Iaith: Cymraeg | English

Archif Newyddion 2011

Yma mae'r newyddion o 2011 am fywyd y pentref, gan gynnwys newyddion gan y Cynghorydd Sir, Sian Gwenllian. 

Erthygl yn Goriad, Rhagfyr 2011 (papur bro dinas Bangor a'r Feliheli)

Cliciwch yma i weld yr erthygl - "Cyngor Cymuned Y Felinheli yn llwyddo i sicrhau buddsoddiad pellach i'r ardal"

----------------------------------------

Erthygl yn y Caernarfon and Denbigh Herald

Cliciwch yma i weld erthygl ar-lein yn sôn an gynlluniau Botwnnog a Felinheli.

----------------------------------------

Newyddion da!

Mwy o bobl nag erioed yn ymweld a'n gwefan!
Diolch yn fawr a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb!


Tach 2011 = 87,992 hits !!!!!!!!!
Hyd 2011 = 34,231 hits
Med 2011 = 33,171 hits
Aws 2011 = 36,448 hits
Gor 2011 = 33,699 hits
Meh 2011 = 42,207 hits
Mai 2011 = 39,099 hits
Ebr 2011 = 29,653 hits
Maw 2011 = 39,043 hits
Chw 2011 = 36,026 hits
Ion 2011 = 49,426 hits
Rhag 2010 = 32,299 hits
Tach 2010 = 44,707 hits
Hyd 2010 = 39,765 hits
Medi 2010 = 32,411 hits
Awst 2010 = 24,043 hits
Gorf 2010 = 49,016 hits
Meh 2010 = 51,825 hits !!!!! wow!!!
Mai 2010 = 42,770 hits
Ebr 2010 = 25,583 hits
Maw 2010 = 32,960 hits
Chw 2010 = 23,995 hits
Ion 2010 = 28,612 hits
Rhag 2009 = 19,786 hits
Tach 2009 = 27,703 hits !!!
Hyd 2009 = 15,305 hits
Medi 2009 = 15,509 hits
Awst 2009 = 12,113 hits
Gor 2009 = 22,618 hits
Meh 2009 = 29,839 hits
Mai 2009 = 27,796 hits
Ebr 2009 = 29,487 hits
Maw 2009 (ers y 01/03/09 yn unig) 25,385 hits!

----------------------------------------

Felinheli yn 1 o 5 cymuned i gael £100,000

Mae pump o gymunedau Gwynedd wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau i dderbyn cymorth drwy’r prosiect Cymunedau Cynaliadwy er mwyn datblygu mentrau cymunedol a fydd yn sicrhau gwasanaethau a chyfleoedd newydd i drigolion lleol.
Cafwyd 20 o geisiadau gan gymunedau ledled Gwynedd, ac fel rhan o’r broses agored gystadleuol, bydd gwaith ar gynlluniau Dyffryn Ogwen, Y Felinheli, Botwnnog, Penllyn a Dinas Mawddwy yn cychwyn yn ystod Ionawr 2012.
Mae Cymunedau Cynaliadwy yn brosiect arloesol a chyffrous sy’n cael ei ariannu drwy Gynllun Datblygu Gwledig Gwynedd (2007 – 2013) ac yn cael ei chydlynu gan Gyngor Gwynedd ar ran Partneriaeth Economaidd Gwynedd.
Dywedodd Gwynedd Watkin, Cadeirydd Is-Grwp Datblygu Gwledig Partneriaeth Economaidd Gwynedd:
“Dyma brosiect arloesol a newydd i’r Bartneriaeth ei gydlynu, ond mae’r ffaith fod cyn nifer o diddordeb wedi bod yn y cymorth sydd ar gael drwy’r prosiect hwn yn profi gwir angen y math hwn o brosiect. Y gobaith yw wrth gwrs y bydd y prosiect hwn yn torri tir newydd yn y maes datblygu iechyd economaidd a safon bywyd yng nghymunedau gwledig y sir.”
Ychwanegodd Sioned Morgan, Swyddog Prosiect Cymunedau Cynaliadwy:
“Bydd y cymunedau hyn yn derbyn cefnogaeth am ddwy flynedd gan elwa o gymorth ymarferol ac ariannol i ddadansoddi sefyllfa bresennol eu cymunedau, yr asedau cymunedol sydd ganddynt a datblygu cynlluniau ar gyfer mentrau cymunedol.
“Nod y cynlluniau hyn fydd galluogi’r cymunedau eu hunain i gynyddu cynaliadwyedd hir dymor eu hardal gan ddatblygu gallu pobl leol i barhau i fyw a gweithio yn yr ardal drwy ddatblygu cynlluniau a allai gynnwys rhannu asedau cymunedol, darganfod dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau neu ddatblygu cyfleoedd gwaith lleol.
“Yr hyn sy’n gyffrous am y cynlluniau wirioneddol gymunedol yma ydi fod y sail ar gyfer llwyddiant yn tarddu yn uniongyrchol o drigolion lleol a’u dyheadau ar gyfer eu hardal – gobeithio hefyd y bydd y cymunedau hyn yn eu tro yn ysbrydoli cymunedau eraill yng Ngwynedd i ddilyn eu hesiampl.”
Mae’r cynlluniau sydd gan y pum gymuned yn amrywio:

Y FELINHELI
Dywedodd y Cynghorydd Sian Gwenllian, sy’n cynrychioli’r Felinheli ar Gyngor Gwynedd: “Mae hwn yn amser cyffrous i’r pentref, ac rydym yn ymfalchïo yn ein llwyddiant yn sicrhau’r cymorth ymarferol sydd ar gael drwy’r prosiect ynghyd a’r cyfle i geisio am fuddsoddiad ariannol o tua £100,000 fydd yn ein cynorthwyo ni fel cymuned i wireddu ein syniadau.
“Rydym ar hyn o bryd yn edrych ar y posibiliadau o gychwyn menter drafnidiaeth cymunedol fydd yn cyfuno agweddau gwahanol; o gludo pobl i’r feddygfa, i glybiau a chymdeithasau o fewn y pentref, cludo bwyd a chynnyrch lleol i drigolion y pentref ynghyd a sicrhau fod y cerbyd yn rhedeg ar danwydd gwyrdd.”

DYFFRYN OGWEN
Dywedodd Morfudd Roberts, Clerc Cyngor Cymuned Llanllechid ar ran Partneriaeth Ogwen: “Dyma gyfnod cyffrous i ardal Dyffryn Ogwen, ac rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu sicrhau cymorth ymarferol drwy prosiect Cymunedau Cynaliadwy, yn ogystal a’r cyfle i geisio am fuddsoddiad ariannol er mwyn ein helpu i wireddu ein syniadau ar gyfer y gymuned.
“Yn y lle cyntaf, bydd gwaith yn digwydd i edrych i gydweithio gyda’r heddlu a’r undeb credyd er mwyn sicrhau presenoldeb yr heddlu a banc yn ôl i stryd fawr Bethesda.”

BOTWNNOG
Un syniad sydd wedi'i adnabod yn ardal Botwnnog yw'r posibilrwydd o ddatblygu rhan o adeilad fel adnodd i brosesu a gwerthu bwyd - creu cegin bwrpasol gydag adnoddau pwrpasol fel adnodd a fydd yn cynnig cyfle i ddatblygu, cynhyrchu a threialu cynnyrch, gan rannu ymarfer da ac arbenigedd gyda chynhyrchwyr eraill.
“Mae gennym weledigaeth o weld cynnyrch Llyn yn cael ei brosesu a'i werthu mewn lleoliad canolog yma ym Mhen Llyn, a fydd yn ei dro yn ehangu i farchnadoedd eraill,” meddai Meinir Jones, Cydlynydd Partneriaeth Cymunedau’n Gyntaf yr ardal.
“Rydym yn credu y gall cymorth ymarferol ac ariannol drwy’r prosiect Cymunedau Cynaliadwy ein cynorthwyo i wireddu y weledigaeth sydd gennym a chredwn y gall y cynllun yma weithredu fel deorfa ar gyfer ardal Llyn i yrru ymlaen a datblygu syniadau yn y maes prosesu bwyd a chynnyrch lleol.”

PARTNERIAETH PENLLYN
Mae Partneriaeth Penllyn yn awyddus i gydweithio gydag asiantaethau gwirfoddol a chynghori megis Trais yn y Cartref, Age Concern, Gwynedd Ni, Cyngor ar Bopeth, Gwasanaethau Ieuenctid, gwasanaethau ambiwlans a llawer mwy er mwyn gallu sicrhau’r gwasanaeth a chymorth i drigolion yr ardal.
Nododd Alun Price, Cadeirydd Partneriaeth Penllyn: “Ffurfiwyd y Bartneriaeth oherwydd pryder cyffredinol yn yr ardal bod gwasanaethau'n cael eu darparu o bell - neu ddim o gwbl - ac felly ddim yn cyrraedd anghenion y defnyddwyr. Cred Partneriaeth Penllyn bod gwasanaethau'n cael eu darparu orau ar lefel leol hyd y bo'n ymarferol bosib, ac ein bwriad yw gwireddu hyn mewn nifer o feysydd a chyda cynifer o asiantaethau â phosib.”
Bydd y prosiect yn cynorthwyo’r gymuned i sicrhau lleoliad addas ar gyfer sicrhau presenoldeb y gwasanaethau hyn yn yr ardal.

