor Gwynedd wedi gofyn am Asesiad Llifogydd. Yn y cyfamser, hoffwn gael eich barn am y math o dai ( o ran maint a pherchnogaeth) y teimlwch fyddai’n addas i’r pentref petai’r datblygiad yn mynd yn ei flaen.
2)Arwydd Eglwys Llanfairisgaer : Mae’r Cynulliad wedi cytuno i osod arwydd newydd ger cylchdro Plas Menai.
3)Torri coed gwaelod Brynffynnon : Cyngor wedi gwneud y gwaith a bydd y sbwriel yn cael ei gasglu yn fuan.
4)Gwaith adeiladu ar hen safle Modurdy Menai, Ffordd Caernarfon : mae Priffyrdd yn ymchwilio i effaith hyn ar y ffordd ger llaw.
5)Papur Bro Y Goriad : mae Alwen Derbyshire a minnau ymhlith y 10 golygydd newydd – ymddengys fod dyfodol y papur yn ddiogel am y tro.
6)Maes Y Felin : Rwyf yn dal i weithio i gael atebion i broblem baw cwn a phroblemau parcio yma. Mae swyddogion gorfodaeth yn yr ardal.
7)Cae Aml Bwrpas ger y Lon Las : mae’r cais cynllunio wedi ei dderbyn. Rwyf yn gweithio gyda’r Clwb Pêl -droed Ieuenctid i gael cais ariannol at ei gilydd.
8)Felin Daclus: mae’r Cynulliad am ddefnyddio’r prosiect fel esiampl o ymarfer da.
9) Bum yn delio efo nifer o broblemau ers newid y trefniant casglu sbwriel/ailgylchu ond ymddengys fod pethau yn setlo bellach.
10)Cefais gyfarfod arall yn Rhyd Y Fenai : gwaith yn parhau
11)Neuadd Goffa : y cynlluniau manwl yn barod ac adeiladwyr i’w pennu ddechrau Mawrth.
12)Felin Sgwrsio : galwch heibio ar fore Gwener os ydych am drafod unrhyw broblem. Mae rhaglen lawn o weithgareddau ar waith.

-----------------------------------------------------

GWEFAN PELDROED IAU

Dyma gyfeiriad y wefan newydd :
www.cpdiyfelinheli.com

-----------------------------------------------------

CHWILIO AM GRANT ?

Mae manylion pob math o grantiau ar gyfer mudiadau gwrifoddol, chwaraeon a chymunedol yn y ddogfen yma- Cliciwch yma

-----------------------------------------------------

Mwy am Apel Haiti
Cynnigwyd llawer o syniadau gan blant yr Adran Iau yn yr Ysgol am ffyrdd o godi arian i gronfa Haiti yn ystod sesiwn Dinasyddiaeth Byd Eang yng ngofal Mr Iwan Jones yn ystod P`nawn i`r Brenin. Dewiswyd y syniad o ddiwrnod ` Hetiau i Haiti ` a codwyd £113.46 yn yr ysgol at yr achos.

Yn ychwanegol at y £150 a godwyd gan y cwis ar Ionawr 19 cafwyd siec am £50 gan Billy Hughes o'r Gardd Fon ac fe gynhaliwyd raffl wythnos diwethaf gan godi £65 arall.

-----------------------------------------------------

DIOLCH I CHI AM YMWELD!

Dyma'r ystadegau ers cychwyn y wefan bron i flwyddyn yn ol. Y nod yw cyrraedd dros 30,000!
Ion 2010 = 28,612 hits
Rhag 2009 = 19,786 hits
Tach 2009 = 27,703 hits !!!
Hyd 2009 = 15,305 hits
Medi 2009 = 15,509 hits
Awst 2009 = 12,113 hits
Gor 2009 = 22,618 hits
Meh 2009 = 29,839 hits
Mai 2009 = 27,796 hits
Ebr 2009 = 29,487 hits
Maw 2009 (ers y 01/03/09 yn unig) 25,385 hits!

