Iaith: Cymraeg | English

Archif Newyddion 2012

Yma mae'r newyddion o 2012 am fywyd y pentref, gan gynnwys newyddion gan y Cynghorydd Sir, Sian Gwenllian. 

Rhai digwyddiadau:

DATHLU WRTH Y GOEDEN NADOLIG AR LAN Y MOR
Nos Sul am 6 (Rhag 23)
Canu Carolau .... Band Porthaethwy.... Groto Sion Corn.... Gwin cynnes... Mins Peis
Trefnir gan Bwyllgor Gwyl y Felin

Y Felin Sgwrsio
Byddwn ar gau ar ol Gwener 21ain. Bydd y clybiau yn ail ddechrau Ionawr 8 2013
Croeso i bawb. Am fwy o wybodaeth ffoniwch Aled ar 078818 068205 neu Myfanwy ar 07767 210 825.

Gwener Rhagfyr 21 10.30am – 11.30am dewch i ymuno a'r Cynghorydd Sir Sian Gwenllian a chynghorwyr lleol am banad a mins pei.

Y Felin Gylchu
Mae'r Siop Elusen yn Neuadd yr Eglwys ger y Cloc Coffa ar agor dyddiau Iau a Gwener o 10.00pm tan 6.00pm
a Sadyrnau o 10.00 tan 4.00pm. Bydd yn ail agor Ionawr 10fed 2013

Banc Bwyd yn Neuadd yr Eglwys
Ar gyfer pobl leol sy'n wynebu argyfwng – colli swydd, salwch, marwolaeth yn y teulu. Mae angen llefrith (UHT neu bowdwr), Siwgwr, Sudd Ffrwyth (Carton), Cawl, Pasta + saws, Te, coffi a phob math o duniau bwyd. Gwnewch yn siwr fod digon o amser cyn y dyddiad 'sell by' plis.

------------------------------------------------------------------------

Newyddlen Ward Y Felinheli Rhagfyr 2012

Wrth ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb, hoffwn sôn am rai o’r materion lleol y bum yn delio a nhw dros y misoedd diwethaf. Diolch i bawb am eu cefnogaeth a diolch yn arbennig i aelodau’r Cyngor Cymuned am y cydweithio effeithiol fu drwy’r flwyddyn.

1)Ffordd Osgoi Bontnewydd: Cefais gyfle i roi’r achos dros y llwybr melyn yn hytrach na’r un sydd wedi ei ddewis gan y Gweinidog mewn cyfarfod o Gabinet Cyngor Gwynedd. Penderfynodd y Cabinet gefnogi fy nghynnig fod y Cyngor yn gwahodd Carl Sargeant i’r ardal i weld ei hun faint mor ddinistriol fyddai’r llwybr mae o wedi ei dewis ag fod yr opsiwn melyn yn llawer gwell ar gyfer llwybr y ffordd osgoi. Croeso i chi gysylltu efo fo drwy e-bostio Carl.Sargeant@wales.gov.uk gyda’ch sylwadau.

2)Peilonau: rwyf yn aelod o’r pwyllgor ymgyrch gafodd ei sefydlu yn sgil y cyfarfod ym Mhlas Menai ac mae’r ymgyrch o blaid gosod y peilonau newydd dan y môr o Ogledd Môn yn hytrach nag ar draws Y Fenai i Bentir yn magu stêm. Mae’r ymgynghoriad cyntaf yn dod i ben DYDD GWENER yma, felly os nad ydych wedi llenwi’r holiadur, plîs ewch i http://www.cysylltiadgogleddcymru.com/ a dywedwch NA wrth gwestiwn un. Does dim rhaid llenwi’r gweddill a dydy’r holl broes ond yn cymryd ychydig funudau. Helpwch ni ddiogelu prydferthwch ein ardal i’r dyfodol.

3)Glaw trwm: achoswyd nifer o broblemau yn sgil y tywydd garw ddiwedd Tachwedd. Mae wal gynnal bwysig wedi disgyn wrth fynedfa Hen Gei Llechi ac rwyf wedi gofyn i Gyngor Gwynedd geisio helpu i ddatrys y broblem ddifrifol cyn gynted a phosib er mai wal breifat yw hon. Roedd rhaid gwneud gwaith brys ar y Lôn Las tu ôl i’r ganolfan BT ar ôl llifogydd a bydd angen gwaith tymor hir yma. Mae Llwybr Afon Heulyn ar gau ar y funud ar ôl i ran o’r llwybr ddymchwel. Mae Allt Brynffynnon yn parhau i achosi problemau gyda rhew ac rwyf wedi gofyn i Gyngor Gwynedd geisio datrys y broblem drwy weithio gyda dwr Cymru.

4)Lôn Las Ffordd Caernarfon: mae llwybr y Lôn Las wedi ei gytuno erbyn hyn a’i farcio ar y ddaear cyn i gontractwyr gael eu penodi.

5)11 Ffordd Caernarfon: bum yn lleisio’r pryderon lleol ynglyn â chodi ty ar y safle yma mewn Pwyllgor Cynllunio yn ddiweddar ond fe basiwyd y cais gan nad oedd yn groes i bolisïau. Mae caniatâd ar gyfer 4 fflat yma ond nid yw’r rhain wedi eu hadeiladu eto. Cafwyd sicrwydd na fydd y datblygiad yn effeithio ar lwybr y Lon Las newydd yn y rhan yma o’r pentref.

6)Ger y Nant: dyma enw’r stâd newydd sydd yn cael ei chodi ger Y Wern. Bydd 12 o’r tai ar gael i’w rhentu gan bobl leol drwy Tai Eryri. Mae Tai Eryri wedi cytuno i gynnal diwrnod agored yn y pentref gyda mwy o fanylion ym mis Ionawr. Mae 7 o’r tai eraill yn rhai y mae’r cwmni (Watkin Jones) yn helpu pobol leol i’w prynu a deallir fod 6 o’r rhain wedi eu gwerthu ar gytundeb erbyn hyn. Yn anffodus, bydd angen gwaith ar Ffordd Tafarngrisiau er mwyn cysylltu’r stâd gyda chyflenwad trydan.

7)Meddygfa Rowen: mae’r gwaith yn mynd rhagddo yma ac mae’r llwybr drwy’r cae lawr i Rowen wedi ei wyro dros dro. Mae’r Cyngor Cymuned yn ceisio cael y llwybr wedi ei gofrestru yn swyddogol fel llwybr cyhoeddus fydd yn rhedeg mwy neu lai lle roedd o cynt unwaith fydd y Feddygfa newydd yn barod. Mae’r cwmni wedi cytuno i adeiladau stepiau lawr i’r traeth.

8)Biniau Ailgylchu newydd: mae’r biniau oedd yn arfer bod yn yr Half Way bellach ger s:wyddfa’r Doc Feistr ger Hen Gei Llechi. Mae Antur Waunfawr yn casglu papur, gwydr ac ati o fan hyn. Defnyddiwch o dros y Nadolig!

9)Gwelliannau Nant Y Garth: Mae gwaith yn digwydd i wella diogelwch y ffordd. Gweler manylion drwy glicio yma

10)Partneriaeth Y Felinheli: Diolch i bawb sydd yn gweithio’n galed ar y cynllun i ddatblygu’r tir ger y Lon Las tu ôl i’r Maes Parcio. Mae astudiaeth dichonolrwydd yn cael ei wneud ar hyn o bryd.

11)Gwefan: Diolch hefyd i’r llu o wirfoddolwyr sydd yn gweithio mewn nifer fawr o fudiadau lleol er budd ein pentref. Gallwn fod yn falch iawn o’r holl fwrlwm sydd yma a gallwch ddarllen mwy ar www.felinheli.org. Cofiwch anfon manylion eich digwyddiadau er mwyn i ni eu cynnwys yno.

Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda i bawb!
Sian Gwenllian
07775642202
01248 670866
Awelfryn, Pen y Bryn, Y Felinheli, Gwynedd LL56 4YQ

Cliciwch yma i lawrlwytho y Newyddlen

------------------------------------------------------------------------

Yn Y Felin Sgwrsio
Gwahoddiad i chwi gael Paned aMins pei gyda’n Cynghorydd Sirol Siân Gwenllian Croeso i bawb

21:12:2012
10.30am – 11.30am

------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------

poster

Y Goriad

Dim ond nodyn i atgoffa pawb y cynhelir cyfarfod cyffredinol blynyddol y Goriad nos Fawrth, y 27ain o Dachwedd, am 7.00pm ym Merea Newydd a bod hawl gan pob cyfranwr - a phob darllenydd - hawl i fod yno.

Beth am ddod - ac anog eraill i ddod - er mwyn 'nabod eich gilydd yn well a chyfrannu at ddyfodol y papur?

------------------------------------------------------------------------

Ffair Nadolig 24:11:12
11.00am – 2.30pm

Felin 70%+,Y Felin Gylchu & Y Felin Sgwrsio
Ffair Nadolig
Tŷ’r Eglwys


Tocyn Mynediad £1.00
Plant 50c
Paned a mins pei
Croeso i bawb

------------------------------------------------------------------------

Ffordd Osgoi Bontnewydd/Caernarfon

Neges gan Sian Gwenllian

Cliciwch yma i weld copi o ebost yr wyf wedi ei anfon ar yr 18 aelod o Bwyllgor Cymunedau Cyngor Gwynedd fydd yn trafod ffordd osgoi Bontnewydd/Caernarfon ar Rhagfyr 4. Mae copi wedi mynd i Lywodraeth Cymru hefyd : Carl.Sargeant@wales.gov.uk

Gobeithio y bydd o help i chi ac mae cyfeiriadau ebost y 18 aelod yma hefyd rhag ofn eich bod eisiau anfon eich sylwdau. Byddwn hefyd yn eich annog i anfon copi i Carl Sargeant gan fod y penderfyniad yn ei ddwylo fo ar ddiwedd y dydd.

Gobeithio fod hyn yn ddefnyddiol

------------------------------------------------------------------------

Neuadd Goffa

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Ffair Grefftau Nadolig Cyfeillion Ysgol Y Felinheli am 6.30 nos Fawrth yn Neuadd yr Eglwys. Mynediad yn £1 yn cynnwys paned. Cyfle i wneud siopa Nadolig!

ffair grefftau

------------------------------------------------------------------------

poster cyngerdd

------------------------------------------------------------------------

Eitem ar Hwb ar S4C am Y Felin Sgwrsio

------------------------------------------------------------------------

 

Peilonau Afon Menai

ALUN FFRED JONES AC/AM
CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU – ETHOLAETH ARFON
5 Tachwedd 2012 DIM EMBARGO

PLAID CYMRU’N GWRTHWYNEBU CYNLLUN PEILONAU AC YN ANNOG POBL i FYNYCHU CYFARFOD PROTEST

Mae Plaid Cymru yn Arfon wedi mynegi eu gwrthwynebiad unfryd i gynlluniau gan y Grid Cenedlaethol i osod ceblau dros Afon Menai i gario ynni o orsaf niwclear arfaethedig Wylfa B i is-orsaf ym Mhentir. Mae’r Blaid yn mynnu y dylai’r ceblau gael eu gosod o dan y ddaear ac o dan y môr. Bydd cyfarfod cyhoeddus i wrthwynebu’r cynlluniau yn cael ei gynnal ym Mlas Menai am 7pm ddydd Mawrth, Tachwedd 13 ac mae’r Blaid yn eich annog i ddod yno.
Mae’r Grid Cenedlaethol yn ystyried pedwar dewis, ac yn ffafrio un a fyddai’n golygu peilonau a cheblau uchel. Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal hyd at Ragfyr 21, a bydd trigolion yn gallu gweld manylion y cynlluniau mewn arddangosfa mewn gwahanol leoliadau tan Dachwedd 27. Gallwch weld amserlen yr arddangosfa yn
www.nationalgrid.com/cysylltiadgogleddcymru

Dywedodd Hywel Williams AS, a fydd yn annerch y cyfarfod ym Mhlas Menai ar Dachwedd 17:
“Mae rhaid i’r Grid Cenedlaethol gymryd sylw o bryder y cyhoedd am y tirlun eiconig hwn. Mi fyddwn i o blaid cebl tanddwr. Mae’r arbenigedd i osod cebl o’r fath ar gael ac mae’r amodau yn Afon Menai wedi cael eu hymchwilio’n fanwl gan adran forol fwyaf blaenllaw Prydain ym Mhrifysgol Bangor. Rwyf yn annog pawb i fynychu’r cyfarfod cyhoeddus ac i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad presennol fel ein bod yn gallu anfon neges glir ac unfryd i’r Grid Cenedlaethol.”

Bydd y Cynghorwyr Sir John Wyn Williams, Pentir a Sian Gwenllian, Y Felinheli, sydd ill dau yn cynrychioli wardiau y byddai’r cynlluniau’n effeithio arnyn nhw, hefyd yn annerch y cyfarfod. Dywedodd y Cynghorydd Gwenllian: “Mi fyddai’r cynllun yma’n difetha un o’r ardaloedd harddaf yng Nghymru. Does neb eisiau peilonau anferth na chebl yn yr ardal. Rydw i’n galw ar y Grid Cenedlaethol i osod y ceblau i gyd o dan y ddaear ac o dan y môr. Byddai unrhyw beth arall yn annerbyniol.”

Dywedodd AC Arfon Alun Ffred Jones: “Mae’n bwysig i bawb ohonom fod integriti Afon Menai yn cael ei gadw ac rydw i’n cefnogi safiad y cynghorwyr lleol. Os bydd Wylfa B a’r fferm wynt newydd oddi ar arfordir Môn yn dod i fodolaeth bydd rhaid i’r trydan gael ei gludo allan rywfodd. Cabl ar wely’r môr fyddai’r ateb gorau o ddigon.”

------------------------------------------------------------------------

Dim mwy o beilonau!
Cyfarfod Cyhoeddus
Plas Menai
7yh, Nos Fawrth, Tachwedd 13


gyda: Cyng. Sian Gwenllian, Hywel Williams AS, Cyng. John Wyn Williams

Mae’r Grid Cenedlaethol wedi dechrau cyfnod ymgynghori ar eu cynigion i drosglwyddo’r trydan newydd fydd yn cael ei gynhyrchu yng Ngogledd Cymru. Mae nhw’n ffafrio adeiladu peilonau newydd ar draws y Fenai. Mae Plaid Cymru yn ffafrio opsiwn arall sef gosod ceblau o dan y môr.

Trefnir y noson gan Blaid Cymru Arfon. Croeso i BAWB.

Noson Lun nesaf: Noson Tan Gwyllt ar Lan Mor Felinheli

Mae Pwyllgor Gwyl Y Felin yn chwilio am bobl i helpu gyda'r Noson Tan Gwyllt (nos Lun 5ed). Os oes rhywun ar gael i stiwardio traffic, mynd rownd hefo bwced ayyb, mi fyddai hynny'n gret. Tanio am 7 ond bydde angen chi fod ar gael o tua 6 ymlaen.

Bydd Ffordd Lan y Mor AR GAU 6 tan 9 eleni. Diolch i bobl yr ardal am hyn. Diolch hefyd i Swyddog Heddlu Cymunedol, PCSO Ian Rooksby am sicrhau grant allan o Gronfa Dioglewch Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru tuag at y digwyddiad. Mae hi yn llawer mwy diogel i blant fynychu noson wedi ei threfnu fel sydd yn digwydd bob blwyddyn yn Felinheli, diolch i Bwyllgor yr Wyl.