DINAS MAWDDWY
Dywedodd Elwyn Jones, Cadeirydd Grwp Adfywio Dinas Mawddwy y bydd y ddwy flynedd nesaf yn amser cyffrous i Ddinas Mawddwy, ac ychwanegodd Arfon Hughes, Ysgrifennydd y grwp adfywio: “Rydym yn falch iawn ein bod fel cymuned wedi llwyddo i sicrhau cymorth ymarferol ynghyd a’r cyfle i geisio am gymorth ariannol hyd at ryw £100,000 a fydd yn cynorthwyo ardal Dinas Mawddwy i ddatblygu menter gymunedol fydd yn sicrhau incwm sefydlog i’r gymuned.”
Nododd y Cynghorydd John Pughe Roberts sy’n cynrychioli’r ardal ar Gyngor Gwynedd: “Mae gennym griw brwdfrydig sydd yn awyddus iawn i sicrhau cynaliadwyedd yr ardal, ynghyd a nifer o syniadau. Bydd cael cymorth drwy’r prosiect i flaenoriaethu a datblygu syniadau sydd am fod yn realistig a hyfyw i’w cyflawni yn sicr o gynyddu capasiti’r gymuned ar gyfer y dyfodol.”
Bydd lansiadau lleol ym mhob un o’r pum cymuned yn cael eu cynnal yn gynnar yn y flwyddyn newydd - edrychwch allan hefyd am ddiweddariad ynghylch prosiectau eich cymuned yn y papurau lleol.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Prosiect, Sioned Morgan ar 01286 679628 neu SionedMorgan@gwynedd.gov.uk

----------------------------------------

Gŵyl Y Felinheli - Nadolig

 

FFAIR NADOLIG
Bydd FFAIR yn y Neuadd Goffa ar fore Sadwrn, Rhagfyr 3.
Mae cyfle i fudiadau lleol logi bwrdd/stondin.
Croesi i bawb.
Cysylltwch a Myfanwy ar 07767210825

----------------------------------------

Côr Meibion Elen ap Robert

Bydd ymarfer o'r côr nos Sul yn yr Eglwys am 8. Fe gofiwch fod y cor yma wedi cael ymateb da iawn yng Nghwyl Y Felin eleni.

Mi fydden nhw'n gweithio ar ddwy gan nadoligaidd ac o bosib yn perfformio rhywle rhywbryd dros y Nadolig!

Croeso cynnes i aelodau newydd. Cysylltwch efo Llion Derbyshire

----------------------------------------

Cynllun Datblygu Lleol
Neges gan Gyngor Gwynedd :

Datblygu gweledigaeth, amcanion strategol ac opsiynau twf a dosbarthiad - Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

Atodaf gopi o lyfryn a holiadur sydd wedi cael ei roi i'r Cynghorau Cymuned,nifer o grwpiau lleol ac unigolion yn holi am eu barn.

Cliciwch yma am lyfryn

Cliciwch yma am holiadur

----------------------------------------

Terynged i Esyllt Vaughan Jones

Daily Post 15:11:11
Caernarfon and Denbigh 17:11:11
teyrnged esyllt
caernarfon and denbigh

 

Gwyliwch fideo Capel Moriah gan Esyllt Jones ar dudalen Hanes y wefan

----------------------------------------

Shelterbox i Colombia

Ychydig cyn iddi farw, derbyniwyd neges gan Esyllt Vaughan Jones yn dweud fod trydydd Shelterbox a brynwyd gydag arian a godwyd yn Y Felinheli wedi cyrraedd Colombia. Mae rhif ar bob bocs ac mae mod eu tracio. Mae un arall wedi ei anfon i Haiti ac un i Japan yn dilyn trychinebau yno.

Dyma luniau o focsys yn cael eu dosbarthu yn Colombia - cliciwch yma

----------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd Tachwedd 2011

1)Mae cais am arian i wella’r tirlun ar y llethr gwyrdd gyferbyn â Londis wedi ei gymeradwyo. Rwyf yn awyddus iawn i gael syniadau. Bydd angen sefydlu grŵp yn y pentref i drafod hyn. CYFARFOD cyntaf : BORE SADWRN YMA ,Tach 19, 10.00 a.m. Neuadd Goffa.
Cais Cymunedau Cynaliadwy : mae’r Felin yn un o 5 cymuned sydd wedi eu dewis i fod yn rhan o’r prosiect cyffrous yma. Byddwn yn cael £100,000 tuag at fenter drafnidiaeth leol fydd yn cynnwys cael bws bychan. Cyfarfod i ddechrau trafod hyn i gyd : Nos Fercher NESAF, Tach 23, 7.00 p.m. Neuadd Goffa.

2)Mwy o newyddion da! Lon Las: rydym newydd glywed fod Cyngor Gwynedd wedi bod yn llwyddiannus gyda chais i greu darn newydd o Lon Las newydd ar hen drac y rheilffordd rhwng Allt Dinas a Ffordd Caernarfon ( gan ddod i’r ffordd fawr ger y lay-by yn Ffordd Caernarfon). Bydd angen caniatâd cynllunio a bydd cyfle i bobl leisio barn am y datblygiad newydd yma bryd hynny.

3)Diogewlch y ffordd : mae llinellau melyn dwbl wedi eu gosod ger yr ysgol a’r capel er mwyn gwella diogelwch y ffyrdd i blant, cerddwyr a gyrwyr.

4)Mae Pwyllgor yr Urdd wrthi’n ddiwyd yn codi’r £8,000 sydd angen i ni ei godi fel pentref at Eisteddfod 2012. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu. Mae angen codi tua £2,000 arall.

5)Cynheliais Fore Coffi i godi pres i elusen Macmillan ac fe godwyd £221.60 ; dwywaith cymaint a llynedd.

6)Diolch i Ganolfan Brynffynnon am godi sbwriel yn y pentref yn ddiweddar.

7)Cynllun Tai Tan y Maes. Bu Huw Jones o Jones Associates yn cynnal cyfarfod i gynghorwyr cymuned a llywodraethwyr Ysgol Felinheli yn amlinellu bwriad cwmni Watkin Jones i godi tai yn y cae ger yr ysgol. Mae’r tir yn rhan o’r Cynllun Datblygu Unedol ac mi fyddai’n rhaid cynnwys tai fforddiadwy. Nid yw’r cais wedi ei gyflwyno yn ffurfiol eto a bydd cyfle i bawb weld y cynlluniau a mynegi barn drwy’r broses cynllunio.

8)Bum yn cynrychioli rhai o drigolion Ffordd Caernarfon mewn ymchwiliad cyhoeddus i’r gulfan barcio. Mae nhw yn ofni colli llefydd parcio yn sgil datblygiad ar safle 11 Ffordd Caernarfon.

9)Cafodd cais cynllunio i ehangu Palas Pinc gyda ystafelloedd newydd yn y cefn ei basio.

10)Llwybr Cyhoeddus Pistyll ger Ffordd Brynffynnon : mae’r Clerc mewn cysylltiad ag adran llwybrau Cyngor Gwynedd gan fod peryg i waith yno amharu ar y llwybr.

11)Lon Llwyn : cefais ymholiad ynglŷn â gwella cyflwr wyneb Lon Llwyn ac rwyf wedi gofyn i Cyngor Gwynedd ymateb ond nid yw’n flaenoriaeth ar hyn o bryd medde nhw.

12)Bun halen top Penceunant : roedd bun yn arfer bod yma. Rydym wedi holi Cyngor Gwynedd am un newydd. Ni fydd y Cyngor yn darparu biniau mewn safleoedd newydd ond gan fod hwn yn gyn-safle mae angen mynd ar ôl y mater.

13)Kiosk Aberpwll: mae ei gyflwr yn dirywio ac mae pobl leol yn holi beth ellid ei wneud. Mae’r Cyngor Cymuned yn ymchwilio i hyn.

14)Cyfyngiadau cyflymder yn Aberpwll ar y ffordd i fewn i’r pentre. Daeth cais am gael unai symud y 30MPH fwy allan o’r pentre neu am arwyddion 40MPH cyn y rhai 30 ac am ddulliau tawelu traffig. Byddaf yn codi’r mater efo’r Cyngor Sir.

15)Lon Las ger Yr Hen Orsaf (Penningtons): mae preswylwyr yn poeni am ddiffyg rheolaeth ar geir a beiciau ger yr eiddo. Mae llinellau ffordd newydd i’w gosod yma.

16)Lan Môr : Bu’r Cyngor Cymuned mewn cysylltiad â’r heddlu ar ôl i 2 gar fynd ar y man gwyrdd ar Lan y Mor. Mae’r Cyngor am osod bolard newydd a chlo ar y giât. Penderfynwyd gadael i’r gwair ddod at ei hun yn naturiol.

17)Cafwyd bun baw cŵn newydd ar Lon Las ger Yr Hen Orsaf ar ôl i’r hen un dorri.

18)Cynllun Datblygu Lleol Y Felinheli : bydd hyn yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned.

I lawrlwytho copi o Adroddiad Cynghorydd Tachwedd 2011 - cliciwch yma

----------------------------------------

BBC Radio Cymru yn recordio Bwletin

poster

----------------------------------------

Canslo'r Bore Coffi

Mae'r bore coffi oedd i'w gynnal fore Gwener yma wedi ei ganslo fel arwydd o barch i Esyllt. Bydd Y Felin Sgwrsio ar gau dydd Gwener hefyd.

----------------------------------------

Esyllt Vaughan Jones

Bu farw Esyllt Vaughan Jones, Cae Glas, Aberpwll yn 50 oed ddydd Gwener diwethaf.

Mae ein meddyliau gyda ei mab Cai, 13 oed a'i brodyr Huw a Rhys.

----------------------------------------

DIVIDEFAID

Mae’r byd yn newid..
a dydi petha’ ddim fel ma nhw’n edrych ar yr olwg gynta...

Mentra a chymra gam i fyd syfrdanol, rhyngweithiol a digidol dividefaid.

Fyddi di’n coelio be weli di?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

----------------------------------------

Neges gan Gyngor Gwynedd : TAI

"Rydym yn awyddus iawn i dderbyn barn pobl ar faterion tai sydd o bwys iddynt hwy yn lleol.