Ras Rafftiau 2010

Bydd y ras flynyddol ar Fehefin 6 o Felin i Porthaethwy.
Manylion llawn ar:

www.greatstraitraftrun.co.uk

Cefnogaeth anhygoel

 

Bu cannoedd o bobol yn cefnogi diwrnod Helpu Haiti yn Y Felinheli ar ddydd Sadwrn Ionawr 23 ac fe roddwyd tua £2,500 i Gronfa'r Apel cyn belled. Mae hyn yn cynnwys £232.88 gasglwyd yn y Siop.
"Mae'r ymateb yn anhygoel," meddai Esyllt Vaughan Jones, oedd yn cydlynu'r digwyddiadau yn y pentref.
"Dechreuodd pethau yn y bore yn Y Felin Sgwrsio pan fu llif cyson o blant yn prynu tegannau, llyfrau, ysgytlaeth, cwn poeth neu'n cael paentio eu hwynebau. Cawsom help gan y plant a'r bobol ifanc."
"Yn y pnawn, roedd Neuadd yr Eglwys dan ei sang ac roedd pob math o stondinnau - o gacenni a raffls i bric-a-brac, dillad a llyfrau."
Mae'r trefnwyr yn bwriadu mynd i sel cist car gyda'r nwyddau oedd dros ben.
"Ein nod yw cyrraedd £3,000 dros yr wythnosau nesaf," meddai'r Cynghorydd Sian Gwenllian fu'n helpu i drefnu'r digwyddiad.
"Roedd yn anhygoel gweld y pentref yn gweithio efo'i gilydd er mwyn gwneud cyfraniad bychan i helpu pobol Haiti," mneddai.
"Mae'r argyfwng a'r toldi wedi ein cyffwrdd ni gyd. Diolch i bawb ddaeth ynghyd, i bawb sydd wedi cyfrannu arian ac i'r tim o wirfoddolwyr fu'n gweithio mor galed."
Codwyd £190 gan Noson Cwis y Gardd Fon.

Felin Sgwrsio yn un oed

Bu tua 25 o bobol yn mwynhau gwledd yn yr Half Way i ddathlu Noson Santes Dwynwen a phenblwydd Y Felin Sgwrsio yn un oed ar Ionawr 25. Hefyd fel rhan o'r dathliadau penblwydd, cynhaliwyd cystadleuaeth Felin Fi ble bu plant y pentref yn tynnu lluniau o'u hoff bethau. Diolch i Phill Stead am drefnu a Cwmni Da am noddi. Yr ennillydd oedd Cai Hughes gyda llun trawiadol o'i ffrindiau fraich-ym mraich. Yn ail oedd Elin Jones ac yn drydedd Robin Williams.
"Mae'n anodd credu fod deuddeng mis wedi mynd heibio ers i ni sefyldu'r Felin Sgwrsio ac mae'n braf gweld y fenter yn mynd o nerth i nerth," meddai Dilys Myfanwy, y Trefnydd Gweithgareddau.

Gwyl Felin 2010 (Mehefin 25 - Gorff 3)

Dechreuwch ymarfer!
1. Stwr wrth y Dwr i blant ac oedolion- Nos Wener Mehefin 25 (Plant) a Nos Sadwrn Mehefin 26 (Oedolion)
2. Nos Iau Gorffennaf 1af- Noson cynnyrch lleol i gychwyn am oddeutu 6-6.30, rhif ac e-bost at Bethan Owen (bethanwyn86@hotmail.co.uk)
3. Yr ydym yn dal i chwilio am rywun i lenwi swydd ysgrifennydd yr Wyl. Cysylltwch gyda Bethan Owen; (bethanwyn86@hotmail.co.uk).

*Cystadleuaeth i drigolion y pentref yn unig*

Newyddion o Glwb Ieuenctid Felin 25.01.10

Cafodd Iwan Owen lwyddiant yn rownd gynta
cystadleuaeth Pwl Arfon. Mae o rwan yn mynd
drwadd i'r rownd derfynol a gynhelir yn Bethesda
ar Fawrth 2il. Mi fydd ennillydd y noson honno
yn mynd yn ei flaen i gystadlu yn erbyn goreuon
Gwynedd. Diolch i'r aelodau eraill am eu
cefnogaeth ar y noson. Dymunwn pob hwyl i Iwan
yn y rownd nesa!
Rydym wrthi'n brysur yn paratoi ar gyfer Gwyl
Gelf Gwynedd mis nesa. Mae'r hogia ar ganol
gwneud wal graffiti, cartwns, blychau nythu a
dylunio logo ar gyfer y cystadlu ond yn dal i
gael digon o amser i chwarae peldroed! Croeso
i unrhyw un rhwng 12 a 19 draw i'r Felin Sgwrsio
ar nos Fawrth am 7 o'r gloch.