Os oes gan rhywyn ddiddordeb mewn helpu, tecstiwch, ffoniwch, neu e-bostiwch Dyl Bonc ar dylbonc@live.co.uk 07917572305

Diolch yn fawr

------------------------------------------------------------------------

Neges gan Felin Gylchu: ellwch chi plis gasglu y tocynnau melyn sydd yn y Daily Post a mynd a nhw i'r siop neu Neuadd yr Eglwys.

Hoffwn ddiolch i'r Cyngor Cymuned am bob cydweithrediad wrth i ni fwrw mlaen efo sawl prosiect ac ymgyrch bwysig yn Felin. Diolch yn arbennig i Ken Brown, y Cadeirydd am ei holl waith a'i gefnogaeth.

Adroddiad Cynghorydd diwethaf ar www.felinheli.org am fanylion am y peilonau a stad newydd o dai ger Y Wern ac ati.

Rhif ffon Rheolwr Safle Watkin Jones yn Ger y Nant : Mark Williams: 07787 575979

Cyngor Cymuned Y Felinheli
Cynhelir cyfarfod cyhoeddus yn YSGOL Y FELINHELI
Nos Iau nesaf, Hydref 25 am 6 p.m.

Er mwyn clywed eich barn am lwybr y Ffordd Osgoi newydd rhwng top Felin a Bethel
Agorir y noson gan ein Cynghorydd Sir, Sian Gwenllian
Cadeirydd : Cyng Ken Brown, Cadeirydd Cyngor Cymuned Y Felinheli ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Ymgyrch
Croeso i bawb

------------------------------------------------------------------------

HWB - DYSGWYR YN DANGOS Y FFORDD

DAETH 16 o ddysgwyr a Chymry at ei gilydd ar gyfer yr hyfforddiant "Gwrando ar y Dysgwyr" a gynhaliwyd yn y Felin Sgwrsio dydd Sadwrn.

Roedd yr hyfforddiant wedi'i drefnu gan FELIN 70%+ ac fe gafodd y digwyddiad ei ffilmio gan y rhaglen deledu HWB ar gyfer S4C.

Dyma rai o'r prif bwyntiau a gyflwynwyd gan y Dysgwyr yn ystod yr hyfforddiant:

*Angen "mentor" personol ar bob dysgwr i roi'r cymorth un-wrth-un holl bwysig hwnnw wrth ddysgu'r iaith

*Angen i'r Cymry ddangos mwy o falchder yn eu hiaith a mynnu siarad Cymraeg yn y gymuned.

* Angen i Gymry ddangos mwy o amynedd hefo dysgwyr a ffeindio ffordd arall o esbonio pethau yn Gymraeg os nad yw'r dysgwr yn deall- dim troi i'r Saesneg!

*Angen hyfforddi pobol mewn siopau ac ati sut i helpu dysgwyr sy'n ddefnyddio eu Cymraeg

* Angen cael arwyddion mewn siopau " Hapus i siarad efo Dysgwyr"

* Angen perswadio mwy o Gymry Cymraeg i gefnogi pethau fel Clwb y Dysgwyr Y Felinheli.

Gellir gweld y raglen am ddysgwyr/Siaradwyr Cymraeg Y Felinheli ar HWB ar S4C ar brynhawn Sul, Tachwedd 4 am 5.00.

------------------------------------------------------------------------

Grid Cenedlathol : peilonau ar draws Y Fenai?

Mae digwyddiadau ymgynghori Grid Cenedlaethol yn digwydd drwy mis Tachwedd.

Mae nhw wedi trefnu un ar Tachwedd 24 yn Neuadd Goffa, Y Felinheli, 10.00 - 4.00. Cyfle i glywed am y set o beilonau newydd allai ddod ar draws Y Fenai, Mon a rhannau o Wynedd. Mae TRI o'r mannau croesi sydd yn cael eu hargymell ar draws y Fenai yn agos iawn i Felin.

Byddai llawer gwell rhoi'r ceblau yn y mor o Ogledd Mon i Lannau Dyfrdwy ond nid yw yr opsiwn yma i weld yn cael unrhyw fath o ystyriaeth gan y Grid Cenedlaethol. Beth yw eich barn? Mwy o wybodaeth isod:

Newyddion Pwysig am gynlluniau Grid Cenedlaethol allai effeithio ar ran o'r Felinheli

Annwyl Breswylydd
Cynigion i gysylltu cynlluniau creu trydan carbon isel newydd yng Ngogledd Cymru
Yn amgaeedig ceir rhifyn diweddaraf ‘Newyddion y Prosiect’ ar gyfer ein Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru, sy'n darparu gwybodaeth am ein cynigion i gryfhau’r rhwydwaith trydan cyfredol yng Ngogledd Cymru.
Mae angen i National Grid sicrhau y bydd y rhwydwaith yn gallu ymdopi â’r don newydd o gynlluniau creu trydan carbon isel a fwriedir ar gyfer Gogledd Cymru i gymryd lle'r hen orsafoedd pŵer presennol sy'n heneiddio. Rydym wedi edrych ar nifer o opsiynau er mwyn cryfhau'r rhwydwaith, ac ar yr un pryd, sicrhau cyflenwadau trydan dibynadwy i'r ardal.
Fe fydd y cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am yr opsiwn a ffefrir gennym ar hyn o bryd, a sut y gallwch fynegi eich barn trwy gymryd rhan yn ein hymgynghoriad. Mae eich safbwyntiau yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn gobeithio cyfarfod cymaint o bobl â phosibl.
Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgynghori ac arddangosfeydd symudol, a bydd cyfle i chi weld ein cynigion yn fanylach, eu trafod gydag aelodau tîm National Grid a chael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.
Rwyf yn gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen y cylchlythyr hwn, ac os oes angen mwy o fanylion arnoch chi, cysylltwch â thîm Cysylltiadau Cymunedol Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru gan ddefnyddio'r manylion cysylltu uchod.
Yn gywir
Martin Kinsey
Uwch Reolwr y Prosiect, National Grid

Newyddlen - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Cyngor Cymuned Y Felinheli

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus yn YSGOL Y FELINHELI
Nos Iau nesaf, Hydref 25 am 6 p.m.

Er mwyn clywed eich barn am lwybr y Ffordd Osgoi newydd heibio rhwng top Felin a Bethel
Agorir y noson gan ein Cynghorydd Sir, Sian Gwenllian
Cadeirydd : Cyng Ken Brown, Cadeirydd Cyngor Cymuned Y Felinheli ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Ymgyrch
Croeso i bawb

------------------------------------------------------------------------

Pontio
Suddo'r Arandora Star

Llun 22 Hydref, 7.30yh

Neuadd Ysgol Tryfan, Bangor, LL57 2TU
Tocynnau: £7 / £5 gostyngiadau.

STORI MERCH IFANC YN CHWILIO AM Y GWIRIONEDD AM FARWOLAETH EI THAD

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


------------------------------------------------------------------------

OWL alert

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn rhybuddio trigolion, yn enwedig yr henoed, i beidio â chael eu twyllo i ddatgelu eu manylion banc yn dilyn adroddiadau bod ‘Loteri Euromillions ar-lein y Gymanwlad’ a Loteri ar-lein Cwpan y Byd Fifa’ ar hyn o bryd yn targedu cymunedau yn ardal de Gwynedd a Chaergybi.

Mae trigolion wedi derbyn llythyrau yn honni eu bod wedi ennill arian mewn rhyw fath o loteri. “Fe honnir mai’r oll sydd angen iddynt ei wneud i hawlio’r wobr yw darparu eu manylion banc neu ddarparu rhif ffôn cyswllt. Mae’n amlwg mai twyll yw hyn ac fe ddylai unrhyw un sy’n cael un o’r llythyrau hyn fod yn ofalus. Ni ddylai unrhyw un roi eu manylion banc i unrhyw un yn y modd hwn.

Mae cyngor ar gael drwy ffonio Action Fraud ar 0300 123 2040 neu gellir ymweld â www.actionfraud.org.uk

Peidiwch â rhoi eich manylion personol, gan gynnwys eich manylion banc i unrhyw un nad ydych yn eu hadnabod yn dilyn ceisiadau annisgwyl am arian un ai yn y stryd, ar y stepen drws, dros y ffôn neu’r rhyngrwyd gan y gellir defnyddio’r manylion hyn i ddwyn eich hunaniaeth.

Os yr ydych yn amau eich bod wedi cael eich targedu gan alwad ffôn twyllodrus gallwch ei riportio i Action Fraud ar www.actionfraud.org.uk neu ffoniwch 0300 123 2040.

Rydym yn annog y cyhoedd i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn lledaenu’r neges i gynulleidfa mor eang â phosib – po fwyaf o bobl sy’n gwybod am hyn, y lleiaf yw’r posibilrwydd o bobl yn cael eu twyllo.

Libby Lee
Swyddog Cefnogi Diogelwch Cymunedol
Heddlu Gogledd Cymru
libby.lee@nthwales.pnn.police.uk

------------------------------------------------------------------------

COMMITTEE MEETING OBJECTING TO PREFERRED BY PASS CHOICE
(neges yn Saesneg yn unig)

Y Bedol, Bethel - 8pm, 27 September 2012 - draft minutes

------------------------------------------------------------------------

HWB I FENTER IAITH YN FELIN

BYDD gwaith menter iaith FELIN 70% + yn cael hwb y penwythnos hwn wrth i S4C ddod draw i ffilmio gwaith sy'n cael ei wneud hefo dysgwyr Cymraeg lleol.

Bydd y rhaglen i ddysgwyr HWB yn ffilmio gweithdy arbennig ble bydd dysgwyr lleol yn hyfforddi Cymry Cymraeg ynghylch sut i siarad hefo dysgwyr a'u helpu wrth iddynt ddysgu'r iaith.

Mae Felin 70%+ yn apelio ar i Gymry Cymraeg lleol i ddod draw i'r gweithdy i gefnogi'r dysgwyr.

"Bydd pedwar o'n dysgwyr gorau ni yn arwain y gweithdy, ac mi rydan ni'n edrych am hyd at 6 o Gymry lleol i ddod draw i'w cefnogi nhw a gwrando ar eu hawgrymiadau nhw."

"Mae perswadio mwy o Gymry Cymraeg i helpu dysgwyr yn eithriadol o bwysig os ydan ni am sicrhau dyfodol i'r Gymraeg fel iaith gymunedol. Mae'n hanfodol ein bod ni'n gwrando ar be sy gan dysgwyr i ddweud a gwneud ein gorau i'w helpu "meddai llefarydd ar ran FELIN 70%+.

Cynhelir y gweithdy "Gwrando ar Ddysgwyr" yn y Felin Sgwrsio rhwng 11.00 a 12.00 ar ddydd Sadwrn, Hydref 20.

------------------------------------------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd Gaeaf 2012

1)Tai ger yr Ysgol: enw’r safle ble mae Cwmni Watkin Jones wedi cael caniatâd i godi 54 o dai yw Ger Y Nant. Dywed y cwmni y byddan nhw yn dechrau adeiladu yn fuan. Yn gyntaf fe fyddan nhw yn gwella y tro am Bethel ac yn creu palmant ar y ffordd. Mae nhw hefyd yn dweud y bydd disgwyl i loriau sydd yn teithio nol a mlaen i’r safle ddefnyddio mynediad ym mhen pellaf y cae, ochr Bethel. Y rheolwr ar y safle fydd Mark Williams(07787575979).Byddwch yn gallu ei ffonio os bydd gennych unrhyw gwestiwn yn ystod y gwaith adeiladu.

2)Canolfan Meddygol Rowen: mae’r gwaith yn mynd mlaen fan hyn. Rwyf wedi gofyn i’r cwmni wella y llwybr lawr i Rowen fel rhan o’r gwaith.

3)Ffordd Osgoi Caernarfon/Bontnewydd: mae Llywodraeth Cymru wedi dewis y llwybr porffor sydd yn golygu torri ar draws tir amaethyddol ger Carreg Coch a Crug. Mae peryg hefyd y bydd y ffordd gefn rhwng Bethel a Felinheli yn cau. Mae Pwyllgor Ymgyrch wedi ei ffurfio yn Bethel/Felinheli i geisio newid y llwybr fel ei bod yn mynd drwy gylchfan Plas Menai. Cynhelir Cyfarfod Cyhoeddus yn yr Ysgol nos Iau, Hydref 25 am 6 o’r gloch. Gallwch anfon eich sylwadau i : Carl.Sargeant@wales.gov.uk

4)Peilonau a cheblau trydan rhwng Pentir ac Ynys Môn: mae National Grud yn ymgynghori ar gynllun allai olygu codi ceblau a pheilonau ar draws y Fenai yng nghyffiniau Felinheli. I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ewch i: http://www.cysylltiadgogleddcymru.com/ neu http://www.northwalesconnection.com/ Mae Arddangosfa yn cael ei chynnal yn y Celt, Caernarfon, nos Iau yma, Hydref 18 (6 tan 9p.m.)

5)Traffig ochr Seilo: mae’r Cyngor Sir wedi addo symud yr arwyddion 30 mph at gornel y cae pêl-droed ac yna gosod arwyddion 40 mph hyd gwaelod Nant y Garth. Hyn er mwyn arafu traffig yn y fan hon. Byddwch wedi sylwi fod y Bwlch Ffon wedi ei drwsio o’r diwedd.

6)Lon Las Ffordd Caernarfon: mae swyddogion y Cyngor Sir wedi bod ar hen drac y rheilffordd yn marcio lle yn union fydd llwybr y Lon Las newydd. Mae perchnogion tir yn ymwybodol fod rhaid iddyn nhw symud unrhyw rhwystrau cyn i’r gwaith ddechrau. Gohiriwyd trafodaeth ar godi ty newydd ar safle 11 Ffordd Caernarfon ( yn ychwanegol at y 4 fflat sydd wedi cael caniatâd ond heb eu codi) tan ddiwedd Tachwedd er mwyn bod yn glir na roddir caniatâd ar gyfer adeilad ar lwybr y Lon Las.

7)Wal beryglus Hen Gei Llechi/Pendorlan: mae rhan o’r ffordd islaw’r wal wedi ei chau ers tro ac mae’r Cyngor Sir wedi bod yn ceisio dod o hyd i berchennog y wal er mwyn iddi gael ei thrwsio. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda thrigolion lleol i geisio symud y mater yma mlaen.

8)Mentrau cymunedol : Croeso i Felin Gylchu: da yw gweld y fenter ailgylchu yma yn mynd o nerth i nerth yn Neuadd yr Eglwys. Mwy o wybodaeth ar www.felinheli.org ynghyd a gwybodaeth am weithgareddau Felin Sgwrsio(ioga cadair, cyfrifiaduron,arlunio, ffotograffiaeth, dysgu Cymraeg, clwb cinio, boreau coffi)a’r Neuadd Goffa (badminton, pêl rwyd, bowlio, clwb ieuenctid, hyfforddi pêl-droed, karate). Bydd Gwyl y Felin yn cynnal Tân Gwyllt ar Lan y Môr ar Tachwedd 5 a bydd y ffordd ar gau rhwng 6 a 9. Cyfarfod Blynyddol am 7, Nos Iau, Hydref 25 yn Felin Sgwrsio. Rhwng bob dim, mae digon i wneud yn Felin!