"Dyddiad cau ar gyfer yr holiaduron ydyw 18 Tachwedd, er byddwn yn croesawu derbyn holiaduron ar ôl y dyddiad hynny.

LINC i'r holiadur :

Saesneg
https://arolwg.gwynedd.gov.uk/index.php?sid=71782&lang=en


Cymraeg
https://arolwg.gwynedd.gov.uk/index.php?sid=71782&lang=cy

Gyda diolch am eich cymorth

Uned Strategol Tai
Adeilad Mona
Cyngor Gwynedd
LL55 1SH
Gwynedd

Cor Cynta'r Felin

poster

Cabaret Pontio: Black Umfolosi 5
& Cor Cyntaf i'r Felin 4/11/11

Cor Cynta'r Felin mewn cyngerdd gyda grwp acappella a dawns o Zimbabwe.

Manylion yma

----------------------------------------

hysbys

----------------------------------------

FFAIR NADOLIG

Bydd FFAIR yn y Neuadd Goffa ar fore Sadwrn, Rhagfyr 3.
Mae cyfle i fudiadau lleol logi bwrdd/stondin.
Cysylltwch a Myfanwy ar 07767210825

----------------------------------------

Hanner Tymor yn Y Felin Sgwrsio

Bydd y clybiau yn cyfarfod fel arfer oni bai am Yoga a Chlonc a Chyngor.

Dydd Gwener, Hydref 28, Cinio Ploghmans yn Y Felin Sgwrsio. Am docyn ffoniwch
Myfanwy 07767210825.

----------------------------------------

Tanciau

Neges bwysig ar gyfer perchnogion tanciau carthion - cliciwch yma

----------------------------------------

Bore Coffi

logo

Bore coffi – croeso i bawb!
Dewch i gael paned a sgwrs er mwyn codi arian tuag at Cylch Meithrin y Felinheli.
Lle - Neuadd Goffa, Y Felinheli
Pryd- 9.30am, Ddydd Gwener, 18fed o Dachwedd 2011
Cost – Unrhyw gyfraniad tuag at y Cylch.
*A fyddai modd i rieni plant y Cylch ddod a chyfraniad megis bisgedi/teisennau gyd hwy o.g.y.dd.

----------------------------------------

Noson Tân Gwyllt

poster

----------------------------------------

Newyddion o'r Clwb Hwylio

Yn ddiweddar bu ein aelodau iau yn cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Ieuenctid Cymru. Roedd 26 aelod yn cystadlu mewn 6 dosbarth ( allan o gyfanswm o 140). Bu i unigolion ennill 3 o'r 6 dosbarth gan ddod yn 4ydd o'r 6 dosbarth. Ar y llwyfan Prydeinign roedd gennym 5 aelod iau fel aelodau o'u sgwadiau Prydeinig.

----------------------------------------

Bootcamp Busnes Gwynedd

Er gwybodaeth i chi, rydym yn rhoi cynnig i fobol ar draws Gwynedd i fynychu sesiwn 'Bootcamp Busnes' bywiog, dwy awr rhad ac am ddim i werthuso syniadau cyffrous i ddechrau busnes yng Ngwynedd.

'Oes rhai o'ch aelodau wedi bod a diddordeb dechrau busnes, yn pryderu sut neu methu meddwl am syniad?' Dyma'r amser perffaith i chi wneud y cam cyntaf.

Atodaf grynodeb o'r Bootcamp Busnes i chi gael syniad gwell o beth yw nod y Bootcamps - cliciwch yma

Rydym yn hapus i drefnu lluniaeth a lleoliad sydd yn gyfleus i nhw. Fydd y sesiynau yn dechrau mis Ionawr 2012 ymlaen.

Croeso i chi gysylltu a ni am fwy o fanylion ar 01766 517057 neu e-bostiwch Rachel@mentermon.com

Fuaswn yn ddiolchgar iawn os byddech yn postio yr e-bost yma ymlaen i unrhyw fusnes neu unigolion a fyddai'n elw o'r seswin Bootcamp Busnes Gwynedd.

Llawer o ddiolch,
Yn gywir
Rachel

------------------------------------------------------------------------

Annwyl gyfeillion,

PECYNNU'R PROFIAD - CYNLLUN YN CYNNIG CYFLEOEDD I DDATBLYGU SYNIADAU
TWRISTIAETH ARLOESOL YNG NGWYNEDD

Ydych chi wedi clywed am gynllun twristiaeth cyffrous sy'n cynnig cyfleodd ariannol a chyngor arbenigol i ddatblygu syniadau twristiaeth yng Ngwynedd?

Mae tîm Pecynnu'r Profiad yn cynnal sesiynau gwybodaeth agored i gyflwyno'r cynllun er mwyn galluogi pobl alw mewn am gymorth neu i drafod ei anghenion ymhellach - cliciwch yma

Mae'r sesiynau yn cael eu cynnal yn:

* Neuadd Pendre Tywyn rhwng 4pm a 7pm Dydd Mercher 19 Hydref
* Neuadd Goffa Penygroes rhwng 4pm a 7pm Dydd Llun 24 Hydref
* Neuadd Goffa Criccieth rhwng 4pm a 7pm Dydd Mawrth 25 Hydref
* Neuadd Goffa Harlech rhwng 4pm a 7pm Dydd Mercher 26 Hydref
* Neuadd Ogwen, Bethesda rhwng 4pm a 7pm Dydd Iau 27 Hydref

Dros y ddwy flynedd nesaf, bydd y cynllun £250,000, sydd wedi ei ariannu
drwy Gynllun Datblygu Gwledig Gwynedd, yn galluogi 15 cymuned yng Ngwynedd i
ddatblygu eu cynnig twristiaeth mewn ffyrdd newydd a chyffrous gan gynnig
cyngor arbenigol a chefnogaeth ariannol i'r rhai sy'n cael eu dewis i gymryd
rhan.

Yn gywir,

Carl Russell Owen
Tîm Cydlynu Pecynnu'r Profiad
Ffôn: 01286 685 254
Symudol: 07730 397 876
Ffacs: 01286 67 67 62
Ebost: carl@cambrensis.uk.com

Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli ar Nos Iau Hydref 20ed am 7.00y.h. yn yr ystafell waelod yn Y Neuadd Goffa.

------------------------------------------------------------------------

Gwybodaeth : MYFANWY : 077767 210 825 / 07818 068 20
Dyma'r gweithgareddau hyd Hanner Tymor

MEDI
Llun 19 / 26
7.30 pm Sgwrsio Sbaeneg
8.30 pm Dysgu Cymraeg *

Mawrth 20 / 27
10.00am – 11.30amYoga Cadair paned a sgwrs

7.00pm Cylch Cynganeddu efo'r Prifardd Karen Owen – in Welsh

Iau 22 / 29
2.30am Dosbarth Arlunio i Bawb

Gwener 23
10.30am - 12.00pm Clonc a Chyngor

Sadwrn 17 / 24
11.00 - 12.00 Clwb y Dysgwyr

Gwener 30 : The World's Biggest Coffee Morning 10.30
*Cyfarfod yn Ty Hanner Ffordd


HYDREF
Sadwrn 1

11.00 - 12.00 Clwb y Dysgwyr

Llun 3 / 17
7.30 pm Sgwrsio Sbaeneg
8.30 pm Dysgu Cymraeg *

Mawrth 4 / 11 / 18
10.00am – 11.30amYoga Cadair paned a sgwrs
Chair Yoga, chat and cuppa

7.00pm Cylch Cynganeddu efo'r Prifardd Karen Owen

Mercher 5 / 12 / 19
10 - 12 Cyfrifiaduro

Iau 6 /13 / 20
2.30am Dosbarth Arlunio i Bawb

Gwener 7 / 14 / 21
10.30am - 12.00pm Clonc a Chyngor

Sadwrn 8 / 15
11.00 - 12.00 Clwb y Dysgwyr

Llun 10
7.00 p.m. Clwb Ffotograff
7.30 pm Sgwrsio Sbaeneg
8.30 pm Dysgu Cymraeg*

Iau 13
12 - 2 CLWB CAWL
7.30 CLWB GARDDIO

*Cyfarfod yn Ty Hanner Ffordd

------------------------------------------------------------------------

Y Felinheli : rhan o Fore Coffi Mwya'r Byd!

Felin Sgwrsio, Gwener, Medi 30 am 10.30 a.m.

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad tebyg llynedd, fe fydd y Cynghorydd Sian Gwenllian yn cynnal bore coffi yn Y Felin Sgwrsio i godi arian i Macmillan Cancer Support.

Yn ogystal a gwerthu te a choffi, bydd stondin o gynnyrch cartref. Byddai Sian yn falch iawn o dderbyn eich rhoddion o gacennau, jamiau, chytnis, eitemau wedi eu gweu ac ati.

------------------------------------------------------------------------

Noson Gwisgoedd Priodas

Cafwyd noson lwyddiannus iawn a chodwyd dros £530 tuag at y gwaith o adfer Eglwys Llanfairisgaer sy'n 800 oed.
Diolch i bawb oedd ynghlwm a'r noson. Roedd yn braf gweld y Neuadd Goffa yn edrych mor hardd!

------------------------------------------------------------------------

RHAGLEN Y FELIN SGWRSIO MEDI 2011

RHAGLEN

------------------------------------------------------------------------

CYFARFOD ARBENNIG
i drafod cais am arian o gronfa newydd i wella'r pentref (Cymunedau Cynaliadwy)
NOS FAWRTH, MEDI 13, 7 p.m. NEUADD GOFFA (Stafell waelod)
Be sydd ei angen ar y pentref? Dewch i ddweud eich barn.