Helpu Haiti

Arwerthiant fawr
Stondin ffashiwn, Cynyrch Cartref, Caffi
Llyfrau, teganau, eliffant gwyn,raffl
a llawer mwy
Sadwrn/Sat , 23 Ionawr/Jan
2 – 4
Neuadd yr Eglwys,Church House,Y Felinheli

CAFFI’R PLANT

Ysgytlaeth
Stondinau Llyfrau, Teganau, Raffl a mwy
Ddydd Sadwrn/Sat , 23 Ionawr/Jan
12.30 – 1.30
Felin Sgwrsio

Noson Casino

Cwis

Cwis Garddfon nos Fawrth yma, Ionawr 18 am 9.30 ; Cwis elusennol a Raffl a'r elw yn mynd at Apel Daeargryn Haiti

Dathlu Dwynwen

Mae rhai ticedi ar ol ar gyfer Noson Dwynen yn yr Half Way nos Lun, Ionawr 25.Ticedi ar gael gan Myfanwy ( 07870688783) ar gyfer cinio 3 cwrs am £10.50. Mae'r cinio hefyd yn dathlu penblwydd cyntaf Y Felin Sgwrsio. Bydd cawl ar gael yn Y Felin Sgwrsio am 12 dydd Mawrth, Ionawr 26.
Dydd Sadwrn, Ionawr 23, cyn Apel Haiti, fe fydd rhai o glybiau'r Felin Sgwrsio yn dangos eu gwaith o 10 o'r gloch ymlaen. Am 12 fe fydd enwau enillwyr y gystadleuaeth ffotograffiaeth i blant, Felin Fi, yn cael eu cyhoeddi.

Felin yn helpu Haiti

Mae pob math o weithgareddau yn cael eu trefnu ar gyfer Dydd Sadwrn nesaf ( Ionawr 23) er mwyn codi pres i Apel Haiti. Dewch i'r Felin Sgwrsio a Neuadd yr Eglwys. Gallwch adael unrhyw eitemau sydd gennych ( bric a brac, cacennau, anrhegion,tegannau, llyfrau ac ati)yn Y Felin Sgwrsio fore Mercher, Iau neu Gwener neu ffoniwch Esyllt ( 07967163276) i drefnu casgliad. Bydd Neuadd yr Eglwys ar agor rhwng 11 ac 1 dydd Sadwrn os ydych am ddod a'ch nwyddau bryd hynny.
Fe fydd Caffi Plant ar agor yn Y Felin Sgwrsio rhwng 12.30 a 1.30 dydd Sadwrn pryd bydd aelodau o Glwb Capel Bethania yn gwerthu ysgytlaeth ffres. Bydd stondin tegannau a llyfrau plant a bydd te a choffi ar gael o 10 o'r gloch ymlaen, wedi ei drefnu gan Bwyllgor Y Felin Sgwrsio.
Yna rhwng 2 a 4, bydd arwerthiant yn cael ei gynnal yn Neuadd yr Eglwys gyda phob math o stondinau - o gynnyrch cartref i bric a brac. Neu gallwch roi pres. Plis cefnogwch sut bynnag y gallwch.

CLWB GWIN

Nos Iau 14eg Ionawr 2010
am 7.30 o’r gloch
yn y Felin Sgwrsio
£3 y sesiwn a thâl aelodaeth

 

Dathlu Santes Dwynwen
Pen-blwydd y Felin Sgwrsio yn flwydd oed
Nos Lun 25ain Ionawr 2010
Yng ngwesty’r Halfway am 7 0’r gloch
Cinio 3 chwrs – £10.50

 

CLWB CAWL

Dathlu Santes Dwynwen
a Phenblwydd cyntaf
Y Felin Sgwrsio
Dydd Mawrth 26/01/2010
Y Felin Sgwrsio,
12.00yp
£2.00 yr un
Bwrdd Gwerthu a Raffl

 

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni:

 

 • 28.09.09 - Syniadau ar gyfer rhoi cyhoeddusrwydd i'ch digwyddiadau ...cliciwch yma

 • 02.03.09 SOS Cylch Meithrin (Nursery Group) Y Felinheli ...cliciwch yma
 • 29.01.09 - Felinheli - Felin Sgwrio "Officially Open"...cliciwch yma
 • 29.01.09 - Felinheli - "Grandad's anger at foul problem" ...cliciwch yma
 • 24.12.08 Parcio Felinheli ...cliciwch yma
 • 06.11.08 - "'Dangerous' bus stop is finally improved"...cliciwch yma
 • 18.09.08 "Something needs to be done at blackspot!"...cliciwch yma
 • 04.09.08 "Owners 'don't plan to house youngsters' in new dwelling"...cliciwch yma
 • 31.07.08 - Felinheli - "Pensioner's reflief at path action pledge"...cliciwch yma
 • 24.07.08 - Bryn Menai - "Council Opposes care home plans"...cliciwch yma
 • 23.01.09 - Felin Sgwrsio - "Agor Melin i Sgwrsio ynddi"...cliciwch yma