9)Partneriaeth Y Felinheli: Diolch i bawb wnaeth lenwi yr holiadur. Yn sgil yr atebion, penderfynwyd ganolbwyntio ar arddio cymunedol a gweithgareddau awyr agored yn hytrach na fws neu gludiant cymunedol. Y gobaith yw datblygu y tir ger Lon Las Penybryn. Mae llawer o waith i’w wneud. Os hoffech helpu, cysylltwch â Llion Derbyshire. Llion Derbyshire llion.derby@gmail.com

10)Bore Coffi Macmillan: Diolch i bawb gyfrannodd. Codwyd £230 eleni. Dyma’r trydydd tro i mi gynnal y digwyddiad yma fel rhan o Bore Coffi Mwya’r Byd.

11)Parc Sglefrio (Skate Park) i plant: rwyf wedi bod yn gweithio efo rhieni yn y Wern sydd eisiau lle diogel i’w plant sglefrio. Prinder tir addas ger y Wern yw’r broblem ar hyn o bryd. Rhowch wybod os oes gennych syniadau am leoliad.

12)Baw Cwn: mae Cyngor Gwynedd yn eisiau eich barn am reoli cwn ar draethau a llefydd chwarae ac am faw cwn. Llenwch yr holiadur yma

Nos Iau yma 18 Hydref Emyr Roberts (Himyrs) 7.30 Capel Bethania, Felinheli Trafod ei waith fel Dynwaredwr, nofelydd ac actor.

Galwch heibio Felin Sgwrsio ar fore Gwener os alla i helpu efo unrhyw fater. Dwi yn rhan fwyaf o wythnosau yn ystod y tymor ysgol rhwng 10.30 a11.30 a.m. Neu ffoniwch 07775642202 a gadael neges. Mae tudalen Felinheli ar Facebook a gallwch ddilyn @CynghoryddFelin ar Twitter.

Ewch i’r wefan www.felinheli.org ac anfonwch fanylion and unrhyw weithgareddau/lluniau i post@felinheli.org

------------------------------------------------------------------------

Y Felin Sgwrsio Y Felinheli
You are welcomed to join any of the clubs information can be had from Aled on 078818 068205 or Myfanwy on 07767 210 825

Thursday 11 October
12.00–1.45pm Lunch Club Contact Eluned on 01248 671191 for us to know the numbers and choices.
2.30 Felin Art Club

Friday 12 October
10.30–11.30 County Councillor Sian Gwenllian and local council surgery
2.30–4.30 Come and join us to knit woolly caps, scarfs for todays seafarers since October 12 is Woolly Hat day or even donate wool or Knit at home.Information Myfanwy.

Saturday 13 October
11.00am–12.00pm Welsh learners club. A time to practise your welsh over a cup of tea/coffee

Monday 15 October
7.00pm Photography Club. All abilities welcomed to meetings.

Tuesday 16 October
10.00 – 11.30am Chair Yoga, chat and cuppa. Why not come and join us

Wednesday 17 October
10.00 –12.00pm Computers for all.

Thursday 18 October
2.30pm – 4.30pm Felin Art Club. Why not come and join us and enjoy yourself.

Y Felin Gylchu Y Felinheli
The Charity Shop at the Church House by the memorial clock will be open every Thursday’s and Friday’s from 10.00pm till 6.00pm
Saturday’s from 10.00 till 4.00pm. Come and have a look in the shop and have cuppa and chat.
If you have any donations for the shop they will be gladly accepted.
Do come and visit, there’s a warm welcome awaiting you at Y Felin Gylchu.
Diolch yn fawr
Myfanwy
Dilys Myfanwy
Sec of Y Felin Sgwrsio
22 Stryd Bangor
Y Felinheli
Tel 07767 210 825

Learning Welsh in Felinheli
We have know various opportunities for learning Welsh with various organisations
working together to help you learn Welsh.
Coleg Harlech and WEA
Welsh for the family 2 This is a continuation course from last year.
Thursday mornings 9.30 – 11.30 at Caffi Hen Lechan Contact Sian Jones 07775966804

Felin 70% +
Halfway House Y Felinheli Monday evenings at 8.30pm Welsh classes with lots of fun and also you will meet new friends.

Saturday mornings at 11.00am –12.00pm Welsh Learners Club at Y Felin Sgwrsio Contact Aled or Myfanwy
Aled Job
12 Pendorlan
Y Felinheli
Tel 078818 068205

------------------------------------------------------------------------

Croeso cynnes i bawb i;

NOSON GOMEDI a
GWLEDDA efo
TUDUR OWEN

7.30 yr hwyr, nos Sul, y
4 ydd o Dachwedd, 2012
Ty Golchi
£15 y pen


Tocynnau ar werth drwy ffonio
Dewi Jones (01248 362907) neu Elin Walker Jones (07808472204)
Elw i Gangen Plaid Cymru, Bangor

------------------------------------------------------------------------

Newyddion Pwysig am gynlluniau Grid Cenedlaethol allai effeithio ar ran o'r Felinheli

Annwyl Breswylydd
Cynigion i gysylltu cynlluniau creu trydan carbon isel newydd yng Ngogledd Cymru
Yn amgaeedig ceir rhifyn diweddaraf ‘Newyddion y Prosiect’ ar gyfer ein Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru, sy'n darparu gwybodaeth am ein cynigion i gryfhau’r rhwydwaith trydan cyfredol yng Ngogledd Cymru.
Mae angen i National Grid sicrhau y bydd y rhwydwaith yn gallu ymdopi â’r don newydd o gynlluniau creu trydan carbon isel a fwriedir ar gyfer Gogledd Cymru i gymryd lle'r hen orsafoedd pŵer presennol sy'n heneiddio. Rydym wedi edrych ar nifer o opsiynau er mwyn cryfhau'r rhwydwaith, ac ar yr un pryd, sicrhau cyflenwadau trydan dibynadwy i'r ardal.
Fe fydd y cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am yr opsiwn a ffefrir gennym ar hyn o bryd, a sut y gallwch fynegi eich barn trwy gymryd rhan yn ein hymgynghoriad. Mae eich safbwyntiau yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn gobeithio cyfarfod cymaint o bobl â phosibl.
Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgynghori ac arddangosfeydd symudol, a bydd cyfle i chi weld ein cynigion yn fanylach, eu trafod gydag aelodau tîm National Grid a chael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.
Rwyf yn gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen y cylchlythyr hwn, ac os oes angen mwy o fanylion arnoch chi, cysylltwch â thîm Cysylltiadau Cymunedol Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru gan ddefnyddio'r manylion cysylltu uchod.
Yn gywir
Martin Kinsey
Uwch Reolwr y Prosiect, National Grid

Newyddlen - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Cyfarfod Cyhoeddus Ffordd Osgoi Bontnewydd / Caernarfon
Mae cyfarfod wedi ei drefnu yn gyhoeddus i gymunedau Bethel a Felinheli ynglyn ar ffordd osgoi.

Bydd y cyfarfod yn dechrau am 7:00 yr hwyr, Dydd Gwener yr 12fed o Hydref yn Neuadd Goffa, Bethel. Bydd y drysau yn gorad am 6:30 yr hwyr, a bydd coffi a te ar gael ar y noson.

------------------------------------------------------------------------

Bore coffi Masnach Deg

masnach deg 1 masnach ged 2

 

masnach deg 3

 

------------------------------------------------------------------------

031012 : Dyma’r gwybodaeth am wythnos nesa Y Felin Sgwrsio a Felin Gylchu yn yr Herald :

Y Felin Sgwrsio Y Felinheli
You are welcomed to join any of the clubs information can be had from Aled on 078818 068205 or Myfanwy on 07767 210 825

Thursday 4 October 2.30pm Felin Art Club
Friday 5 October County Councillor Sian Gwenllian and local council surgery
Saturday 6 October 11.00am – 12.00pm Welsh learners club. A time to practise your welsh over a cup of tea/coffee
Monday 8 October 7.00pm Photography Club. All abilities welcomed to meetings.
Tuesday 9 October 10.00 – 11.30am Chair Yoga, chat and cuppa. Why not come and join us
Wednesday 10 October 10.00 –12.00pm Computers for all.
Thursday 11 October 12.00 – 1.45pm Lunch Club Contact Eluned on 01248 671191 for us to know the numbers and choices.
2.30 Felin Art Club

Y Felin Gylchu Y Felinheli
The Charity Shop at the Church House by the clock will be open every Thursday’s and Friday’s from 10.00pm till 6.00pm
Saturday’s from 10.00 till 4.00pm. Come and have a look in the shop and have cuppa and chat.
If you have any donations for the shop they will be gladly accepted.
Do come and visit, there’s a warm welcome awaiting you at Y Felin Gylchu.

Learning Welsh in Felinheli
We have know various opportunities for learning Welsh with various organisations
working together to help you learn Welsh. This year we have organised a chance for different age groups to be able to attend.
Coleg Harlech and WEA
Welsh for the family 2 This is a continuation course from last year.
Thursday mornings 9.30 – 11.30 at Caffi Hen Lechan Contact Sian Jones 07775966804

Felin 70% +
Halfway House Y Felinheli Monday evenings at 8.30pm Welsh classes with lots of fun and also you will meet new friends.

Saturday mornings at 11.00am –12.00pm Welsh Learners Club at Y Felin Sgwrsio

------------------------------------------------------------------------

01:10:12 DIOLCH

Diolch i bawb wnaeth helpu i godi £230 yn ystod Bore Coffi Mwya'r Byd dydd Gwener diwethaf.

 

LUN FFRED JONES AC
CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU – ETHOLAETH ARFON
DATGANIAD i’R WASG 23.09.2012


FELIN GYLCHU YN ESIAMPL I ARDALOEDD ERAILL MEDD ALUN FFRED

felin gylchu - pobl rhoi pethau yn y bin ailgylchu

 

pobl

Mae AC Arfon Alun Ffred Jones wedi llongyfarch gwirfoddolwyr sy’n rhedeg menter ailgylchu gymunedol yn y Felinheli, gan ddweud y gallai hyn fod yn ysbrydoliaeth ar gyfer cynlluniau tebyg mewn ardaloedd eraill.

Yn ystod mis cyntaf ei bodolaeth mae’r Felin Gylchu wedi ennill cefnogaeth frwd yn yr ardal. Mae’r gwirfoddolwyr, dan arweiniad y cadeirydd Rhiannon Jones, yn cynnal siop am dri diwrnod bob wythnos mewn ystafell a adnewyddwyd i’r pwrpas hwnnw yn neuadd yr Eglwys yng nghanol y pentref. Yno maen nhw’n gwerthu dillad, llyfrau a nwyddau eraill a gasglwyd yn lleol, gan rannu’r elw rhwng gwahanol achosion. Mae hanner yr arian yn cael ei roi ar gyfer adnewyddu Eglwys hanesyddol Llanfair-is-gaer ar gyrion y pentref, gyda'r gweddill yn cael ei rannu rhwng elusennau lleol. Bydd rhywfaint o’r nwyddau yn cael eu rhoi i elusennau eraill gan gynnwys Antur Waunfawr, y Groes Goch a Sefydliad y Badau Achub, yr RNLI ar gyfer ei werthu neu ei ailgylchu. Ymhlith y cynlluniau ar gyfer y dyfodol mae sefydlu banc bwyd, a fyddai’n cyflenwi bwyd i wasanaethau cymdeithasol y Cyngor Sir i’w ddosbarthu ymhlith pobl mewn angen.

Ar ôl ymweld â’r fenter gyda’r Cynghorydd Sir lleol Sian Gwenllian, dywedodd Alun Ffred Jones:
“Mi hoffwn i longyfarch y merched sy’n gyfrifol am sefydlu’r fenter. Maen nhw’n gwneud cymwynas a’r ardal trwy gynnig gwasanaeth ailgylchu, codi arian at achosion da, a chryfhau’r ysbryd cymunedol. Mi fyddwn i wrth fy modd gweld mentrau fel hyn yn codi mewn pentrefi a threfi eraill.”

------------------------------------------------------------------------

Bore Coffi Macmillan 28.09.12

BORE GWENER nesaf am 10.30 a.m. Felinheli yn ymuno a BORE COFFI MWYA'R BYD i godi arian i elusen Macmillan. Neuadd yr Eglwys. Rywun yn gallu gwneud cacennau?

------------------------------------------------------------------------

Arolwg Cymru gyfan ar ddefnydd y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol

Daeth Gweithgor Ymgysylltu â'r Cyhoedd (PEWG), sef grwp aml-asiantaeth sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, Cyfranogaeth Cymru, NLIAH, Conffederasiwn y GIG, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru ac Ysgol Fusnes Caerdydd, at ei gilydd i sicrhau cydlyniad o wybodaeth, sgiliau ac o ddull wrth gyflwyno a chynnal dyluniad, datblygiad a gwelliant gwasanaethau cyhoeddus sy'n canolbwyntio ar y dinesydd ledled Cymru. Un o amcanion y gweithgor yw edrych ar gysylltiadau i nodi cyfleoedd newydd a pherthnasol ar gyfer digwyddiadau a/neu hyfforddiant.

Rydym yn gwybod bod ymgysylltu digidol a gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol yn amrywio ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru trwy astudiaethau diweddar ac ymchwil anecdotaidd. Rydym hefyd yn gwybod bod cyfryngau cymdeithasol yn cael ei weld yn gynyddol fel ffordd o weithio sy’n hygyrch ac sydd yn rhoi gwerth am arian ar gyfer pob sector. Mae angen i ni gael darlun cliriach o'r materion ar gyfer sefydliadau ac unigolion, a rhaid gwybod mwy am y meysydd sydd angen eu hystyried wrth fynd i'r afael â heriau, fel ein bod ni yn gallu gwneud gwaith i ddatblygu sgiliau, canllawiau cenedlaethol a chyfeiriad, ac yn bwysicach i gysylltu sefydliadau sydd â "rhywbeth i rannu" a'r rhai sydd â "rhywbeth i ddysgu".

Mae'r arolwg Arolwg Cymru gyfan ar ddefnydd y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol gan wasanaethau cyhoeddus wedi cael ei gomisiynu gan PEWG ac mae'n cael ei wneud mewn partneriaeth â Socitm Cymru, Cymunedau 2.0 a chynhwysiant digidol, Ffocws Cwsmeriaid Cymru ac Uned Ddata Cymru.

Mae eich profiadau yn bwysig, treuliwch ychydig o funudau i lenwi'r holiadur ar-lein yma er mwyn helpu i lunio dull gweithredu Cymru Gyfan ar gyfer defnydd cyfryngau cymdeithasol gan wasanaethau cyhoeddus. Hefyd, rhannwch yr arolwg yma gyda'ch cydweithwyr sy'n gweithio mewn sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gallwch gwblhau naill ai’r fersiwn Saesneg neu’r fersiwn Cymraeg o'r arolwg.

Mae'r arolwg hwn ar agor o 14 Medi - 19 Hydref 2012.

Rydym yn anelu i gael adroddiad drafft ac argymhellion erbyn diwedd mis Tachwedd 2012.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn gallu cymryd rhan yn yr ymchwil bwysig yma, a hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cydweithrediad.

All Wales Public Service organisations internet and social media survey 2012 (cymraeg)

------------------------------------------------------------------------

SESIYNAU DYSGU CYMRAEG YN AIL-GYCHWYN

Bydd sesiynau dysgu Cymraeg yn ail-gychwyn yn Nhafarn yr Halfway nos Lun nesaf, Medi 17 am 8.30.