------------------------------------------------------------------------

Neges gan eich Cynghorydd Sir

Annwyl pawb

Gobeithio eich bod yn dod yn ol i drefn ar ol yr haf. Cofiwch gysylltu os ydych angen cymorth neu gyngor ar unrhyw fater yn ymwneud a'r pentref neu os oes gennych syniadau ar sut i wella'n cymuned. Mae fy manylion cyswllt isod neu galwch heibio'r Felin Sgwrsio rhwng 10.30 a 12 ar fore Gwener am sgwrs dros banad. Os nad wyf yno, bydd cynrychiolydd o'r Cyngor Cymuned yn barod iawn i dderbyn eich neges.

CYFARFOD ARBENNIG
i drafod cais am arian o gronfa newydd i wella'r pentref (Cymunedau Cynaliadwy)
NOS FAWRTH, MEDI 13, 7 p.m. NEUADD GOFFA (Stafell waelod)
Be sydd ei angen ar y pentref? Dewch i ddweud eich barn.

Mae cyfnod prysur o'n blaenau gyda nifer o weithgareddau cymdeithasol yn cael eu trefnu: cofiwch fod y manylion ar gael ar ein gwefan www.felinheli.org a chofiwch anfon manylion unrhywbeth yr ydych yn ei drefnu ataf fi fel y gallwn eu cynnwys ar y Calendr a'r Newyddion ar y wefan.

Dyma un enghraifft oddi ar y wefan sef sioe fashiynau gyda modelau i godi arian at gronfa Eglwys Llanfairisgaer.

CANRIF O WISGOEDD PRIODAS
Cronfa Adnewyddu Eglwys Llanfairisgaer
Yn y Neuadd Goffa - Canrif o Wisgoedd Priodas
Mercher, Medi 14, 7 tan 9 p.m.
Tocyn : £3 yn cynnwys paned a bisged

Byddaf yn parhau i anfon adroddiadau cyson atoach am fy ngwaith fel cynghorydd. Os ydych yn gwybod am rai sydd ddim ar fy rhestr e-bostio
fyddai'n licio cael eu cynnwys, rhowch wybod.

Gobeithio'ch gweld yn fuan

Cynghorydd Sian Gwenllian

------------------------------------------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd Medi 2011

ADRODDIAD CYNGHORYDD SIR
Medi 2 2010

1) Materion llinellau melyn wrth yr ysgol a mannau eraill: Rwy'n hynod siomedig nad yw'r gwaith a gytunwyd gyda'r Uned Traffig wedi ei gwblhau. Mae hyn yn cynnwys llinellau melyn o gwmpas yr Ysgol, Gardd Fôn, Y Capel. Byddaf yn codi'r mater unwaith eto.

2 PARCIO : mae angen pwyso ar Cyngor Gwynedd i ddechrau ymgynghori ar fater newid yr amser aros ar Stryd Bangor gyferbyn a Central Garage i ddwy awr yn lle'r hanner awr presennol ( a dim cyfyngiad ar y penwythnos).Byddaf yn mynd ar ol hyn.

3)11 FFORDD CAERNARFON – rwyf yn parhau i weithio gyda preswylwyr sydd yn bryderus am golli lle yn y gulfan parcio. Deallaf y bydd Ymchwilad Cyhoeddus yn cael ei gynnal.

4) BYSIAU – Bum yn tafod gor-yrru drwy'r pentraf gyda'r swyddog yn y Cyngor ac mae'r cwynion wedi eu pasio i Arriva a Bws Padarn sydd wedi ymchwilio i'r mater ac yn ymwybodol o'r cwynion ac yn monitro'r sefyllfa. Mae amserlen wedi ei gosod ger Y Wern a'r hen un wedi ei dynnu ymaith.

5) BIN NEWYDD - Lan y Môr; o'r diwedd mae un bin newydd wedi ei osod ond mae dau fun wedi torri. Byddaf yn codi hyn efo'r Cyngor. Mae 4 bin baw ci newydd yn y pentre’.

6) MEDDYGFA ROWEN - mae'r cynllun yn dal ar y gweill ac rwyf wedi cysylltiad gyda'r datblygwyr.

7) Rwyf yn parhau i helpu unigolion efo materion cyfrinachol.

9) Rwy'n parhau fel Trysorydd Y Felin Sgwrsio ac mae'r sefyllfa ariannol yno'n iach gyda nifer o glybiau a chwmnïau preifat yn llogi'r lle a nifer o weithgareddau codi arian cyson. Bydd hysbysfwrdd cymunedol yn cael ei greu ar gyfer i ffenest ochr Bangor.

11) Cylchfannau Plas Menai a Faenol: mae gwaith wedi digwydd ar y ddwy gylchfan.

12) Cynllun Datblygu Lleol : mae angen cadw golwg ar hwn a sut y bydd yn effeithio ar Felinheli o ran codi tai newydd.

13) Ciosg Aberpwll: gofynnaf i'r Clerc ffendio pwy sy'n gyfrifol am hwn er mwyn i mi ddechrau trafodaeth am ddefnydd i'r dyfodol.

14) Canllaw ger Rhiwal, Seilo : mae angen canllaw newydd ger y grisiau sydd yn cysylltu y ffordd i Seilio a'r brif ffordd. Gofynnaf i'r Clerc ohebu gyda'r
Cyngor Sir am hyn.

15) Cysgodfan bws yn Capel Graig, Penrhos : rwyf wedi gofyn i'r Cyngor Cymuned anfon llythyr yn gofyn am gysgodfan gan fod cymaint o bobl o Felin yn defnyddio'r ardal yma.

16) Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno bid am arian ar gyfer creu Lon Las newydd ar hen drac y Rheilffordd rhwng Allt Dinas a'r culfan parcio ar Ffordd Caernarfon. Nid ydym yn gwybod a fu'r cais yn llwyddiannus. Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn paratoi dau fid arall am arian: un ar gyfer cae aml bwrpas ger Lon Las Pen y Bryn ac un ar gyfer astudiaeth ar wella ardal Lan Mor. Os bydd y bidiau hyn yn llwyddiannus, bydd trafodaeth lawn gyda'r gymuned cyn symud ymlaen.

17) Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno bid am arian i dirlunio safle hen Capel Moriah dros ffordd i Londis. Os bydd y bid yn llwyddiannus fe fydd cyfarfod agored yn y pentref i drafod y mater.

Diolch yn fawr
Cynghorydd Sian Gwenllian

------------------------------------------------------------------------

CANRIF O WISGOEDD PRIODAS
Cronfa Adnewyddu Eglwys Llanfairisgaer
Yn y Neuadd Goffa - Canrif o Wisgoedd Priodas
Mercher, Medi 14, 7 tan 9 p.m.
Tocyn : £3 yn cynnwys paned a bisged

Caernarfon & Denbigh 18:08:11

erthygl

Mae'r wefan yn mynd o nerth i nerth .......
- cliciwch yma i ddarllen yr erthygl

 

GWEITHDY'N CREU BWRLWM IAITH

MAE gweithdy iaith wedi cytuno ar gyfres o syniadau i ddatblygu'r Gymraeg yn Y Felinheli.

Daeth 9 o Gymry Cymraeg a Dysgwyr lleol at ei gilydd yn Y Felin Sgwrsio fore Sadwrn diwethaf,o dan arweiniad Meirion Llywelyn, o Fenter Iaith Conwy.

Ymhlith y camau y cytunwyd arnynt oedd:

* Enw'r prosiect fydd FELIN 70% +

* Y pennawd fydd: YMLAEN HEFO'R GYMRAEG GYDA'N GILYDD

* Bydd 5 cam iaith yn ffurfio rhan allweddol o'r prosiect: camau bach y gall pawb ohonom eu dilyn yn eu bywydau pob dydd i gryfhau'r iaith yn lleol.

* Bydd taflen ddwyieithog yn cael ei ddosbarthu i bob ty yn y pentref dros yr haf i godi ymwybyddiaeth am y prosiect

* Bydd y daflen yn cynnwys lluniau dysgwyr lleol a'u rhesymau dros ddysgu Cymraeg

"Mi gawson ni lot o syniadau da yn y gweithdy, ac mi rydan ni wedi gallu creu strwythur i'r gwaith dros y misoedd nesaf" meddai Meirion Llywelyn.

"Roedd hi'n dda gweld Cymry Cymraeg a Dysgwyr yn cyd-weithio hefo'i gilydd i ddatblygu'r iaith yn lleol. Gobeithio y gallwn fanteisio ar y bwrlwm hwn"

------------------------------------------------------------------------

DYSGWYR CYMRAEG YN TREFNU BWS I'R STEDDFOD

MAE dysgwyr Cymraeg yn y Felinheli yn trefnu bws i'r Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst- ac yn estyn croeso i Gymry lleol i ymuno hefo nhw ar y daith.

Bydd y bws yn teithio i'r Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam ar ddydd Llun, Awst 1af, gan gychwyn o'r Felinheli am 8.30 a dychwelyd am 5.30.

"Roedd y 12 ohonom ni sy'n dysgu Cymraeg ar fore Sadwrn yn y Felin Sgwrsio ac ar nos Lun yn yr Halfway, yn meddwl y byddai'n syniad da i drefnu trip i'r Eisteddfod" meddai un o'r dysgwyr, Sian Davies.

"Gobeithio y bydd criw dda o Gymry lleol am ddod hefo ni ar y daith hon!"

Dyma'r bws cyntaf sydd wedi'i drefnu o'r pentref i'r Eisteddfod ers rhai blynyddoedd, a bydd unrhyw elw a wneir o'r trip yn cael ei rannu rhwng Y Fein Sgwrsio ac Apel Feinheli ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012.

£10 fydd cost y bws. Mwy o fanylion gan Dilys Myfanwy ar 07767210825.

------------------------------------------------------------------------

CANRIF O WISGOEDD PRIODAS

Cronfa Adnewyddu Eglwys Llanfairisgaer

Yn y Neuadd Goffa - Canrif o Wisgoedd Priodas

Mercher, Medi 14, 7 tan 9 p.m.