Unwaith eto, y dull dysgu newydd TPR( Total Physical Response) fydd yn sail i'r sesiynau. Un elfen ddiddorol gyda'r dull hwn yw y defnyddir dau diwtor nid un i lywio'r sesiynau. Mae defnyddio dau diwtor yn caniatau i'r iaith gael ei defnyddio mewn cyd-destun mwy naturiol.

Dros yr wythnosau nesaf hefyd bydd y rhaglen HWB- rhaglen i ddysgwyr ar S4C- yn rhoi sylw i'r sesiynau dysgu TPR yn yr Halfway.

Croeso mawr i ddysgwyr ar bob lefel!

Mwy o fanylion Aled G Job: 07818 068 205

------------------------------------------------------------------------

Hwyl i'r Teulu
Cwrs Cymraeg i rieni gyda phlant ifanc
Cwrs blasu i ddechreuwyr
Gemau, canu, darllen a llawer mwy

I ddechrau Dydd Iau 20.9.12
1.30pm - 3pm
Church House, Y Felinheli
(10 sesiwns)

Cyswllt - Coleg Harlech
gwynedd@fc.harlech.ac.uk
01766 515 298

------------------------------------------------------------------------

Cymraeg i'r Teulu Blwyddyn 2
Cwrs Dilyniant Cymraeg i'r Teulu 1
Gemau, canu, darllen a llawer mwy

I ddechrau : Dydd Iau 20.9.12
9.30am - 11.30am
Yr Hen Lechen, Marina, y Felinheli
(30 sesiwn )

Cyswllt - Coleg Harlech CAG/ WEA
gwynedd@fc.harlech.ac.uk
01766 515 298

------------------------------------------------------------------------

Gwaith yn cychwyn ar Feddygfa newydd yn Rowen

people poeople

 

Wythnos Cymru Daclus 17- 23 Medi 2012

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gobeithio y bydd unigolion sy’n byw ym mhob cwr o’r wlad yn dangos gymaint maent yn pryderu am eu hardal leol drwy dorchi eu llawes a glanhau eu cymunedau fel rhan o Wythnos Cymru Daclus 2012.

I’ch helpu chi gyda’r gwaith o lanhau rydym yn cynnig pecynnau glanhau RHAD AC AM DDIM. Dim ond stoc gyfyng sydd gennym, felly archebwch eich un chi heddiw!

Os hoffech gymryd rhan yn Wythnos Cymru Daclus 2012 ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth. I gofrestru digwyddiad Wythnos Cymru Daclus ac i archebu eich pecyn glanhau RHAD AC AM DDIM, llenwch y ffurflen ac anfonwch hi mewn neges e-bost i tww@keepwalestidy.org.

------------------------------------------------------------------------

Mynnwch Benwythnos Gwyllt i Gymru 26 -28 Hydref 2012

Gwnewch rywbeth rhyfeddol ar gyfer bywyd gwyllt yr hydref hwn a mynnwch Benwythnos Gwyllt i Gymru! Gwnewch gais am dalebau Homebase RHAD AC AM DDIM sy’n werth hyd at £200 i greu cynefin bywyd gwyllt newydd yn eich cymuned.

Nod yPenwythnos Gwyllt i Gymru yw gwella bioamrywiaeth drwy helpu pobl i ymgymryd â phrosiectau bach er budd rhywogaethau brodorol a chreu hafanau bywyd gwyllt newydd. Gallwch helpu i wella bioamrywiaeth Cymru drwy wneud rhywbeth syml fel plannu coed a blodau neu adeiladu blwch trychfilod.

I gael copi o’r ffurflen gais arhagor o wybodaeth ynglyn â’r Penwythnos Gwyllt ewch i’n gwefan neu cysylltwch â ni ar 029 2025 6767 neu wild@keepwalestidy.org

------------------------------------------------------------------------

Cyfarfod Llwybr Osgoi 15.08.12 - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Regata Y Feinheli 2012

 

------------------------------------------------------------------------

FELIN GYLCHU - Menter Ailgylchu
Yn agor ei drysau yn Neuadd yr Eglwys ar Awst 30

Beth? Siop Elusen yn gwerthu dillad, bric a brac, teganau, llyfrau, CDs ac yn y blaen

Lle? Neuadd yr Eglwys, Y Felinheli ( ger y Cloc)

Pryd? Agor ar Awst 30 (10 - 2). Panad a Chacen am 50c. Dewch yn llu!

Oriau agor: Pob dydd Iau a Gwener (10 tan 6)
Pob dydd Sadwrn ( 10 tan 4)

Pam? Codi arian i Gronfa Eglwys Llanfair-is-gaer (50%) ac elusennau lleol (50%)
Edrych ar ôl yr amgylchedd drwy ailgylchu nwyddau
Cyfle i bobl gymdeithasu a gwirfoddoli
Cefnogi Antur Waunfawr gyda thecstilau sydd ddim yn addas i'w gwerthu

Sut fedraf i helpu? Mae angen pobol i helpu gyda'r gwerthu. Mae angen eitemau o bob math. Cysylltwch a Rhiannon Jones yn FELIN GYLCHU, ein menter ailgylchu newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Sir, Sian Gwenllian: “Rhaid llongyfarch Rhiannon a’r criw am eu gweledigaeth gyffrous. Byddwch wedi sylwi ar eu gwaith yn paentio a thwtio Neuadd yr Eglwys. Mae nhw wedi bod wrthi yn brysur ac mae’r ystafell agosaf at y Cloc wedi cael ei haddasu ar gyfer y fenter hon.

“Mae menter Felin Sgwrsio ( ein canolfan gymuendol ar Stryd Bangor) yn mynd o nerth i nerth, rwan rhowch groeso mawr i Felin Gylchu, ein menter ailgylchu newydd. Galwch heibio!2

“Mae ailgylchu dillad a nwyddau o bob math yn ffordd wych o gyfrannau tuag at edrych ar ôl ein amgylchedd,” meddai Rhiannon.

“Bydd yr arian sy’n cael ei codi yn mynd at elusennau. Dau reswm gwych dros gefnogi’r Felin Gylchu. Dewch yno i brynu ac i roi.”

------------------------------------------------------------------------

Y Felin Sgwrsio, Y Felinheli

Mae Arddangosfa o waith Celf y Clwb Arlunio i'w weld yn Y Felin Sgwrsio ac mae llyfrau ail law ar werth.

Dyddiau Mercher, Gwener a Sadwrn 10.00am – 12.00pm

Pnawn Mercher Awst 22 2.30pm – 4.30pm cynhelir Te Prynhawn.

Am fwy o wybodaeth cysyllter a Myfanwy 07767 210 825

------------------------------------------------------------------------

Mets iaith yn Half Way House Y Felinheli

Cyfarfod nesaf Medi 10 8.30pm. Gwybodaeth: 078818 068205

------------------------------------------------------------------------

02.08.12 Caernarfon & Denbigh Herald:

Felinheli housing estate given ok by Gwynedd planner amid concerns of overdevelopment - click here

------------------------------------------------------------------------

Tai ger yr ysgol / Y Wern

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am y 12 ty fydd ar gael drwy Tai Eryri i rai sydd ar y gofrestr tai, cysylltwch gyda Heulwen Jones (heulwen@taieryri.co.uk) neu mi. Mae 4 fflat 2 lofft ar gael ar gyfer personau lleol sengl ( gan gynnwys rhieni sengl); hefyd mae 2 dy rhent 2/3 llofft ; 6 ty rhent 2/3 llofft gydag opsiwn i brynu ar ol 2 flynedd.

Enw'r stad newydd ger Y Wern fydd Ger Y Nant

Neges gan Watkin Jones Homes:

"Rydym wedi llogi'r Neuadd Goffa ar gyfer Sadwrn, Awst 18 o ganol dydd tan 4pm er mwyn lansio'r datblyiad newydd ‘Ger Y Nant’ gan gynnig cymaint o wybodaeth a phosib ynglyn a'r tai fydd yn cael eu codi ac i roi cyn gymaint a phosib o gyfle i bobl leol weld y plotiau a manylion am y tai.

Bydd Huw Jones o Jones Associates yr Ymgynghorydd Ariannol sydd wedi ei benodi gennym ni yno hefyd i egluro'r cynllun tai fforddiadawy ( 7 ty) yr ydym fel cwmni yn ei gynnig ac i helpu roi cyngor am forgeisi ac arian.

---------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd Haf 2012

1) Pasiwyd y Cais Cynllunio i godi 54 o dai ger y Wern ym Mwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd. Gan fod hawl i ddatblygu y cae wedi ei nodi yn y Cynllun Datblygu Lleol ers 2009, roedd yn anodd canfod rhesymau cynllunio i’w wrthod er fod rhai yn poeni fod hyn yn ormod o dai. Bydd 12 o dai rhent cymdeithasol yn cael eu codi a’u rhoi i Tai Eryri ac fe fydd 7 o dai ar werth i bobl leol am bris llai na’r farchnad. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am rhain, ellwch chi gysylltu a mi plis.Does ond gobeithio y bydd teuluoedd lleol neu o ardaloedd agos yn prynu’r gweddill. Dywed y cwmni na fyddan nhw yn codi tai nes eu bod yn sicr fod galw amdanyn nhw. Pasiwyd fod gwella’r cae ysgol i ddigwydd cyn i bobl symud mewn i’r stad newydd. Yn diweddar iawn, cytunodd y cwmni i edrych ar greu mynediad gwahanol a byddaf yn trafod hyn ymhellach efo nhw gan fod nifer fawr o bentrefwyr yn bryderus am ddiogelwch y ffordd.

trac yr hen reilffordd2) Rhoddwyd caniatad i Gyngor Gwynedd fwrw mlaen gyda chynllun i greu Llwybr Aml Bwrpas newydd ar drac yr hen reilffordd yn Ffordd Caernarfon. Cytunwyd i drafod materion yn ymwneud a mynedfa Cwrt Menai a materion eraill gyda’r pentrefwyr ac fe fydd y cynlluniau yn cael eu harddangos yn y pentref yn yr hydref a’r gwaith yn cychwyn yn fuan wedyn. Arian grant o Lywodraeth Cymru fydd yn talu am y cynllun.

3) Fe fydd y gwaith o greu Canolfan Meddygol newydd sbon yn dechrau ar Awst 13 ger Rowen. Dyma newyddion da fydd yn creu cyfleusterau newydd i’r pentref ac yn helpu lleihau problemau parcio ger yr hen feddygfa.

 

Cystadleuaeth Garddio

Dim cystadleuaeth garddio eleni - Neges gan Ken Brown, Cadeirydd Cyngor Cymuned:

Yn anffodus,am resymau tu allan i reolaeth y Cyngor Cymuned, fe fydd rhaid gohirio y gystadleuaeth garddio am y flwyddyn hon. Yr wyf yn siwr fydd y newydd yma yn siom i lawer ohonoch sydd wedi cystadlu am rhai blynyddoedd, Ond gyda tipyn o lwc a gwynt teg fe fydd y cystadleuaeth yn ol gyda ni yn 2013

---------------------------------------

Llythyr gan Alun Ffred Jones, AC Arfon i Shirley Kirkhope

"Annwyl Shirley

Dw I’n deall eich bod chi wedi eich dewis yn ysgrifennydd y grwp sy’n gwrthwynebu y llwybr porffor o gylchdro Ty Hen I ymuno a ffordd osgoi Y Felinheli. 

I osgoi unrhyw gamargraff, dwi’n ail ddatgan yr hyn ddwedais i mewn ebyst ar Orffennaf 11 at nifer o etholwyr sy’n gwrthwynebu y llwybr porffor, mod I’n hapus iawn I’ch cynorthwyo chi I fynd a’ch dadleuon chi at y swyddogion a’r Gweinidog.  Yn wir, llwyddais I fanteisio ar gyfle y bore ma I gael sgwrs gydag ef yng Nghaernarfon ar yr union fater gan nodi’r gwrthwynebiad.  Gallaf eich sicrhau felly y byddaf yn cydweithio gyda chi I geisio newid y penderfyniad tra’n dal I gefnogi y bwriad I adeiladu ffordd osgoi.

Dw’n hapus iawn I gyfarfod y grwp ar unrhyw adeg fyddai’n gyfleus.  Gellir cysylltu a’m swyddfa yng Nghaernarfon i drefnu hynny.

Yn gywir iawn,
Alun Ffred Jones
AM Arfon"

---------------------------------------

Gwyl Y Felin 2012

Rwyf newydd anfon y llythyr yma at yr Herald er mwyn datgan ein DIOLCH fel pentref am Wyl hynod lwyddiannus eleni.

Dear Editor
May I please use your Letters Page to thank the Gwyl Y Felinheli Committee for organising a superb nine day event this year. The volunteers on the Committee work incredibly hard, during the Festival itself and all through the year so that we can come together as a community. It is so important to celebrate village life, to have fun together and enjoy each others'company. The Festival helps to bond us together, making us strong.

None of the activities would happen were is not for the kindness of sponsors and the efforts of the Committee. So, please accept our warmest thanks.There was something for everyone and we have wonderful shared memories.

Thank you very much.
Councillor Sian Gwenllian on behalf of Felinheli residents.

---------------------------------------

Cyhoeddiad am lwybr ffordd Osgoi Bontnewydd/Caernarfon - Cliciwch Yma

---------------------------------------

Isod ceir rhestr o'r holl swyddi gwag yn y Cyngor ar hyn o bryd.

Addysg

Cymhorthydd Meithrinfa Plas Pawb Dros Dro
Adran:Addysg
Gwasanaeth:Disgyblion a Chynhwysiad
Cyfeirnod:12-131H2
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/07/2012
Cyflog:£13,874 - £15,444
Gradd tâl:10 - 13
Lleoliad:Caernarfon

Darparu a Hamdden

Cogydd a Gofal 21.25 awr Ysgol Crud y Werin, Pwllheli
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Arlwyo
Cyfeirnod:ARL45
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£8.89/£9.91 yr awr (£7.41/£8.26 wedi ei gyfartalu
Gradd tâl:18 - 21
Lleoliad:

Glanhawr a Gofal Ysgol Llangybi, Pwllheli
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Glanhau a Gofalwyr
Cyfeirnod:GLA 59
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£6.29/£6.38 yr awr £5.52/£5.59 wedi ei gyfartalu
Gradd tâl:4 - 5
Lleoliad:

Goruchwyliwr Gofal Cymunedol
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Gofal Cymunedol
Cyfeirnod:12-158
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£19,621 - £21,519
Gradd tâl:22 - 25
Lleoliad:Dwyfor

Gweithiwr Chwarae Cynorthwyol Dros Dro
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Hamdden
Cyfeirnod:12-166
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£12,145 - £12,312
Gradd tâl:4 - 5
Lleoliad:Gweler swydd ddisgrifiad

Uwch Weithiwr Chwarae Dros Dro
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Hamdden
Cyfeirnod:12-167
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£13,874 - £15,444
Gradd tâl:10 - 13
Lleoliad:Gweler swydd ddisgrifiad

Cymhorthydd Hamdden - Canolfan Hamdden Dwyfor
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Hamdden
Cyfeirnod:12-176
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£13,874-£14,733/£15,444
Gradd tâl:10-11 - /13
Lleoliad:Dwyfor

Cogydd Cynorthwyol 16 awr Cartref Tan y Marian, Pwllheli
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
Cyfeirnod:DAR 54
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£13,189 - £13,589 pro rata
Gradd tâl:8 - 9
Lleoliad:

Goruchwyliwr Cynorthwyol 18 awr Canolfan Dydd Bryn Dysynni, Tywyn
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
Cyfeirnod:DAR 56
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£13,189 - £13,589 y flwyddyn pro rata
Gradd tâl:8 - 9
Lleoliad:

Cymhorthydd Domestic 24 awr Y Fron Deg, Maesincla, Caernarfon
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
Cyfeirnod:DAR 61
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/07/2012
Cyflog:£13,189 - £13,589 y flwyddyn pro rata
Gradd tâl:8 - 9
Lleoliad:

Cogydd a Gofal Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
Cyfeirnod:ARL 44
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 06/07/2012
Cyflog:£8.89/£9.91 yr awr (£7.41/£8.26 wedi ei gyfartalu)
Gradd tâl:18 - 21
Lleoliad:

Cymhorthydd Gofal 30 awr Plas Maesincla, Caernarfon
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
Cyfeirnod:DAR 53
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£13,874 - £15,444
Gradd tâl:10 - 13
Lleoliad:

Cymhorthydd Gofal 30 awr Cartref Preswyl Plas Ogwen, Bethesda
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
Cyfeirnod:DAR 55
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mawrth 17/07/2012
Cyflog:£13,874 - £15,444 y flwyddyn pro rata
Gradd tâl:10 - 13
Lleoliad:

Cymhorthydd Gofal 37 awr Y Fron Deg, Maesincla, Caernarfon
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
Cyfeirnod:DAR 57
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/07/2012
Cyflog:£13,874 - £15,444 y flwyddyn
Gradd tâl:10 - 13
Lleoliad:

Cymhorthydd Gofal 19.5 awr (Tair Swydd) Y Fron Deg, Maesincla,Caernarfon
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
Cyfeirnod:DAR 58
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/07/2012
Cyflog:£13,874 - £15,44 y flwyddyn pro rata
Gradd tâl:10 - 13
Lleoliad:

Cymhorthydd Gofal 19.5 awr (Tair Swydd) Y Fron Deg, Maesincla,Caernarfon
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
Cyfeirnod:DAR 58
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/07/2012
Cyflog:£13,874 - £15,44 y flwyddyn pro rata
Gradd tâl:10 - 13
Lleoliad:

Cymhorthydd Gofal 19.5 awr (Tair Swydd) Y Fron Deg, Maesincla,Caernarfon
Adran:Darparu a Hamdden
Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
Cyfeirnod:DAR 58
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/07/2012
Cyflog:£13,874 - £15,44 y flwyddyn pro rata
Gradd tâl:10 - 13
Lleoliad:

Economi a Chymuned

Arweinyddion Ieuenctid (Cytundeb blwyddyn yn y lle cyntaf)
Adran:Economi a Chymuned
Gwasanaeth:Ieuenctid
Cyfeirnod:12-177
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£34.03-£35.18/£36.63-£41.39 y sesiwn
Gradd tâl:JNC - .
Lleoliad:Gweler swydd ddisgrifiad

Is Arweinyddion Ieuenctid (Cytundeb blwyddyn yn y lle cyntaf)
Adran:Economi a Chymuned
Gwasanaeth:Ieuenctid
Cyfeirnod:12-179
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£27.20-£29.47/£28.33-£31.75
Gradd tâl:JNC - .
Lleoliad:Gweler swydd ddisgrifiad

Rheolwr Prosiect Taith i Waith Dros Dro
Adran:Economi a Chymuned
Gwasanaeth:Sgiliau a Mentergarwch
Cyfeirnod:12-154
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£26,276 - £28,636
Gradd tâl:31 - 34
Lleoliad:Caernarfon

Swyddog Cyllid Prosiect Potensial Dros Dro
Adran:Economi a Chymuned
Gwasanaeth:Sgiliau a Mentergarwch
Cyfeirnod:12-122H2
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£17,161 - £19,126
Gradd tâl:18 - 21
Lleoliad:Caernarfon

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Peiriannydd Cynorthwyol Bwrdeistrefol
Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
Gwasanaeth:Gwaith Bwrdeistrefol
Cyfeirnod:12-155
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£23,708 - £26,276
Gradd tâl:28 - 31
Lleoliad:Pwllheli

Gweithiwr Ffordd x 2 Swydd
Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
Gwasanaeth:Gwaith Priffyrdd
Cyfeirnod:12-156
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£17,161 - £19,126
Gradd tâl:18 - 21
Lleoliad:Dolgellau

Strategol a Gwella

Rheolwr Cyflawni - Iechyd, Gofal a Lles
Adran:Strategol a Gwella
Gwasanaeth:Cyfeiriad Strategol
Cyfeirnod:12-163
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£33,661 - £36,313
Gradd tâl:40 - 43
Lleoliad:Gweler swydd ddisgrifiad

Rheolwr Cyflawni - Perfformiad a Busnes
Adran:Strategol a Gwella
Gwasanaeth:Cyfeiriad Strategol
Cyfeirnod:12-164
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£33,661 - £36,313
Gradd tâl:40 - 43
Lleoliad:Gweler swydd ddisgrifiad

Rheolwr Cyflawni - Plant a Phobl Ifanc
Adran:Strategol a Gwella
Gwasanaeth:Cyfeiriad Strategol
Cyfeirnod:12-165
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£33,661 - £36,313
Gradd tâl:40 - 43
Lleoliad:Gweler swydd ddisgrifiad

Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol Rhan Amser Dros Dro
Adran:Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaeth:Arbenigol Plant
Cyfeirnod:12-162
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£28,636 - £30,851 pro rata
Gradd tâl:34 - 37
Lleoliad:Caernarfon

Swyddog Monitro Contractau Dros Dro
Adran:Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaeth:Busnes
Cyfeirnod:12-101H3
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£23,708 - £26,276
Gradd tâl:28 - 31
Lleoliad:Caernarfon

Therapydd Galwedigaethol Dros Dro (cytundeb 6 mis)
Adran:Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaeth:Oedolion
Cyfeirnod:12-169
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£28,636 - £30,851
Gradd tâl:34 - 37
Lleoliad:Dolgellau

Therapydd Galwedigaethol Dros Dro Rhan Amser (hyd at 31/03/2013)
Adran:Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaeth:Oedolion
Cyfeirnod:12-170
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£28,636 - £30,851 pro rata
Gradd tâl:34 - 37
Lleoliad:Dolgellau

Swyddog Cynghori ac Asesu (2 swydd)
Adran:Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaeth:Oedolion
Cyfeirnod:12-171
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/07/2012
Cyflog:£23,708 - £26,276
Gradd tâl:28 - 31
Lleoliad:Gweler swydd ddisgrifiad

Swyddog Galluogi Dros Dro
Adran:Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaeth:Oedolion
Cyfeirnod:12-160
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/07/2012
Cyflog:£21,519 - £23,708
Gradd tâl:25 - 28
Lleoliad:Pwllheli

Ymgynghoriaeth Gwynedd

Peirianydd Dylunio Gwasanaethau Mecanyddol Cynorthwyol
Adran:Ymgynghoriaeth Gwynedd
Gwasanaeth:Adeiladu ac Amgylcheddol
Cyfeirnod:12-145
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 05/07/2012
Cyflog:£28,636 - £30,851
Gradd tâl:34 - 37
Lleoliad:Caernarfon

Swyddi Cyffredinol

Swyddi Clerigol / Gweinyddol Dros Dro/Achlysurol
Adran:Swyddi Cyffredinol
Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
Cyfeirnod:AD-PWL
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 30/08/2012
Cyflog:I'w benderfynu
Gradd tâl:I'w benderfynu
Lleoliad:Arfon, Caernarfon, Dolgellau, Dwyfor, Meirionnydd, Pwllheli

Swydd Iechyd Cyhoeddus Cymru
Adran:Swyddi Cyffredinol
Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
Cyfeirnod:.
Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sul 08/07/2012
Cyflog:£25,528 - £34,189 pro rata
Gradd tâl:I'w benderfynu
Lleoliad:Arfon

Lansiad Gŵyl y Felinheli

Lansiwyd yr Ŵyl yn y Neuadd Goffa bore heddiw ac edrychwn ymlaen at wythnos lawn o weithgareddau. Mae Rhian Williams wedi gwneud murlun lliwgar i ddangos digwyddiadau yr Ŵyl a gallwch ei weld yn ffenest y Felin Sgwrsio. Cliciwch yma i weld lluniau o'r lansiad Cliciwch yma i weld lluniau o'r lansiad
---------------------------------------

Gŵyl Y Felin

Rydym i gyd yn edrych mlaen at yr Wyl ac at gael dod at ein gilydd am wythnos gyfan i ddathlu ein cymuned a chael hwyl unwaith eto eleni.
Manylion llawn - cliciwch yma

Diolch i'r Pwyllgor a'r gwirfoddolwyr sy'n gweithio mor galed i wneud yr Wyl yn llwyddiannus gan roi oriau lawer o'u hamser sbar er mwyn paratoi a threfnu'r gweithgareddau. Diolch hefyd am haelioni'r noddwyr unwaith eto eleni.

Dyma flas o'r gweithgareddau:
STOMP : NOS WENER YMA: 29:06:12
Stompfeistr Geraint Lovgreen
Tim Cwmni Da - Nici Beech, Bethan Gwanas, Gwion Hallam ac Archie
Tim Cwmni Drwg- Huw Wirion Roberts, Llyr Ifans,Emyr 'Himyrs' Roberts a Llion Derbyshire
I gychwyn am 7ish yn y Marci
Dowch a phensiliau i wneud Limeric !!
Ticedi wrth y drws.

Welwn ni chi yn ystod yr wythnos!

----------------------------------------

Canlyniadau'r Twrnament Golff Gŵyl Y Felin - Tlws Coffa Dafydd Vernon

Tim 1af; AledHughes; Steff Parry Evans, Rhys Archie_Parry
2il; Gwyn Jones; Trevor Japheth; Aled Jones
3ydd; Iwan Huws; Steve Jones; Ieuan Roberts
Dreif Hiraf; Aled Hughes
Agosa at y Twll; Rich Humphreys Jones

Llongyfarchiadau mawr i bawb.

----------------------------------------

Dwrnod Gwyrdd - Dydd Mawrth , 26 Mehefin
Diwrnod Gwyrdd yng Nghanolfan Brynffynnon rhwng 10am a 12pm.

Cyfle iddysgu am faterion gwyrdd a bydd cynrychiolaeth yno o whanol asiantaethau sy'n hybu gofalu am ein hamgylchedd. Bydd Stondin Masnach Deg a lluniaeth ysgafn ar gael. Croeso cynnes i bobl y pentre.

----------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd

1)Diolch i bawb wnaeth helpu addurno'r pentref ar gyfer Taith y Fflam ac Eisteddfod yr Urdd. Pawb yn edrych mlaen at Gwyl y Felin rwan: Mehefin 29- Gorffennaf 7. Gallwn fod yn falch iawn o'r holl wirfoddolwyr sy'n gweithio mor galed dros ein cymuned.

2)Cais Cynllunio 54 Ty ger Y Wern: cafodd y cais ei ohirio yn y Pwyllgor Cynllunio heddiw er mwyn casglu mwy o wybodaeth. Rhof wybod pryd bydd gerbron eto.

3)SBWRIEL: Yn anffodus mae'r tywydd braf yn creu mwy o sbwriel, yn enwedig ar Lan y Mor. Diolch i bawb am helpu ei gasglu. Rwyf yn trafod y mater gyda swyddogion y Cyngor i weld beth yw'r ffordd orau ymlaen.

4)Rwyf wedi bod yn helpu nifer o denantiaid Tai Cymdeithasol y pentre i gael gwell gwasanaeth

5)Rwyf yn trafod y posibilrwydd o roi statws cadwraeth ar lecyn o dir ger Allt Gam, Pen y Bryn

6)Mae cynlluniau ar y gweill gan y Cyngor Cymuned i bwyso am arafu traffig ym mhen Bangor o'r pentref

7)Felin Sgwrsio: nifer o glybiau yn cyfarfod yno yn rheolaidd. Diolch i'r criw sydd wrthi'n ddygn yno ac mewn cymdeithasau eraill yn y pentref. Diolch i Helen Wyn am ddod draw yn ddiweddar i son am Ty Gobaith. Codwyd dros £100 i'r elusen.

8)Partneriaeth Felinheli: Diolch i bawb sydd wedi ymateb i'r holiadur. Ymddengys fod angen cynllun sy'n cyfuno chwaraeon i bob oed, ynni gwyrdd, tyfu llysiau a chludiant cymunedol. Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud a bydd cyfle i bawb ddweud eu barn am y syniadau cyn symud ymlaen i'w gwireddu.

9)Bum yn helpu rhai o bobl ifanc y pentref i gael cynllun parc sglefrio at ei gilydd

10)Mae Cyngor Gwynedd wedi cytuno i ymetsyn cyfnod y Clwb Ieuenctid fel ei fod ar agor rhwng y Pasg a'r Haf flwyddyn nesaf.

11)Er i mi gael fy mhenodi yn Ddirprwy Arweinydd ac yn Aelod Cabinet Addysg/Plant a Phobl Ifanc Cyngor Gwynedd, Felinheli a'i phobl fydd ar ben y rhestr bob tro gennyf a byddaf yn parhau i wneud fy ngorau dros y pentref.

Diolch am eich cefnogaeth.

----------------------------------------

Swydd: Arweinydd Cylch Meithrin

poster Dyma wybodaeth am swydd yng Nghylch Meithrin Y Felinheli - cliciwch yma

----------------------------------------

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio 18/6/12

Cliciwch yma am linc i bapurau pwyllgor cynllunio LLUN NESAF (18:06:12) pan y trafodir y cais cynllunio 54 o dai ger Tan y Maes .

----------------------------------------

DATBLYGU'R IAITH YN FELIN

OES gynnoch chi unrhyw syniadau ar sut i ddatblygu'r Gymraeg yn Y Felinheli? Sut i helpu dysgwyr i ddefnyddio'r iaith yn lleol? Neu sut i gyflwyno'r iaith i newydd-ddyfodiaid?

Os felly, dowch draw i'r Felin Sgwrsio nos Fercher nesaf, Mehefin 13 am 7.30 i gyfarfod wedi'i drefnu gan FELIN 70%+, y fenter iaith leol.

Mae'r cyfarfod yn rhan o "daith yr Iaith" Cymdeithas yr Iaith wrth iddyn nhw deithio o gwmpas Cymru mewn ambiwlans i dynnu sylw at gyflwr ieithyddol cymunedau Cymru.

"Bydd y cyfarfod yn son am rai o'r pethau y mae Felin 70% + wedi'i wneud dros y flwyddyn ddiwethaf a son am rhai o'n syniadau i ddatblygu'r prosiect ymhellach" meddai Aled G Job ar ran Felin 70% +.

"Dan ni'n chwilio am fwy o wirfoddolwyr i helpu symud y prosiect ymlaen, felly mae croeso mawr i unrhyw un ddod draw atom."

Bydd y canwr lleol, Tom ap Dan yn perfformio set acwstig fel rhan o'r noson a bydd lluniaeth ar gael.

Mwy o fanylion: aled.job@btopenworld.com

----------------------------------------

Y Felin Sgwrsio, Y Felinheli
07:06:12 Dim Clwb Arlunio dydd Iau na Chlonc Cynghorwyr dydd Gwener (08:06:12) gan ei bod yn wyliau ysgol.