Tocyn : £3 yn cynnwys paned a bisged

------------------------------------------------------------------------

DATBLYGU'R GYMRAEG YN Y GYMUNED

BYDD Gweithdy Datblygu'r Gymraeg ar lefel gymunedol yn cael ei gynnal yn Y Felinheli dydd Sadwrn nesaf, Gorffennaf 23.

Nod y gweithdy yw dod o hyd i syniadau ar gyfer datblygu'r Gymraeg yn Y Felinheli, a thrafod sut y gellid cyflwyno'r Gymraeg i newydd-ddyfodiaid.

Meirion Llywelyn o Fenter Iaith Conwy fydd yn arwain y gweithdy, ac fe gaiff ei gynnal rhwng 11.00 ac 1.00 yn Y Felin Sgwrsio.

"Dan ni isio gweld dysgwyr a Chymry Cymraeg yn rhoi eu pennau at ei gilydd i feddwl am ffyrdd i ddatblygu'r Gymraeg yn y pentref, ac yn arbennig, sut y gallwn ni gyflwyno'r Gymraeg i bobl newydd" meddai Aled G Job, o Fenter Cadwn Felin Dros 70%.

"Bydd y syniadau hyn wedyn yn cael eu troi yn daflen liwgar fydd yn cael ei ddosbarthu i bob ty yn y pentref dros yr haf".

Croeso cynnes i bawb.

------------------------------------------------------------------------

Gwefan boblogaidd!

Diolch i bawb sy'n defnyddio'r wefan hon. Rydych ymhlith miloedd. dyma'r ystaedgau am y flwyddyn ddiwethaf:

Meh 2011 = 42,207 hits
Mai 2011 = 39,099 hits
Ebr 2011 = 29,653 hits
Maw 2011 = 39,043 hits
Chw 2011 = 36,026 hits
Ion 2011 = 49,426 hits
Rhag 2010 = 32,299 hits
Tach 2010 = 44,707 hits
Hyd 2010 = 39,765 hits
Medi 2010 = 32,411 hits
Awst 2010 = 24,043 hits
Gorf 2010 = 49,016 hits
Meh 2010 = 51,825 hits

------------------------------------------------------------------------

Haf Y Felin Sgwrsio

Amserlen Haf Y Felin Sgwrsio 2011(Gorff 26 - Medi 2)

Mae'r Ganolfan fechan ar Stryd Bangor yn cael ei rhedeg gan griw o wirfoddolwyr ac mae croeso cynnes i bawb ymuno yn y gweithgareddau. Mae cyfle arbennig i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg i ymarfer gyda Chymry lleol. Ni fydd y Clybiau arferol yn cyfarfod yno dros yr haf (tan yr wythnos yn cychwyn Medi 2.) Ond mae digon ymlaen drwy'r haf.

Pob pnawn Mercher 1.30 - 4.30 pm Te pnawn.

Nos Fawrth, Gorff 26 sgwrs gan yr actores a'r awdures Mari Emlyn : agoriad swyddogol i weithgarwch yr haf am 7.30 pm

Awst 11 Grace Roberts (nofelydd)
Awst 18 Mary Pampolini Roberts : Poetry in Welsh English and Spanish
Awst 25 Gwion Hallam yn sgwrsio am ei waith

Bore Gwener bob wythnos

10.00 – 12.30 Bore coffi a sgwrs
10.30 Stori/ sgwrs i’r plant oed ysgol gynradd (dim Gorff 29 a Awst 26)

Bore Gwener Gorffennaf 29 a Awst 26 Bore coffi/stondin/ raffl 10.30 –12.00pm

Bore Sadwrn bob wythnos

10.00 – 12.00 Paned a sgwrs gyda’r dysgwyr.

Bydd arddangosfa o waith Arlunio a Ffotograffi (gwaith y clybiau sy'n cyfarfod yn y Felin Sgwrsio) a bydd llyfrau hen a newydd ar werth.

Nos Lun Awst 8 Clwb Ffotograffi 7.00pm

Dydd Iau Awst 11 Clwb Cinio 12.00 i 2.00pm

Bydd y ganolfan yn cael ei defnyddio hefyd ar gyfer gwersi Cymraeg. (Trefniant preifat). Mae'r ganolfan ar gael i'w llogi am £7 y sesiwn.

------------------------------------------------------------------------

ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR
Annwyl bawb,

Rydym wedi cael Gwyl y Felin hynod lwyddiannus unwaith eto a dwi'n siwr eich bod yn ymuno a mi i ddweud DIOLCH YN FAWR IAWN i'r Pwyllgor gweithgar dan Gadeiryddiaeth medrus Islwyn Owen. Cewch yr hanes i gyd ar wefan gwylfelin.org .

Dyma grynodeb o rai o'r pethau y bum yn eu gwneud fel eich Cynghorydd Sir dros y misoedd diwethaf. Cofiwch gysylltu os gallaf fod o gymorth efo unrhyw fater.

1) PARCIO - Cynhaliwyd cyfarfod gyda trigolion a swyddog o Gyngor Gwynedd i drafod y syniad o drwyddedau parcio ar gyfer rhan o Stryd Bangor. Wedi trafodaeth, cytunwyd na fyddai modd gweithredu hyn yn deg gan fod gormod o dai a dim digon o lefydd parcio. Cytunwyd yn hytrach i ymestyn y cyfyngiad parcio o ½ awr i 2 awr a dim cyfyngiad ar y penwythnos, fel sy'n cael ei weithredu bellach gyferbyn â Cut Above.

2) BAW CWN - mae arwyddion a ddylunwyd gan blant yr ysgol wedi eu gosod ar Lôn Las. Mae gan y cyhoedd hawl i ffonio'r Cyngor yn ddi-enw i roi gwybodaeth am berchnogion sydd ddim yn glanhau baw eu cwn ac anogir chi i wneud: 01766 771000 (Mr Keith Williams sy'n gyfrifol am ardal Y Felinheli)

3) 11 FFORDD CAERNARFON - Cynhaliwyd cyfarfod efo trigolion lleol sy'n bryderus fod y bae parcio am gael eu gyfyngu'n fwy na'r hawl yn y caniatâd cynllunio. Rwy'n gohebu efo'r Adran Cynllunio, Adran Eiddo â'r Cynulliad ynglyn â'r mater ar ran y trigolion.

4) Bydd bid llawn am grantiau am welliannau i wella'r pentre ymhellach yn cael ei gyflwyno i Môn - Menai mis nesaf. Manylion i ddilyn.

5) Codi arian i'r Urdd: mae'r ymdrech i godi £8mil yn Felinheli at Eisteddfod Eryri 2012 (Parc Glynllifon yn mynd yn dda. Codwyd £1,200 yn y sêl a gynhaliwyd yn y Neuadd. Diolch i bawb am gefnogi ac i'r Pwyllgor am eu gwaith.

6) BYSIAU - yn sgil derbyn cwynion am or-yrru mae Cyngor Gwynedd wedi pasio ein pryderon i Arriva a Padarn bus. Mae amserlen i'w gosod ger arosfan yr ysgol.

7) Clirio Sbwriel - cynhaliwyd pnawn o glirio sbwriel ger yr afon yng Ngherrig yr Afon ac mae ieuenctid y Capel
yn cynnal sesiwn codi sbwriel yng nghefn Stryd Bangor.

8) Newid ar y ffordd ger Cartref Cerrig yr Afon - mae stribedi coch wedi eu gosod i arafu'r traffig ac arwyddion 40 m p h. fel rhan o'r cynllun gwella i'r Lon Las ond sydd wrth gwrs o fudd i'r pentref cyfan gan wella diogelwch yn enwedig i dai ar Ffordd Caernarfon.

9)Ar ôl i mi gyfarfod efo Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mae'r tir o gwmpas Rhyd y Fenai yn dechrau cael ei glirio.

10)Safle Hen Gapel Moreia ( gyferbyn a'r siop): rydym wedi decrhau trafod y posibilrwydd o blannu llwyni a yn y rhan yma o'r pentref.

11)Roedd yn bleser cael bod yn bresennol mewn seremoni fechan i agor gardd Canolfan Brynffynnon. Llongyfarchiadau i bawb am eu gwaith.

 

Gwyl y Felin

Mae'r Wyl yn chwilio am unigolion i wirfoddoli fel Stiwardiaid ar noson y 10k (sef nos Fercher 29 Mehefin). Croeso i unrhyw un a diddordeb/amser i sbario gysylltu gyda Islwyn am fwy o fanylion.

------------------------------------------------------------------------

Pentref Felin yn codi arian

Llwyddwyd i godi dros £1,200 yn Sêl yr Apel yr Urdd dydd Sadwrn. Diolch i bawb am eu cefnogaeth ac i'r pwyllgor apel am drefnu.

Mae un o focsus Shelterbox Felinheli wedi cael ei yrru i Japan yn sgil y drychineb yno. Casglwyd llawer o'r arian gan yr ysgol. Ma'r bocsys yn rhoi to a chysgod i hyd at 10 o bobl a chynesrwydd gyda'r modd i goginio a phuro dwr eu hunain.

------------------------------------------------------------------------

Cylch Meithrin Felinheli
‘Potiau Blodau Perffaith’ yng Nghanolfan Arddio Seiont Nurseries - 22.6.11

poster

------------------------------------------------------------------------

Mwy o ddigwyddiadau!

Dawnsio Disgo ac ati

Bydd Dawnsio Disgo yn y Neuadd Goffa heno (nos Fawrth, Mehefin 7) rhwng 6 ac 8 yr hwyr. Ar gyfer plant 4 - 10 oed. Am fwy o fanylion, cysylltwch a'r Cylch Meithrin yn Ysgol Y Felinheli.

Cofiwch fynd i www.felinheli.org am holl newyddion a LLUNIAU y pentref.... gan gynnwys lluniau'r plant fu'n dylunio ein arwydd baw cwn newydd sydd o gwmpas y Lon Las.

Cofiwch hefyd am wythnos Gwyl y Felin sydd yn edrych yn gyffrous iawn eto eleni. Manylion ar www.gwylfelin.org

Sêl yr Apel, dydd Sadwrn YMA am 11 yn y Neuadd

------------------------------------------------------------------------

Sêl yr Apel

Cynhelir "Sêl yr Apel" sef Jumble Sel Mawreddog yn Neuadd Goffa, Y Felinheli ar Ddydd Sadwrn 11 o Fehefin am 11 - 4 y pnawn.
Fe fydd paned a bisged ar gael, stondinnau dillad, llyfrau, gemau, cacennau, nwyddau'r Urdd a llawer mwy!

Cost mynediad yw £1.50 (£1 i pensiynwyr a 50c i blant), gyda'r holl elw yn mynd at Eisteddfod yr Urdd 2012.

Dewch i chwilio am fargen neu ddwy!!

Gwyl Ardd, Ddydd Llun Gwyl Banc Mai

Fel wyddoch chi erbyn hyn mae Eisteddfod yr Urdd Eryri yn disgwyl i Bwyllgor Apel Felinheli godi £8000 yn ystod y flwyddyn. Felly mae gennym waith caled o'n blaen. Cawsom brynhawn llwyddianus ym mis Mai yng ngardd Crosshaven. Mi roedd Miss Lena Ashley yn ffeind ofnadwy yn gadael i ni wahodd y pentref i'w gardd bendigedig. Mi roedd amryw o stondinnau - Cacennau, Cynyrch Cartref, Planhigion, Coconut Shy, Stondin Gardiau. Mi roedd amryw o gemau ar y lawnt i'r plant a'u rhieni gan gynnwys Bowlio Ffrenig.
Mi gasglwyd £600 yn ystod y prynhawn.

Gwyl Ardd

------------------------------------------------------------------------

Poster Baw Ci

Poster baw ci
Plant ysgol y Felinheli yn annog y cyhoedd i godi baw ci
Poster baw ci Poster baw ci

 

------------------------------------------------------------------------

Taith Copa'r Wyddfa 29th Ebrill

Fe drefnodd Mari Emlyn daith gerdded i gopa'r Wyddfa gyda'r elw yn mynd tuag at Bwyllgor Apel yr Urdd yn Y Felinheli. Ben bore ddydd Gwener mi roedd criw o ddeunaw ar fws Griffiths ar eu ffordd i Pen y Pass. Nid oedd y tywydd yn berffaith ond mi wnaeth pawb lwyddo i gyrraedd Hafod Eryri.Fe gasglwyd £180 tuag at yr Apel. Diolch i Mari Emlyn am drefnu ac i Griffiths Felinheli am rhoi menthyg bws i ni yn rhad ac am ddim.

Taith Copa'r Wyddfa
Taith Copa'r Wyddfa

 

------------------------------------------------------------------------

Cynllun Datblygu Lleol

Dyma lythyr sy'n rhoi gwybodaeth am y Cynllun a enwir uchod - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Casglu Sbwriel yng Ngherrig yr Afon

casglu sbwriel

Dydd Sul bu criw gweithgar yn clirio'r ardal ger yr afon sydd wrth y llwybr newydd sy'n mynd drwy goedwig Cerrig yr Afon.

Syniad un o ddisgyblion yr ysgol, Guto Tudur, oedd hyn.

"Diolch i Guto a diolch i bawb ddaeth at ei gilydd i glirio'r sbwriel," meddai'r Cynghorydd Sir, Sian Gwenllian.

"Ewch am dro drwy Cerrig yr Afon os gallwch chi. Mae'n le hyfryd ac wedi gwella ers cael wyneb, ffensys a giatiau newydd.

 

casglu sbwriel

"Mae hyd yn oed yn well erbyn hyn ar ol i'r sbwriel oedd yno ac wrth yr afon gael ei glirio."
Roedd y gwaith gwella yn ran o gynllun wedi ei ariannu gan y Cynulliad i wella Lonydd Las yr ardal.

------------------------------------------------------------------------

Cylchlythyr y Cylch Meithrin

cylchlythyr Cliciwch yma i gael gweld newyddion o'r Cylch Meithrin

------------------------------------------------------------------------

Mae Cylch Ti a Fi Y Felinheli yn cyfarfod pob dydd Gwener rhwng 1.30pm a 3.30pm, yng Nghaban Clyd, Ysgol y Felinheli. - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

CYLCH MEITHRIN Y FELINHELI’S ANNUAL GENERAL MEETING.
16th May 2011 - cliciwch yma

Gwyl Ardd yn Crosshaven,Y Felinheli
codi arian at Eisteddfod yr Urdd


LLUN Mai 2 rhwng 2 a 4.30.
Mynediad yn £2.50 i oedolion, £1.00 i blant
( yn y Neuadd Goffa os yn wlyb)

Bydd stondinau gwerthu cynnyrch cartref, planhigion, gemau i'r plant, beirniadu cystadleuaeth cacennau bach, 'victoria' ac un dathliad, panad a chacen.

Mwy o wybodaeth : Angharad Harris
Trefeddyg, Y Felinheli
01248 6705 66
07910 095 991

------------------------------------------------------------------------

Daeargryn Japan

Daeth y neges yma gan Ken Newing, Penceunant:

Llwyddodd Noson Cwis y Gardd Fon i godi dros £120 ar gyfer y Groes Goch yn Japan, neithiwr, Mawrth 15 gyda raffl a rhoddion.

Yn ddiddorol, y Cwis Feistr am y noson oedd Dwynwen Fflur sy'n hedfan i Tokyo dydd Llun i fynd i swydd ddysgu. Pob lwc Dwynwen.

------------------------------------------------------------------------

Hen Luniau mewn Arddangosfa Newydd

Bydd hen luniau o'r Felinheli i'w gweld mewn arddangosfa newydd yn y Neuadd Goffa rhwng Mawrth 24 a 26.

Ysgol Aberpwll

Bydd dros 200 o luniau i'w gweld gyda nifer wedi ei fframio ac ar werth er mwyn codi arain at elusen Ty Gobaith.

Bydd yr arddangosfa ar agor yn pnawn rhwng 2 a 6 Iau, Gwener a Sadwrn nesaf ac mae croeso cynnes i bawb. Bydd panad ar werth ( elw at Eisteddfod yr Urdd 2012: Apel Felinheli) Cafwyd grant gan Cist Gwynedd ar gyfer cyfarpar i arddangos y lluniau.

Dywedodd y Cynghorydd Sian Gwenllian ei bod yn edrych mlaen yn arw at weld y lluniau ac fe dalodd deyrnged i'r trefnydd, Len Williams.

"Mae ein dyled fel pentref yn fawr i Len Williams, ein hanesydd lleol, am dddod a'r arddangosfa yma ynghyd ac am ei waith ar hyd y blynyddoedd yn casglu hen luniau ac yn tynnu lluniau ei hun : mae gennym gofnod gwych o fywyd y pentref ar hyd y blynyddoedd ac rwy'n siwr y daw llawer i weld yr arddangosfa newydd hon.

Ferri Moel y Don

hen siopau Bangor Street

"Bydd hefyd yn gyfle i bobl ymweld a'r Neuadd ar ei newydd wedd. Mae'r cyfleusterau newydd wedi cael croeso brwd yn barod ac mae pob math o weithgareddau ar y gweill.

"Ond am dridiau bydd cyfle i ni gyd edrych yn ol a chofio'r gorffennol : a chodi arian i elusen yr un pryd.Creoso cynnes i bawb."

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Len Williams : 01248 670016

------------------------------------------------------------------------

Swydd Cymhorthydd Cylch Meithrin Y Felinheli

Mae Cylch Meithrin Y Felinheli yn chwilio am berson brwdfrydig i lenwi’r swydd uchod.Mae’r gallu i siarad trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.Oriau gwaith fydd 11:00am-1:00pm ar ddydd Llun a dydd Mawrth.
Telir cyflog o £6.50 yr awr.
I gychwyn Mawrth 28ain.
Dyddiad Cau : Mawrth 21ain

Mae’r swydd hon yn ddibynnol ar archwiliad CRB. Am sgwrs pellach cysylltwch â Chadeirydd y Pwyllgor Jo Powell 07276132636 neu’r Arweinydd Lynne Parry 07748068751.

Cliciwch yma am fwy

------------------------------------------------------------------------

NOSON GWIS A CHARIOCI
Nos Wener Mawrth 18
Palas Pinc - 7:30pm - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

MASNACH DEG

Dathlu Pythefnos Masnach Deg 2011
Dangos Dy Label
Dydd Sadwrn, 5 Mawrth
Felin Sgwrsio 12.30-2.30pm
Cinio Masnach Deg £2.50

Stondin yn gwerthu nwyddau masnach Deg, raffl,ayb. Globingo
Dewch i greu baneri a helpu godi ymwybyddiaeth o'r anegn i brynu cotwm Masnach Deg

 

CANOLFAN BRYNFFYNNON, (Hen Ysgol Gynradd) Ffordd Brynffynnon
Dydd Gwener 11 Mawrth 10am-12pm
Sioe DANGOS DY LABEL

Stondin gyda nwyddau Masnach Deg , te, coffi a byrbrydau Masnach Deg

Bydd y disgyblion yn dangos eu cefnogaeth tuag at Masnach Deg a bydd croeso i rieni, cymdogion a thrigolion y pentref ymuno â ni

------------------------------------------------------------------------

GWANWYN YN FELIN

Dyma rai o'r pethau sydd mlaen dros y misoedd nesaf
Wythnos yma :
Iau, MAWRTH 3 : REFFERENDUM : mwy o bwerau i'r Cynulliad : Cofiwch fynd i fwrw pleidlais!