Sad 9 Mehefin 11.00am – 12.00pm Clwb dysgwyr Cymraeg

Mawrth 12 Mehefin 10.00am – 11.30am Yoga Cadair

Mercher 13 MehefinTi ddim yn dweud” Cyfle i ddysgwyr gyfarfod gyda siarawdwyr Cymraeg iaith gyntaf.

Iau 14 Mehefin - 12.00 -1.30 Clwb Cinio; 2.30pm – 4.30pm Clwb Arlunio Felin

Dilys Myfanwy, Sec of Y Felin Sgwrsio, 22 Stryd Bangor, Y Felinheli
Tel 07767 210 825

Mets iaith yn Half Way House Y Felinheli
Llun 11 Mehefin 8.30pm – Dosbarth dysgwyr Cymraeg

13 Mehefin
7.30 Taith Tynged yr Iaith. Cyfarfod Cyhoeddus yn Y Felin Sgwrsio Y Felinheli – Gig Acustic Tom ap Dan

Manylion Aled Job12 Pendorlan, Y Felinheli
Tel 078818 068205

Neges gan Gadeirydd y Cyngor Cymuned, Ken Brown.

Diolch i bawb oedd wedi cydweithio i addurno'r pentref a threfnu gweithgareddau ar gyfer Ymweliad y Fflam ar Mai 28 2012. Roedd yn ddiwrnod arbennig a llwyddiannus ag werth yr holl drafod y bum i ynghlwm ag o mewn sawl pwyllgor ers misoedd! Clywais fod un o'r prif drefnwyr wrth ei fodd efo ymdrech Felinheli.

----------------------------------------

CYLCH MEITHTRIN Y FELINHELI yn cyflwyno
NOSON DYLAN A NEIL gyda
OCSIWN ADDEWIDION
16 Mehefin yn Yr Hen Lechan, Y Felinheli
£5 y tocyn (ar gael yn Yr Hen Lechan yng Nghaban Clyd y Cylch Meithrin neu drwy ffonio 07814122093)

mwy...

----------------------------------------

28:05:12 - Lluniau o'r Fflam Olympaidd yn Felinheli - cliciwch yma

----------------------------------------

Bysiau Llun nesaf - 28:05:12

LLUN NESAF : Neges gan ARRIVA : Bydd y bysus ( gan gynnwys bysys Ysgol) yn teithio drwy Felinheli fel arfer dydd Llun nesaf, Mai 28. Bydd oedi rhwng 5 a 6 pan fydd yn Fflam a'r orymdaith yn pasio drwy'r pentref.

----------------------------------------

Mistar Urdd a'r Olympics

bunting ffenest felin sgwrsio mr urdd

Mae'r Felin yn edrych yn lliwgar iawn wrth i'r pentref baratoi i groesawu'r Fflam Olympaidd dydd Llun nesaf, Mai 28 ac yna wythnos gyfan o Eisteddfod yr Urdd i Glynllifon yr wythnos wedyn. Diolch i griw Gwyl Y Felin am osod y bunting. Bydd yn aros fyny rwan tan ar ol Gwyl y Felin sydd i'w chynnal o Mehefin 29 ymlaen. Bydd y rhaglen allan yn fuan ar www.gwylfelin.org. Diolch hefyd i Bwyllgor Apel yr Urdd drefnodd fod y pentref wedi codi £8,000 tuag at gynnal yr Eisteddfod. Mwy am y digwyddiadau yng Nglynllifon : www.urdd.org/eisteddfod. Pob lwc i holl blant a phobl ifanc y pentref sy'n cystadlu yno.

Mae Rhian wedi addurno ffenestri Y Felin Sgwrsio ar Stryd Bangor ac fe fydd posteri lliwgar yn ymddangos mewn cartrefi ac yn y siopau, diolch i blant yr ysgol a'r Guides.

Dydd Llun nesaf, bydd y Fflam a'r orymdaith yn dod heibio tua 5.15 p.m. Bydd Stryd Bangor a Ffordd Caernarfon ar gau yn gyfangwbl i draffig rhwng 5 a 6.30 p.m. Hefyd fydd dim modd mynd allan na dod mewn i Felin ym mhen Seilo/Nant y Garth rhwng 10 bore Llun nesaf a hanner nos gan fod cyngerdd yn Y Faenol. Gofynnir i bawb deithio ar y ffordd osgoi a dod mewn/gadael y pentref yng nghylchfan Plas Menai.

----------------------------------------

10K Faenol (Gwyl y Felin)
Bydd y ras yn cael ei chynnal ar Gorff 4 am 7.15pm. Mae llefydd ar ol o hyd ac mae croeso i redwyr lleol. Mae'r ffurflenni mynediad ar gael ar wefan gwyl Y Felin ac yma. Dyddiad cau yw Mehefin 18.

----------------------------------------

Holiadur

Os nad ydych wedi llenwi'r holiadur am y pentref, plis ellwch chi wneud cyn dydd Gwener drwy fynd i'r linc isod.
www.mabis.co.uk/survey/felinheli/

----------------------------------------

Newyddion am y Fflam Olympaidd sy'n dod drwy'r pentref ar Mai 28 a MWY ar: www.felinheli.org

----------------------------------------

Arian i Felin

olympicsMae'r Felinheli yn un o 8 cymuned i gael pres at Mai 28 pan fydd y Fflam Olympaidd yn dod drwy'r pentref. Cwis yn y Fic am 7 ar Mai 28 os nad ydych am fynd i'r cyngerdd yn Faenol.

Mae wyth o grwpiau cymunedol Gwynedd wedi derbyn buddsoddiad gan gronfa Cist Gwynedd Cyngor Gwynedd i’w helpu i baratoi ar gyfer dathliadau taith y Fflam Olympaidd - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

----------------------------------------

Boreau Coffi Y Felin Sgwrsio

Mae rhain yn cael eu cynnal ar fore Gwener olaf y mis. Croeso cynnes i bawb.
Dyma'r dyddiadau: Mai 25 ( er budd Ty Gobaith), Gorffennaf 27, Awst 31, Medi 28 ( er budd elusen Macmillan), Hyd 26.
Dim bore coffi yn mis Mehefin gan fod hi'n wythnos Gwyl Y Felin.

----------------------------------------

Clwb Cinio Y Felin Sgwrsio 2012

Dyma'r dyddiadau ar gyfer y tymor hwn. Croeso cynnes i bawb.

Mis

Dyddiad

Mehefin

14

Gorffennaf

12

Awst

9

Medi

13

Hydref

13

Tachwedd

8

Rhif cyswllt  
Eluned 01248 671191
Myfanwy 01248 670420  Mobile 07767 210825

----------------------------------------

BORE COFFI

Gwener 25 Mai 
10.30am – 12.00pm 
Bore Coffi er budd Ty Gobaith 
gyda Helen Wynn yn son am waith Ty Gobaith.

----------------------------------------

Dyddiadur Y Felin Sgwrsio, Y Felinheli

 • Iau 10 Mai 12.00pm Clwb Cinio , 2.30pm - 4.30pm Clwb Celf Felin
 • Gwener 11 Mai 10.30am – 11.30am Dewch am banad gyda'r cynghorwyr lleol
 • Sadwrn 12 Mai 11.00am – 12.00pm Clwb y Dysgwyr. Ymarfer eich Cymraeg dros banad
 • Mawrth 15 Mai 10.00am – 11.30am Yoga Cadair/ panad a sgwrs
 • Mercher 16 Mai 10.00am – 12.00pm “Ti ddim yn dweud”/ "You don't say" cyfle i siaradwyr Cymrage a dysgwyr ddod at ei gilydd am sgwrs.
 • Iau 22 Mai at 2.30pm – 4.30pm Clwb Celf Felin
 • Gwener 25 Mai 10.30am – 12.00pm Bore Coffi er budd Ty Gobaith gyda Helen Wynn yn son am waith Ty Gobaith.

Mwy o wybodaeth gan Dilys Myfanwy
Ysg Y Felin Sgwrsio
22 Stryd Bangor
Y Felinheli
Tel 07767 210 825

----------------------------------------

Mets iaith yn Half Way House Y Felinheli
26 Llun 8.30pm – dosbarth i ddysgwyr Cymraeg, gyda llawer o hwyl. Croeso i bawb
Mwy o wybodaeth gan : Aled Job
12 Pendorlan
Y Felinheli
Tel 078818 068205

----------------------------------------

Cyngerdd Y Fflam Olympaidd - Y Faenol, 28 Mai

Gorau po gyntaf y ceisiwch am docynnau - FFORDD AR GAU RHWNG 5 a 6.30 ar Mai 28 .... drwy brif lon Felin

Bydd noson i’w chofio ar Stad y Faenol ar 28 Mai, pan gynhelir digwyddiad arbennig - un o bedwar yng Nghymru - i groesawu'r Fflam Olympaidd.
· 16:00 - 19:30, dydd Llun 28 Mai 2012
· Stad y Faenol

Sut i gael tocynnau
Gallwch archebu tocynnau o 1 Mai tan 21 Mai.
Bydd y tocynnau am ddim - y cyntaf i’r felin. Dim mwy na 6 tocyn i unrhyw gartref.

Er mwyn archebu tocynnau:· archebu tocynnau dathliad Fflam Olympaidd

Bydd angen i chi gasglu’r tocynnau o Ganolfan Groeso neu lyfrgell yng Ngwynedd. Byddwch yn dewis pa ganolfan / llyfrgell wrth wneud cais, a byddwn yn anfon e-bost atoch yn dweud pryd y gallwch eu casglu.
Os na allwch fynd ar y we adref, dewch i un o lyfrgelloedd Gwynedd i ddefnyddio’r cyfrifiaduron cyhoeddus.
Os bydd tocynnau ar ôl, byddant ar gael o Ganolfan Croeso Caernarfon o 21 Mai tan 27 Mai, 9:30 - 16:30.

Cyrraedd y Faenol
Bydd gwasanaeth bws arbennig yn mynd yn ôl ac ymlaen o Fangor a Chaernarfon yn sgil partneriaeth rhwng y Cyngor a chwmnïau Arriva, Express Motors a Padarn.
Bydd y bysiau’n rhedeg bob 20 munud. Tocyn dwy ffordd ar gael wrth gasglu’r tocynnau:
· £6 i oedolion
· £3 i blant
Bydd lle i barcio ar Stad y Faenol. Gallwch brynu tocynnau parcio wrth gasglu’r tocynnau:
· £10 y car
Bydd yr unig safle ar gyfer tacsis a gollwng pobl mewn rhan arbennig o’r maes parcio cyhoeddus. Bydd y safle ar gyfer codi pobl yn Cast Technium ym Mharc Menai.

Y wybodaeth ddiweddaraf
www.twitter.com/CyngorGwynedd
www.facebook.com/CyngorGwyneddCouncil

Telerau ac amodau tocynnau Cyngerdd y Fflam Olympaidd

----------------------------------------

Bootcamp Amaeth

gwybodaeth bootcamp

Ydych chi angen cynyddu incwm y fferm? Chwilio am syniadau a chymorth i arallgyfeirio?
Os 'YNDW' yw'r ateb i un o'r rhain, ac eich bod chi'n aelod o deulu fferm, yna mae angen i chi gofrestru ar Bwtcamp Amaeth Gwynedd.

Cyfres o weithdai bywiog fydd yn:
• Tanio syniadau masnachol newydd ar gyfer eich busnes.
• Egluro y cymorth sydd ar gael yng Ngwynedd
• Ymweld â busnesau sydd wedi arallgyfeirio'n lwyddiannus.

Mae Bwtcamp Amaeth Gwynedd yn rhad ac am ddim, ond mae lle i ddeg person yn unig, felly cysylltwch â thîm Galluogi nawr i sicrhau eich lle 01766 514057

Dyddiadau y Bootcamp Amaeth:
3ydd o Fai, 2012- Pant Du, Penygroes 10yb-4yh
8fed o Fai, 2012- Congl Meinciau, Botwnnog + Fferm Crugeran 10yb-4yh
10fed o Fai, 2012- Fferm Cefn Uchaf, Llanbedr 10yb-4yh

----------------------------------------

Darparu cymorth cyntaf : Mai 28, Fflam Olympaidd yn Felin
Mae Ambiwlans Cymru yn gofyn (gan eu bod hwy o dan bwysau) a allai'r cymunedau adnabod pobl hefo cymwysterau cymorth cyntaf oddi fewn i’w cymunedau a fyddai yn fodlon gweithredu ar y diwrnod fel ‘first responders’.

Gofynnwyd i bob cymuned anfon yr enwau yma i Rhiannon Jones rhiannonjones@gwynedd.gov.uk i’w pasio ymlaen i’r Gwasanaeth Ambiwlans. Rhowch gopi o'r ebost i post@felinheli.org os gwelwch yn dda.

----------------------------------------

Ffordd ar Gau
Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi rhybudd y bydd y ffordd drwy Felin AR GAU rhwng 5 a 6.30 p.m. ar Mai 28 pan fydd y Fflam Olympaidd yn dod drwy'r pentref.

----------------------------------------

Swyddog Heddlu Cymunedol
Mae gennym swyddog heddlu newydd yn Y Felinheli. Manylion isod. Pob dymuniad da i PCSO Gethin Edwards yn ei swydd newydd yng Nghaernarfon.

Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

HOLIADUR PARTNERIAETH FELINHELI - ENNILL! £50

Mae pentref Felin yn un o 5 cymuned yng Ngwynedd sydd wedi bod yn llwyddiannus i ymgeisio am grant sylweddol (£100,000) er mwyn datblygu gwasanaethau newydd - ac felly cyn ymgeisio am yr arian mae angen eich barn ar beth sydd ei angen yn y gymuned. Mae'n holl bwysig i'r prosiect greu incwm gan y bydd rhaid i'r gwasanaeth dalu am ei hun ar ol blwyddyn. Nid oes prinder syniadau ac mae cwblhau'r holiadur byr yma yn mynd i siapio ble mae'r prif ddiddordeb. O'r syniadau sydd wedi eu cyflwyno'n barod, mae bws mini cymunedol, cynllun i werthu eitemau ail-law/llysiau lleol er mwyn codi arian i'r gymuned a chreu ynni gwyrdd (solar). Gan mai syniadau bras ydi rhain ar hyn o bryd, hoffem wybod ganddo chi beth sydd ei angen.
Wrth lenwi'r holiadur byddwch yn ein helpu i wneud y dewis iawn. Mae'r holiadur yn ddienw, ond gallwch fod yn y raffl i ennill £50 trwy gwblhau darn olaf yr holiadur . Cwblhewch yr holiadur a'i dychwelyd drwy wasgu'r botwm 'Submit' ar y gwaelod erbyn Mai 18fed. (Dim ond un holiadur i bob person os gwelwch yn dda.)

Dyma'r linc: torrwch a phastiwch i'ch bar cyfeiriad i fynd at yr holiadur : www.mabis.co.uk/survey/felinheli/

----------------------------------------

Bore Coffi
Bore Coffi yn Y Felin Sgwrsio bore Gwener nesaf 10.30 tan 12.
Codi arian i gynnal ein canolfan ar y stryd. Diolch i'r Clwb Arlunio am drefnu.

----------------------------------------

plac Y plac sydd yn coffhau safle hen Gapel Moreia wedi ei greu gan gwmni Inigo Jones
   
plac 2 Ken Brown, Cadeirydd y Cyngor Cymuned, Peter Simpson o Gyngor Gwynedd a Menter Trefi Taclus a'r Cynghorydd Sir, Sian Gwenllian wrth y plac.

----------------------------------------

Etholiadau Lleol 2012

Cyhoeddwyd yn swyddogol fod Sian Gwenllian wedi ei hail-ethol fel Cynghorydd Sir dros Y Felinheli.
Nid oedd enw arall wedi ei gyflwyno ac felly ni fydd etholiad ar Mai 3. Etholwyd Cyng Sian Gwenllian yn ddiwrthwynebiad.

O ran y Cyngor Cymuned, etholwyd y canlynol yn ddi-wrthwynebdiad:
Lena Ashley
Patricia J Jones
Kenneth R Brown
Eluned Owen
Sian Gwenllian
Daniel Ll Williams
George H Smith
Gareth Wyn Griffith
Iestyn Th Harris
Hywel V Jones

----------------------------------------

Crynodeb o gofnodion Cyngor Cymuned Y Felinheli ynglyn a chais cynllunio 54 tŷ ger Y Wern

Estynnodd y Cadeirydd groeso i bawb i'r cyfarfod yn enwedig i aelodau o'r cyhoedd oedd yn bresennol ar gyfer trafod cais cynllunio i adeiladu 54 o dai, gwaith draenio, mynedfa newydd a thirlunio ar dir ger Drws y Coed, Tan y Maes, Y Felinheli.
Galwodd y Cadeirydd ar y Cyng Daniel Williams i egluro'r cais a gwahoddwyd sylwadau oddiwrth aelodau o'r cyhoedd oedd yn bresennol. Bydd y Cynghorwyr yn cael cyflwyno eu sylwadau wrth drafod y cais ymhellach gan ystyried sylwadau'r cyhoedd pan yn cyflwyno eu pendefyniad.
Eglurodd Cyng Daniel Williams cyn dechrau rhoi sylw i'r cais, bod y tir yma wedi ei glustnodi ar gyfer tai o dan Gynllun Datblygu Lleol.

O'r 54 o dai bydd 12 yn dai fforddiadwy – tai cymdeithasol.
Cyfansoddiad y nifer tai fydd: 10 pedair ystafell wely datgysylltiedig; 9 tair ystafell wely datgysylltiedig; 8 tair ystafell wely datgysylltiedig; 8 tair ystafell wely un talcen; 10 ystafell wely un talcen; 5 dwy ystafell wely un talcen a 4 fflat 2 ystafell wely yn gwneud cyfanswm o 54.

35% yn dai fforddiadwy sef 4 fflat dau ystafell wely, 8 tair ystafell wely
un talcen a 7 o dan gynllun rhannu ecwiti. Bydd y 12 ty fforddiadwy yn cydymffurfio a gofynion cymdeithas tai lleol.
Eglurwyd bod côst tŷ fforddiadwy yn 70% o bris marchnad.
Derbyniwyd sylwadau ysgrifennedig Mr Hywel V. Jones a Mr Carl Mather
Nodwyd bod angen tai 1 llawr ar gyfer yr henoed. Angen pendant am fwy o dai cymunedol.
Bydd edrychiad y datblygiad yn anaddas i'r ardal. Dim darpariaeth ar gyfer tir agored ar y cynllun. Tir yr ysgol – bydd angen cyfyngiadau ar ddefnydd y tir tu allan i oriau'r ysgol.
Derbyniwyd bod aelodau or cyhoedd yn bresennol yn cynrychioli'r pentref ac yn cytuno 100% i ddatgan eu bod yn gwrthwynebu'n gryf y cais i godi 54 o dai ar y safle.
Diolchodd y Cadeirydd am eu presennoldeb a'i hymateb i'r cais ac eglurodd bydd y Cyngor yn trafod y cais ymhellach ac yn ymateb I Gyngor Gwynedd gan gymeryd eu sylwadau i ystyriaeth..

10) Ceisiadau Cynllunio / Planning Applications:

1. Tir Ger/Land Adj. - Drws y Coed, Tan y Maes, Y Felinheli
Codi 54 o dai, gwaith draenio, mynedfa newydd a thirlunio / Erection of 54 dwellings, drainage works, new access and landscaping.

Yn dilyn trafodaeth a sylwebaeth ar ddechrau'r cyfarfod, penderfynwyd gwrthod y cais yn gryf.
RHESYMAU – cefnogi'r hyn sydd wedi eu cyflwyno gan Mr Hywel V.
Jones and Mr Carl Mather.
Gor-ddatblygiad o'r ardal.
Dim digon o dir agored.
Cymysgedd o dai ddim yn siwtio.
Angen tai 1 llawr ar gyfer pobl oedrannus
Angen llawer iawn mwy o dai cymunedol
Mwy o ystyriaeth yw roi ar ddyluniadau'r tai i wneud yn sicr bod y tai yn ymdoddi i'r ardal a dim fel datblygiad trefol.
Peryglon y ffordd.
Ysgol gerllaw a mynediad i lwybr Cerrig yr Afon.
Ysgol yn llawn – 160 o blant
Dim angen datblygu'r tir yma ar hyn o bryd.
Wedi ei glustnodi ar gyfer datblygiad i'r dyfodol o dan Gynllun Datblygu Lleol.

----------------------------------------

Hwyl Pasg
Llun y Pasg
Cae Seilo 10.30 a.m.
Ras Hwyiaid am 12 pm

----------------------------------------

Safle Moriah

safle moriah safle moriah eto


Mae'r gwaith bron a gorffen. Rydym yn disgwyl am y plac i'w osod ar y slab llechen.

----------------------------------------

Bore Coffi gyda Hywel Williams AS yn y Felin Sgwrsio

Hywel Williams

Fersiwn Gymraeg o’r dogfennau gwahoddiad i wneud cais am gyllid Trefi Taclus

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ychydig iawn o alw fu (llai na 5 cais y flwyddyn) gan dros 300 o randdeiliaid a wahoddwyd, i’r ddogfennaeth gael ei chyhoeddi yn ddwyieithog. Fodd bynnag, rwy’n derbyn, wedi ei darparu’n ddwyieithog i Gyngor Sir Gwynedd yn ystod 2011-2012, y dylai’r ddogfennaeth fod wedi bod ar gael yn ddwyieithog i chi ac i unrhyw berson arall fydd yn gwneud cais amdani yn ystod 2012-13.

Mae’r fersiwn Gymraeg o’r dogfennau gwahoddiad i wneud cais am gyllid Trefi Taclus o dan arweiniad y gymuned rownd 2012-13 wedi’i atodi, gan gynnwys y Ffurflen Gais a’r Canllawiau.

GWAHODDIAD I WNEUD CAIS - cliciwch yma

NODIADAU CANLLAW - cliciwch yma

FFURFLEN GAIS - cliciwch yma

----------------------------------------

NEWYDDION mis Mawrth

Gwahoddiad i Ddangosiad: Mae'r cynllun i adeiladu 54 o dai, gan gynnwys 19 o dai fforddiadwy, wedi ei gyflwyno gan Watkin Jones i Gyngor Gwynedd. Mae'r Cyngor Cymuned yn gwahodd pentrefwyr i weld y cynllun yn neuadd yr Ysgol am 8 p.m. nos Fawrth , Mawrth 27. Croeso o bawb.

Cliciwch yma a rhoi rhif y cais sef C12/0144/20/LL am y manylion diweddaraf sydd yn cadarnhau fod 19 nid 12 uned fforddiadwy yn rhan o'r cais. Bydd y cais yn cael ei drafod gan Bwyllgor Cynllunio Gwynedd ar Ebrill 16 pan fyddaf yn bresennol. Mae'r tir yma wedi ei glustnodi ar gyfer tai yn y Cynllun Datblygu Unedol presennol.

Fflam Olympaidd yn Felinheli
Bydd y Fflam yn teithio drwy'r Felinheli am 17.17 ar Mai 28. Ein bwriad yw 'addurno y pentref' gyda bunting, baneri a phosteri. Bydd cyfle i bawb gasglu ar Stryd Bangor i weld y Fflam yn mynd heibio. Bydd Felin Sgwrsio ar agor ar gyfer paneidiau a diodydd oer. Mae nifer o fudiadau'r pentref yn cydweithio ynglyn a'r trefniadau. Mae cais am grant wedi ei gyflwyno gan Cyng Sian Gwenllian ar ran Grwp y Fflam Felinheli i dalu am faneri a bynting newydd fydd wedi yn cel ei ddefnyddio yn ystod Gwyl y Felin ac Eistedddod yr Urdd. Anogir pentrefwyr i wisgo mewn dillad chwaraeon ar y diwrnod os mai dyma eu dymuniad. Bydd un o athletwyr talentog y pentref,Mabli Williams, Bryn y Mor,yn cario'r Fflam ym Mae Colwyn. Pob lwc Mabli!

Safle Capel Moriah : Mae'r gwaith sy'n diwgydd gyda grant Trefi Taclus Llywodraeth Cymru yn tynnu at ei derfyn ar safle'r hen gapel. Bydd y lafant yn cymryd tua blwyddyn i dyfu i lenwi'r siap ton sydd wedi ei chynllunio i ddathlu cysylltiadau morwrol yr hen gapel a'r pentref. Mae cynlluniau ar y gweill i blannu bylbiau yma yn yr hydref gyda help yr ysgol a chlwb iuenctid y pentref. Mwynhewch eistedd ar y fainc yn gwylio'r byd ym mynd heibio!

Holiadur Cymunedau Cynaliadwy: Mae'r Grwp Llywio wedi bod yn brysur yn llunio holiadur sydd i'w ddosbarthu o gwmpas y pentref ym mis Ebrill. Mae hyn yn dilyn cael ein dewis fel un o 5 cymuned drwy Wynedd ar gyfer creu cynllun 'gwyrdd' fydd yn cyllido ei hun i'r dyfodol. Un syniad yw bws cymunedol ond mae nifer o syniadau eraill yn cael eu cynnig hefyd ar sut i ddefnyddio'r £100,000. Rhaid i'r cynllun fydd yn cael ei ddewis ddod o fewn telerau'r grant. (Nid yw maes parcio newydd yn gymwys yn anffodus). Rydym angen GWIRFODDOLWYR i helpu ddosbarthu'r holiaduron yn ystod cyfnod gwyliau'r Pasg. Rhowch wybod i'r Cyng Sian Gwenllian os ellwch chi helpu. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobol y pentref roi barn yn glir am yr hyn y dymunent ei weld.

Ni fyddaf yn Felin Sgwrsio Gwener yma (Mawrth 23) ond byddaf ar gael ar Mawrth 30 yn ystod bore coffi Patran Pat 10.30 - 12.00

----------------------------------------

Gwefan am dai

Dyma wefan all helpu rhai sydd am wybod am gynlluniau prynu tai - cliciwch yma

----------------------------------------

poster

----------------------------------------

Taith y Fflam Olympaidd drwy Felinheli

Bydd yn Fflam yn dod drwy'r pentra am 17.17 ar Mai 28. Y bwriad yw 'addurno'r' pentref gyda bunting, baneri a phosteri. Bydd cyfle i bawb ddod i Stryd Bangor i weld y Fflam yn pasio drwodd. Bydd Felin Sgwrsio ar agor gyda phaneidiau a diodydd. Mae nifer o fudiadau yn y pentref yn cydweithio ar y trefniadau. Mae cais am grant wedi ei gyflwyno gan Cyng Sian Gwenllian ar ran Grwp y Fflam Felinheli i dalu am faneri a bunting newydd fydd wedyn yn cael ei ddefnyddio yn ystod Eisteddfod yr Urdd a Gwyl Y Felin. Anogir pentrefwyr i wisgo mewn dillad chwaraeon o bob math os dymunir. Mae un o athletwyr ifanc dawnus y pentref, Mabli Williams, Bryn y Mor, wedi ei dewis i gario'r Fflam ym Mae Colwyn ar y diwrnod. Pob lwc Mabli!

Manylion am y daith drwy glicio isod:
Cyngor Gwynedd - cliciwch yma
BBC - cliciwch yma

----------------------------------------

Shelterbox

Dyma lythyr o ddiolch gan Shelterbox am y cyfraniad wnaed o'r casgliad er cof am Esyllt Meleri Vaughan Jones. Gallwch ddilyn hynt a helynt y bocsys. Mae'r manylion yn yr atodiad. - Cliciwch yma am fwy

----------------------------------------

(Saesneg yn unig)

Tidy Towns funding for Community Led Funded Projects 2012-13
The Local Environmental Quality branch of the Welsh Government is inviting bids, under the Tidy Towns initiative from community based organisations seeking funding to improve their local environmental quality.

Please fully read all the documentation attached to ensure your organisation is eligible to apply, your project is suitable and meets the key criteria including the minimum and maximum contract size limit.

Applications must be received by the deadline of 16.00 hours on Friday 13th April 2012 . No late applications will be accepted

Please be aware that in previous years we have received bids for funding far in excess of our budget and we expect this years community led projects bidding round to follow a similar pattern.

INVITATION TO BID - click here

GUIDANCE NOTES - click here

APPLICATION FORM - click here


----------------------------------------

Lafant i ddathlu ein treftadaeth

gweithio

Mae safle hen gapel yn y Felinheli wrthi’n cael ei weddnewid gan brosiect i wella amgylchedd y pentref.


Diolch i hwb ariannol gan gynllun tirlunio Trefi Taclus Gwynedd – a gaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru – mae llecyn ac iddo thema forwrol wedi ei greu yng nghanol y pentref.

gweithio 2

 

Yn ogystal â lleoedd i eistedd, mae’n cynnwys carreg goffa i nodi safle hen gapel Moriah (1862 – 1987), a oedd yn adnabyddus yn lleol fel man addoli i forwyr a oedd yn gweithio yn y diwydiant allforio llechi. Bydd y llethr sydd gyferbyn â’r Swyddfa Bost yn cynnwys gwely ar siâp ton o blanhigion lafant a gaiff eu tyfu’n lleol i roi lliwiau a pherarogl tymhorol.
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch-arweinydd Portffolio’r Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Dw i’n hynod falch fod cynllun Trefi Taclus Gwynedd wedi galluogi’r Cyngor a’i bartneriaid i wella golwg canol y pentref. Trwy weithio mewn partneriaeth efo Cyngor Gwynedd, y Cyngor Cymuned ac arbenigwr tirwedd lleol, mae’r Clwb Garddio wedi datblygu prosiect arloesol iawn, a ddylai ennyn diddordeb a gweithgaredd lleol am flynyddoedd i ddod.”
Meddai’r aelod dros y Felinheli ar Gyngor Gwynedd, y Cynghorydd Sian Gwenllian: “Mae wedi bod yn bleser gweld y prosiect llawn dychymyg yma’n datblygu o’r syniad gwreiddiol a bellach yn cael ei wireddu. Mi fydd o’n goffadwriaeth teilwng i’r capel a safai unwaith ar y safle ac mi fydd yn tynnu sylw hefyd at dreftadaeth forwrol a diwydiannol y Felinheli a gwella ardal yr oedd angen ei gwella. Hoffwn longyfarch pawb am eu hymdrechion wrth gydweithio i gyrraedd y nod.”
Ychwanegodd Ken Brown, Cadeirydd Cyngor Cymuned y Felinheli: “Dechreuodd y syniad yn y Clwb Garddio ac ers hynny mae’r Cyngor Cymuned, Cyngor Gwynedd a’r Cynghorydd Sian Gwenllian wedi gweithio efo’i gilydd i wireddu’r prosiect. Diolch i’r fenter Trefi Taclus am y grant a diolch am waith caled pawb sydd wedi cyfrannu at y prosiect.”
Mae’r grant Trefi Taclus wedi bod yn bosibl trwy ariannu gan raglen wella amgylcheddol Llywodraeth Cymru, ac mae Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth â Chadw Cymru’n Daclus.
Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, cysylltwch â TrefiTaclus@gwynedd.gov.uk neu ffoniwch 01766 771000.