Sul, Mawrth 6 : Can i Gymru ar S4C: cefnogwch Ifan Emyr o'r Felin !

Gorymdaith Gwyl Ddewi : gadael yr ysgol 12.30 Mawrth 1 : gorymdaith o'r plant a chynrychiolwyr mudiadau i'r Neuadd Goffa ar gyfer eitemau gan y plant. Mwy o wybodaeth o'r Ysgol.

------------------------------------------------------------------------

DYSGWYR Y FELIN YN DATHLU GWYL DDEWI
Bydd Dysgwyr Cymraeg Y Felinheli a'r Cylch yn dathlu Gwyl Ddewi gyda Chawl, Cerdd a Chan ar Fawrth 1af.
Mae'r digwyddiad "Cawl, Cerdd a Chan", wedi ei threfnu gan Glwb y Dysgwyr a Mets-Iaith yn Nhafarn yr Hanner Ffordd am 7.30, nos Fawrth nesaf, Mawrth 1af, gydag Alwen Derbyshire yn canu fel rhan o'r noson.
Yn ystod y noson hefyd bydd pob dysgwr yn cyfrannu tuag at yr adloniant mewn gwahanol ffyrdd o'u dewis eu hunain, trwy gyfrwng y Gymraeg.
"Ymhlith yr addewidion ar gyfer y noson y mae darllen cerdd neu darn o farddoniaeth Gymraeg,stori fer, esboniad o'r rhesymau dros fynd ati i ddysgu Cymraeg, disgrifiad o fywyd yn y pentref ac arddangosiad o'r dull dysgu iaith TPR sy'n cael ei ddefnyddio yn y sesiynau Dysgu Cymraeg pob nos Lun yn yr Halfway" meddai un o'r trefnwyr, Aled G Job.
"Byddai'n dda gweld Cymry Cymraeg lleol yn dod draw i'r noson hon er mwyn cefnogi'r dysgwyr!

Mae Tocynnau ar gyfer y noson (£3.00) ar gael gan Aled ar 07818 068 205 neu Myfanwy ar 07767210825.

------------------------------------------------------------------------

Prynhawn Hwyl i’r teulu
Dydd Sul 6ed Mawrth. 2 o’r gloch tan 4

Neuadd Goffa Felinheli
Gweithgareddau yn cynnwys:
Sioe bypedau
Cornel Babi TWF
Chware rhydd
Paentio wynebau a mwy
Croeso i’r teulu i gyd – dewch draw am banned!

------------------------------------------------------------------------

ARDDANGOSFA HEN LUNIAU O'R PENTRE :

Neuadd Goffa Mawrth 24, 25,26 o 2 tan 6

------------------------------------------------------------------------

GWYL Y GWANWYN - Ebrill 23 ( Sad)
1.30pm –4.00pm - Y Felin Sgwrsio

Cystadleuaeth Het Basg/Gwanwyn o dan 7,11,15 ac agored
Chwilio am yr Wy
Chwilio am gatref y gwingen
oren/ te /coffi, hot cross buns
Llond Lle o Hwyl!

------------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau Pasg Gwyl Felin

Pwy am wy? , Dydd Llun Y Pasg
Cae Seilo
10.30
Gemau i’r plant

Râs Hwyaid
12.00
Gwobr Gyntaf £100
& 10 gwobr £10
Afon Heulyn Bryntirion Lodge
Archebwch Hwyaden £1

Neges gan drefnwyr Gwyl y Felin : Dyddiadau Gwyl Y Felin y flwyddyn yma yw Dydd Gwener Mehefin 24ain tan Diwrnod Carnifal Dydd Sadwrn Gorffennaf 2il.

Plaid Cymru’n sicrhau cyllid ychwanegol i Ysgolion Gwynedd

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru wedi sicrhau cyllid ychwanegol i ysgolion cynradd Gwynedd sy’n wynebu dosbarthiadau mwy eu maint ym mis Medi.... cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

DYSGWYR Y FELIN YN DATHLU GWYL DDEWI

Bydd Dysgwyr Cymraeg Y Felinheli a'r Cylch yn dathlu Gwyl Ddewi gyda Chawl, Cerdd a Chan ar Fawrth 1af.

Mae'r digwyddiad "Cawl, Cerdd a Chan", wedi ei threfnu gan Glwb y Dysgwyr a Mets-Iaith yn Nhafarn yr Hanner Ffordd am 7.30, nos fawrth nesaf, Mawrth 1af, gydag Alwen Derbyshire yn canu fel rhan o'r noson.

Yn ystod y noson hefyd bydd pob dysgwr yn cyfrannu tuag at yr adloniant mewn gwahanol ffyrdd o'u dewis eu hunain, trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Ymhlith yr addewidion ar gyfer y noson y mae darllen cerdd neu darn o farddoniaeth Gymraeg,stori fer, esboniad o'r rhesymau dros fynd ati i ddysgu Cymraeg, disgrifiad o fywyd yn y pentref ac arddangosiad o'r dull dysgu iaith TPR sy'n cael ei ddefnyddio yn y sesiynau Dysgu Cymraeg pob nos Lun yn yr Halfway" meddai un o'r trefnwyr, Aled G Job.

"Byddai'n dda gweld Cymry Cymraeg lleol yn dod draw i'r noson hon er mwyn cefnogi'r dysgwyr!

Mae Tocynnau ar gyfer y noson (£3.00) ar gael gan Aled ar 07818 068 205 neu Myfanwy ar 07767210825.

------------------------------------------------------------------------

CAN newydd gan Yr Ods

Cân Ie dros Gymru!
Lawrlwytha'r gan Ie Dros Gymru am ddim - cliciwch yma

Mae'r ymgyrch ar ei hanterth bellach. Cafodd tim rygbi Cymru gem ardderchog ddydd Sadwrn, ac fe gafodd y bechgyn amser hyd yn oed i roi'r neges hon i ni http://bit.ly/fV2Pb9.

Ein  nod yw cael papur newydd Ie dros Gymru i bob cartref yng Nghymru. Mae gennym 1 Filiwn o bapurau newydd gyda llun  Shane Williams ar y dudalen flaen i'w dosbarthu i Gymru gyfan. mwy

------------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau Pasg Gwyl Felin

Pwy am wy? , Dydd Llun Y Pasg

Cae Seilo
10.30
Gemau i’r plant


Râs Hwyaid
12.00
Gwobr Gyntaf £100
& 10 gwobr £10
Afon Heulyn Bryntirion Lodge
Archebwch Hwyaden £1

mwy

------------------------------------------------------------------------

Little Beauty

19 Chwefror 2011, 2.30pm
Stiwdio Ddrama Coleg Menai, Bangor
Tocynnau: £6/£4 gostyngiadau
Ffôn: 01248 382828 neu brynu arlein: www.pontio.co.uk

Cwmni’r Frân Wen yn cyflwyno
Little Beauty
CYNHYRCHIAD SY’N DATHLU GRYM POSITIF CYFEILLGARWCH


Addasiad theatrig gan Iola Ynyr o’r llyfr Little Beauty gan Anthony Browne
Gyda Elen Gwynne a Sioned Wyn
Addas i oedran 5-10 oed

Mae Gorila arbennig wedi cael ei ddysgu gan ei ofalwyr i arwyddo i gael beth mae eisiau mewn bywyd. Ond ei ddymuniad yn fwy na dim yn y byd yw cael ffrind.
Swynol...heriol...doniol...am stori dda!
I weld poster, cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

P'nawn Hwyl Felin - gohirio

Neges gan Elliw Griffiths Bwrdd yr Iaith:-

"Rydym wedi penderfynu gohirio’r pnawn hwyl tan y 6ed o Fawrth gan fod gem bel droed ymlaen rhwng tîm Felin a chast Rownd a Rownd dydd Sul yma am 2.

Gobeithio wnewch chi gefnogi'r Pnawn Hwyl ar Fawrth 6 rhwng 2 a 4 yn y Neuadd yr un fath.

Llawer o ddiolch,
Elliw"

---------------------------------------------------------------------------

PATRAN PAT

Bydd bore coffi go arbennig yn cael ei gynnal yn Y Felinheli o'r enw Patran Pat pryd bydd 7 o ferched o'r enw Pat yn dod ynghyd i baratoi'r paneidiau!

Bydd paned am ddim ar gyfer unrhyw un arall o'r enw Pat ( dyn neu ddynes) fydd yn galw heibio'r Felin Sgwrsio ar fore Gwener, Chwefror 25 rhwng 10.30 a 12.

"Daeth y syniad anarferol ar ol i ni sylweddoli fod cynifer o ferched o'r enw Pat yn selogion yn Y Felin Sgwrsio sef canolfan gymunedol fechan ar y stryd yn Y Felinheli," meddai Dilys Myfanwy, Trefnydd Gweithgarwch Felin Sgwrsio."Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd gwahanol o godi arian tuag at y ganolfan a dwi siwr y bydd Patran Pat yn llwyddiant mawr," meddai Trysorydd Y Felin Sgwrsio, Y Cynghorydd sy'n cynrychioli'r pentref ar Gyngor Gwynedd, Sian Gwenllian.
"Bydd hen sgwrsio wrth i'r saith Pat ddod at ei gilydd a cofiwch alw heibio i'n gweld os mai Pat ydych chithau hefyd!"

Mae'r Felin Sgwrsio wedi mynd o nerth i nerth ers i griw o bobl leol ddod at ei gilydd i droi caffi oedd newydd gau yn ganolfan gymunedol ar y stryd fawr. Cafwyd grant gan y Cyngor Cymuned a Chist Gwynedd i addasu'r ddwy ystafell.

Mae'r gweithgareddau rheolaidd yn cynnwys Dosbarth Arlunio, Yoga , Clwb Darllen, Clwb Garddio,Clwb Cyfrifiaduron a Hel Achau, Clwb stori i blant ac mae cyfle i rai sy'n dysgu Cymraeg ddod i sesiwn anffurfiol gyda Chymry Cymraeg bob bore Sadwrn. Ar fore Gwener, mae pobl y pentre yn galw heibio i weld eu Cynghorydd Sir ac aelodau'r Cyngor Cymuned. Mae mudiadau eraill y pentre fel Gwyl y Felin a 'r Clwb Peldroed yn llogi'r Felin Sgwrsio ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor.

Mwy o wybodaeth: Dilys Myfanwy : 0787068878

---------------------------------------------------------------------------

REFFERENDWM AC ETHOLIAD Cymru

Cofiwch mai DYDD MERCHER YMA, CHWEFROR 16, 2011 yw'r dyddiad cau i wneud cais i gofrestru ac i wneud cais am bleidlais bost ar gyfer y refferendwm.

Ydach chi'n gwybod am rai sydd wedi symud ty yn ddiweddar ac efallai wedi anghofio COFRESTRU? Ydych chi ffwrdd ar Fawrth 3 neu Mai 5, neu a wyddoch chi am fyfyrwyr fydd i ffwrdd ar y dyddiadau yma ac eisiau pleidlais bost?

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer y Refferendwm Mawrth 3 ac ar gyfer Etholioad Cynulliad Mai 5 ar yr UN ffurflen. Dyma'r ddolen ar gyfer argraffu'r ffurflenni ddwyiethog: www.aboutmyvote.co.uk

Os ydych angen ffurflenni cais a/neu ragor o wybodaeth yna cysylltwch â Sian Gwenllian.

---------------------------------------------------------------------------

Felin Sgwrsio

Iau Chwefror 17 : Cawl a Chrempog : 12 tan 2 - £3

Gwener Chwefror 25 : 10.30 tan 12 Bore Coffi

---------------------------------------------------------------------------

Mets Iaith

Dosbath Dysgu Cymraeg yn yr Hanner Ffordd
Nos Lun am 8.30pm

Gwybodaeth: Aled 07818068205

---------------------------------------------------------------------------

cai tomos

---------------------------------------------------------------------------

HWYL Y GWANWYN - Ebrill 23 ( Sad)

1.30pm –4.00pm - Y Felin Sgwrsio

Cystadleuaeth Het Basg/Gwanwyn o dan 7,11,15 ac agored
Chwilio am yr Wy
Chwilio am gatref y gwingen
oren/ te /coffi, hot cross buns

Llond Lle o Hwyl!

---------------------------------------------------------------------------

poster

Noson i Ddathlu Gwyl Dewi gyda :
Bob Delyn a’r Ebillion
Yn Neuadd Goffa Y Felinheli
Am 8 p.m.
Nos Sadwrn, 26ain Chwefror 2011
BAR tan 11p.m. (dim bwyd)
Ticedi : £7 ( ffoniwch 01248 670634 neu holwch yn siopau Palas Print)
Trefnir gan Gangen Plaid Cymru Y Felinheli : Felin yn dweud Ie Dros Gymru

---------------------------------------------------------------------------

DWY GYMUNED YN UNO I HYRWYDDO CYMRAEG A GWYDDELEG

BYDD ymdrechion i hyrwyddo'r Gymraeg yn gymunedol yn Y Felinheli yn cael hwb cyn hir gan gymuned sy'n hyrwyddo'r Wyddeleg yn yr un modd yn Iwerddon.

Mae menter Cadwn Felin Dros 70% wedi derbyn gwahoddiad i fynd drosodd i An Spideal, ger Galway rhwng Mawrth 18 ac 20 i drafod syniadau a chynlluniau i ddatblygu Cymraeg a Gwyddeleg ar lefel gymunedol. Gobeithir y bydd hyn yn arwain at sefydlu cyswllt ffurfiol rhwng y ddwy gymuned.

"Mae An Spideal yn gymuned tebyg i'r Felinheli o ran ei phoblogaeth ac o ran faint sy'n siarad yr Iaith Genedlaethol yn y ddwy gymuned a dwi'n meddwl y medran ni ddysgu lot oddi wrth ein gilydd" meddai Aled G Job o Cadwn Felin Dros 70%.

"Maen nhw eisoes wedi cyflwyno eu Cynllun Iaith Cymunedol, i godi canran y siaradwyr Gwyddeleg o 68% i 75% dros y bum mlynedd nesaf. Dan ni'n gobeithio y medran ni gael syniadau a chynghorion ganddyn nhw cyn inni lansio ein Cynllun Iaith Cymunedol ni erbyn diwedd 2011".

Bydd y criw sydd yn mynd draw i An Spideal yn cynnwys siaradwyr Cymraeg a dysgwyr, gan deithio yno ar ddydd Gwener, Mawrth 18 a dychwelyd ar ddydd Sul, Mawrth 20. Bydd yr ymweliad yn cyd-fynd a gwyl ddiwylliannol a cherddorol yn An Spideal dros y penwythnos dan sylw, ac mi fydd yn cynnwys trip o gwmpas Connemara a dwy noson gymdeithasol.

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn dod ar y daith, gallwch gysylltu ag Aled ar 07818 068 205/ aled.job@btopenworld.com. Bydd menter Cadwn Felin Dros 70% yn cyfrannu tuag at y costau teithio ac aros.

---------------------------------------------------------------------------

HWYL I'R TEULU
20:2:2011

diwrnod hwyl

---------------------------------------------------------------------------

BORE COFFI
11:2:2011

bore coffi

 

BAW CWN YN BOEN!

plant ysgol Blwyddyn 6 Ysgol Y Felinheli a'r Cynghorydd Sian Gwenllian fu'n trafod materion cymunedol gyda'r plant.

Daeth yn amlwg fod baw cwn ar bafinau'r pentref yn poeni plant Ysgol y Felinheli ac mae nhw yn meddwl am syniadau am sut i wella pethau.

Mewn cyfarfod gyda’r plant, dywedodd y Cynghorydd lleol, Sian Gwenllian fod y mater yn ei phoeni hithau ac mae'n edrych ymlaen at weithio efo'r plant i leihau'r broblem.

"Mae hon yn broblem fawr yn y pentref ac efallai y bydd clywed fod plant yn poeni am y mater yn codi cywilydd ar y llond llaw o berchnogion cwn anghyfrifol sydd byth yn codi baw eu cwn er fod buniau newydd wedi eu gosod yn ddiweddar.

"Er ein bod wedi cael wyneb tarmac newydd a glan ar y Lon Las o Pen y Bryn i Seilo, mae'r broblem yn parhau.

“Mae gan y plant rhai synaidau da ar sut i newid pethau a dwi'n edrych mlaen at gydweithio efo nhw drwy ein grwp amgylcheddol, Felin Daclus."

---------------------------------------------------------------------------

Neges gan drefnwyr Gwyl y Felin :
Dyddiadau Gwyl Y Felin y flwyddyn yma yw Dydd Gwener Mehefin 24ain tan Diwrnod Carnifal Dydd Sadwrn Gorffennaf 2il.

Peidiwch a threfnu gwyliau yr adeg yma!!

Stwr wrth y dwr i blant ar y nos Wener y 24 ac oedolion ar nos Sadwrn y 25.
Amser heb ei drefnu eto, angen i bobl wybod digon buan i ddechrau paratoi.

Cystadleuaeth i drigolion y pentref yn unig.


Mwy o fanylion i ddilyn

---------------------------------------------------------------------------

DYSGWRAIG YN SON AM FYWYD GWYLLT

Bydd cyfres Mets-Iaith Felinheli 2011 yn cychwyn wythnos i ddydd Sadwrn, Ionawr 28ain, gyda dysgwr/wraig arall yn arwain y sesiwn.

Y tro hwn, Katherine Mullen fydd yn llywio pethau, wrth iddi son am "Fywyd Gwyllt yn Ffrwd Onnen", sef y bywyd gwyllt sydd i'w gweld yng ngardd ei chartref.

Mae Mets-Iaith yn rhoi cyfle i Ddysgwyr a Chymry Cymraeg ddod at ei gilydd i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau cymunedol trwy gyfrwng y Gymraeg

Bydd y sesiwn yn cychwyn am 10.30 yn y Felin Sgwrsio ar Ionawr 28ain. Croeso i bawb.

---------------------------------------------------------------------------

CLWB DARLLEN NEWYDD

clwb darllen

 

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni:

 

 • 28.09.09 - Syniadau ar gyfer rhoi cyhoeddusrwydd i'ch digwyddiadau ...cliciwch yma

 • 02.03.09 SOS Cylch Meithrin (Nursery Group) Y Felinheli ...cliciwch yma
 • 29.01.09 - Felinheli - Felin Sgwrio "Officially Open"...cliciwch yma
 • 29.01.09 - Felinheli - "Grandad's anger at foul problem" ...cliciwch yma
 • 24.12.08 Parcio Felinheli ...cliciwch yma
 • 06.11.08 - "'Dangerous' bus stop is finally improved"...cliciwch yma
 • 18.09.08 "Something needs to be done at blackspot!"...cliciwch yma
 • 04.09.08 "Owners 'don't plan to house youngsters' in new dwelling"...cliciwch yma
 • 31.07.08 - Felinheli - "Pensioner's reflief at path action pledge"...cliciwch yma
 • 24.07.08 - Bryn Menai - "Council Opposes care home plans"...cliciwch yma
 • 23.01.09 - Felin Sgwrsio - "Agor Melin i Sgwrsio ynddi"...cliciwch yma