----------------------------------------

Helo bawb

Mae'n siwr eich bod wedi sylwi ar y gwaith sy'n digwydd gyferbyn a'r siop. Cliciwch yma am y manylion

Ychydig o ddigwyddiadau:

BORE COFFI - Y FELIN SGWRSIO
Gwener 30ain Mawrth
10.30am – 12.00pm
Patran Pat
wedi ei drefnu gan y 7 Pat sydd yn aelodau o glybiau yn Y Felin Sgwrsio.
Agorir y bore gan Pat Owen o Fangor,a bydd panad am ddim in unrhyw un o'r enw
Pat ddaw i'r bore coffi!
Croeso cynnes i bawb arall hefyd!
Sesiwn galw-heibio y Cynghorydd Sir hefyd yn cael ei gynnal.

Y Felin Sgwrsio: Amserlen wythnosol
Boreau Mawrth 10.00am – 11.30am Yoga Cadair panad a sgwrs

Boreau Mercher 10.00am – 12.00pm Cyfrifiaduron i bawb – help i bawb sy'n cael trafferth cyfrifiaduro. Croeso i chi ddod a'ch cluniadur.

Pnawniau Iau 2.30pm - 4.30pm Arlunio i bawb

Boreau Gwener 10.30 am– 12.00pm Galwch i weld y Cynghorydd Sir, Sian Gwenllian ac aelodau'r Cyngor Cymuned.

Boreau Sadwrn 11.00am – 12.00pm Clwb Dysgwyr Cymraeg. Cyfle i ymarfer eich Cymraeg dros de a choffi. Croeso cynnes i bawb.
Mwy o wybodaeth : Dilys Myfanwy, Ysgrifennydd
Y Felin Sgwrsio 22 Stryd Bangor
07767 210 825

POB NOS LUN : METS IAITH
Mets iaith yn cyfarfod yn Half Way House Y Felinheli
am 8.30pm – dosbarth dysgwyr Cymraeg hwyliog pob nos Lun.Croeso i chi ymuno.
Aled Job,
12 Pendorlan, Y Felinheli
Tel 078818 068205

Neges gan y Cyng. Sian Gwenllian

1)Cais Cynllunio am stad o dai ger yr ysgol: Mae cwmni Watkin Jones wedi cyflwyno cais ar gyfer 54 o dai ar gyfer y cae gyferbyn a'r ysgol. Mae'r cais yn cynnwys 42 o dai marchnad agored a 12 o dai rhent cymdeithasol. O'r 42 marchnad agored, mae 5 efo 2 lofft; 27 efo 3 llofft a 10 efo 4 llofft. O'r 12 ty rhent cymdeithasol, mae 4 fflat 2 lofft a 8 ty 3 llofft. Gellir gweld y cais drwy glicio yma a rhoi rhif y cais sef C12/0144/20/LL.
Bydd y cais yn cael ei drafod ym Mhwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd ar Ebrill 16 pan fyddaf yn bresennol. Bydd yn cael ei drafod gan y Cyngor Cymuned ar Mawrth 13 ac mae croeso i aelodau'r cyhoedd i fynychu y cyfarfod hwnnw. Mae croeso i chi anfon sylwadau i mi hefyd. Mae'r tir hwn wedi ei glustnodi ar gyfer datblygaid yn y Cynllun Datblygu Unedol cyfredol.(siangwenllian@yahoo.com neu ffoniwch 01248 670866)

2)Tirlunio y tir gyferbyn a Londis: Bydd y gwaith o greu gwely o flodau lafant yn cychwyn ar Mawrth 1. Mae'r gwaith hwn yn bosib gyda grant o Trefi Taclus ac yn ffrwyth trafod rhwng y Clwb Garddio, Cyngor Gwynedd, Cyngor Cymuned a chwmni Eden Landsacpes.

3)CWIS ar gyfer Gwyl Ddewi. Yn Nhafarn Y Fic nos Sul nesaf Mawrth 4. Trefnir gan Blaid Cymru Y Felinheli.

4)Cinio Gwyl Ddewi yn Y Felin Sgwrsio am 12 o'r gloch Mawrth 8. Gyda'r Parch Harri Parri. Drwy diced yn unig gan Eluned Owen, Bodawel.Dim llawer o dicedi ar ol.

5)Mae'r Arolygydd fu yn yr Ymchwilaid Cyhoeddus i'r pafin ger 11 Ffordd Caernarfon wedi dod i benderfyniad. Mae caniatad wedi ei roi i'r pafin gael ei symud.

6)Byddaf yn y Felin Sgwrsio 10.30 tan 12 dydd Gwener Mawrth 9 ond ni fyddaf yno fore Gwener nesaf.

----------------------------------------

Da iawn Clwb Hwylio

Llongyfarchiadau i Glwb Hwylio Y Felinheli am ennill Clwb Cymraeg y Flwyddyn am berfformio gan Gymdeithas Hwylio Cymru. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo ym Mhlas Menai yn ddiweddar.

----------------------------------------

Clirio llanast yn Felinheli

clirio llanast

Rydym wedi gorfod galw gweithwyr y Cyngor allan i glirio'r llecyn yma sawl tro.

Pethau yn cael ei gadael yn slei bach ar y pafin gyferbyn a maes parcio'r Clwb Hwylio.

----------------------------------------

Safle Moreia ble fydd lafant yn tyfu

safle moreia

 

Gyda grant Trefi Taclus.

----------------------------------------

Cinio i Ferched, Gwesty Meifod, Bontnewydd

poster

----------------------------------------

CANSLO : DYDDIAD NEWYDD I'W GADARNHAU
Cymunedau Cynaliadwy: mae holiadur yn cael ei lunio er mwyn gweld faint o alw sydd yna ar gyfer bws cymunedol yn y pentref. Bydd yr holiadur hefyd yn ceisio gweld pa welliannau eraill sydd eu hangen.

Cyfarfod nesaf nos Fercher, Chwef 22 am 7 yng ngwaelod y Neuadd. Mae rhai wedi mynegi barn nad oes angen bws...dewch i ddweud eich dweud!

----------------------------------------

1) Gwella rhan o’r tirlun ar y llethr gwyrdd gyferbyn â Londis. Mae grant wedi ei roi gan Trefi Taclus ac mae’r Clwb Garddio yn cydweithio efo Cyngor Gwynedd ar gynllun i blannu lafant a gosod mainc ger y cysgodfan bws . Mae’r cynllun bras yn ffenest Felin Sgwrsio. Mae’r cwmni lleol Eden Landscapes wedi ei benodi i wneud y gwaith. Y Clwb Garddio fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r llecyn. Bydd cofeb i Gapel Moreia yn cael ei osod ar y safle. Mwy o wybodaeth gan Ken Brown neu Pat White.
2)Cais Cymunedau Cynaliadwy : mae holiadur yn cael ei lunio fydd yn cael ei ddosbarthu o gwmpas y pentref i weld a oes angen bws cymunedol a beth yw barn y pentrefwyr am y cynllun. Dyddiad cyfarfod nesaf wedi newid : dyddiad newydd i’w gadarnhau.
3)Fflam Olympaidd: bydd yn cael ei gario drwy’r pentref ar Mai 28. Mae grwp lleol wedi bod yn cyfarfod i drafod hyn a’r cynllun yw “addurno’r” pentref ar gyfer yr achlysur ac yn barod ar gyfer Eisteddfod yr Urdd fydd yn cael ei gynnal yng Nglynllifon yr wythnos wedyn. Bydd cais yn cael ei wneud ar gyfer prynu “bunting” a baneri newydd ar gyfer y pentref.
4)URDD : Da yw cael cyhoeddi fod Y Felinheli wedi llwyddo i godi dros £8,000 tuag at Eisteddfod yr Urdd eleni, sef targed y pentref. Diolch i’r Pwyllgor gweithgar ac i bobl y Felinheli am eu haelioni er gwaetha’r wasgfa ariannol.
MWY o newyddion ar www.felinheli.org

----------------------------------------

Fflam Olympaidd: bydd y ffagl yn cael ei chario drwy'r pentref am 5 o'r gloch Dydd Llun, Mai 28.
Bydd cyfarfod nos Lun nesaf ( Chwefror 13) am 7 yng ngwaelod y Neuadd Goffa er mwyn cytuno ar ddigwyddiad
pentrefol o rhyw fath i nodi'r achlysur. Dewch i drafod! Croeso i bawb!

----------------------------------------
Cymunedau Cynaliadwy: mae holiadur yn cael ei lunio er mwyn gweld faint o alw sydd yna ar gyfer bws cymunedol
yn y pentref. Bydd yr holiadur hefyd yn ceisio gweld pa welliannau eraill sydd eu hangen.
Cyfarfod nesaf nos Fercher, Chwef 22 am 7 yng ngwaelod y Neuadd. Mae rhai wedi mynegi barn nad oes angen bws...dewch
i ddweud eich dweud!

----------------------------------------
Safle Moreia, gyferbyn a Londis. Mae'r Clwb Garddio yn gweithio'n agos efo Cyngor Gwynedd ar gynllun fyddai'n golygu tyfu lafant ar ran o'r llethr gwyrdd a gosod mainc ger yr arosfan bws. Bras-gynllun yn ffenast Y Felin Sgwrsio. Cysylltwch a Ken Brown
os hoffech fwy o wybodaeth (670024).

----------------------------------------

Cynllun Datblygu Lleol: Diolch i bawb sydd wedi ymateb i hyn. Os ydych am anfon sylwadau rhaid eu hanfon cyn dydd Llun nesaf
Chwefror 13. Pwysig os ydych am weld y pentref yn cadw ei gymeriad unigryw. ( mwy isod)

----------------------------------------

Cynllun Creu Llwybr Beicio a Cherdded Rhwng Pen y Bryn a Ffordd Rowen
Mae'r Cyngor Cymuned mewn Partneriaeth a Chyngor Gwynedd yn bwriadu mynd ati i weithredu cynllun i greu mynediad i feicwyr a cherddwyr ar hyd llinell y cyn reilffordd a phriffyrdd rhwng Pen y Bryn a Ffordd Rowen.

Ar hyn o bryd mae peirannwyr yn mynd ati i ddylunio’r llwybr newydd ac mi fydd copïau o’r dyluniadau arfaethedig yn cael eu harddangos am gyfnod yn y Felin Sgwrsio. Gwyliwch allan am fanylion / wybodaeth hysbysebir yn ystod y misoedd i ddod.

Bydd amserlen y cynllun yn ymestyn rhwng Ionawr 2012 hyd at Fawrth 2013. Rhagwelir fod y gwaith adeiladu am ymestyn am gyfnod o 8 wythnos yn unig (dyddiad cychwyn i’w gadarnhau).

Mae hwn yn brosiect cyffrous a gwerthfawr i drigolion lleol. Bydd llwybr o’r fath yn galluogi mynediad da i’r amrywiaeth ddefnyddwyr deithio unai yn uniongyrchol at Lôn Las Menai neu'r feddygfa newydd a ddaw yn y dyfodol agos.

Hoffai’r Cyngor Cymuned ddiolch am eich cydweithrediad maes o law a gwyliwch allan am fanylion pellach fydd yn cael ei harddangos yn ystod y misoedd nesaf.

----------------------------------------

Y Cynghorydd Siân Gwenllian yn sefyll fel ymgeisydd Cyngor Gwynedd eto

sian gwenllian

Mewn cyfarfod o Gangen Plaid Cymru Y Felinheli yn ddiweddar cafodd Y Cynghorydd Siân Gwenllian ei dewis fel ymgeisydd swyddogol Plaid ar gyfer etholiadau lleol Cyngor Gwynedd sydd i'w cynnal ar Fai 3, 2012.

Mae Siân wedi cynrychioli'r pentref fel Cynghorydd Cyngor Gwynedd ers 2008 ac ers dwy flynedd hi yw Arweinydd Cyllid y Cyngor Sir.


Yn ôl Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon, Alun Ffred Jones: “Dwi’n edrych ymlaen i barhau i gydweithio â Siân er lles pobl y Felinheli. Mae hi’n gwybod sut i gydweithio’n lleol er lles y pentref a sut i arwain yn ddoeth o fewn y Cyngor Sir. Bydd gwir angen pobl fel Siân yn y Cyngor ar adeg sy’n anodd yn economaidd. Pob lwc iddi yn yr Etholiadau lleol.”

Yn ôl Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams: “Mae Siân yn gynghorydd galluog iawn, yn uchel ei pharch yn lleol, ac mae ei hymrwymiad i’r Felinheli yn gryf ac amlwg. Fel eich Aelod Seneddol cefais fudd mawr o’i chyngor a’i gwybodaeth ar faterion lleol a chenedlaethol. Rwy’n hynod o falch o’i chymeradwyo atoch fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Y Felinheli.”

Yn ôl Cadeirydd Cangen Felinheli, Margaret Tuzuner: "Yn y bedair blynedd diwethaf mae Siân wedi gweithio ' n ddygn ar ran ein trigolion a’r gymuned. Llwyddodd i sicrhau arian tuag at bob math o brosiectau er budd y gymuned. Yn eu mysg gwella'r Neuadd Goffa, creu'r Felin Sgwrsio, ymgyrchoedd baw cwn a chodi sbwriel, creu gwefan i'r pentref a gwella'r Lôn Las a Cherrig yr Afon."

Yn ôl Siân Gwenllian: "Mae hi wedi bod yn fraint cael cynrychioli'r ardal ers pedair blynedd. Mi faswn wrth fy modd yn cael fy ail-ethol ar Fai 3 gan fod llawer mwy o waith i'w wneud. Dwi’n awyddus i sicrhau mwy o dai i bobl ifanc yn y pentref a maes parcio arall. Baswn hefyd yn hoffi gweld ardal Lan y Môr yn cael man-welliannau. Mae digon o gynlluniau a syniadau ar y gweill, a’r cyfan er lles pawb yn Y Felinheli.

Ychwanegodd: “Diolch i bawb am eu cefnogaeth dros y bedair blynedd diwethaf a gobeithio bydd y trigolion lleol yn fy nghefnogi eto drwy fwrw pleidlais i mi ym mis Mai!" meddai Siân Gwenllian.

Bydd lansio Ymgyrch Siân Gwenllian a Chwis Gwyl Ddewi yn digwydd nos Sul, 4 Mawrth, 7.30yh yn Nhafarn y Fic.

Cliciwch yma i weld y datganiad i'r wasg

----------------------------------------

Newyddion 02:02:12
1) Codwyd dros £400 i'r Urdd gyda'r Noson Salsa.

2) Llwyddwyd i godi dros £1,500 ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2012 a Chyfeillion yr Ysgol yn y noson gynahliwyd yn yr Hen Lechan er cof am Esyllt. Diolch i bawb fu'n trefnu'r noson.

3) Mewn cyfarfod o Gangen Plaid Cymru Y Felinheli cafodd Sian Gwenllian ei dewis fel ymgeisydd ar gyfer Etholiadau'r Cyngor Sir ym mis Mai.
Dywedodd Sian : "Mae fy mhedair blynedd cyntaf fel cynghorydd Sir bron ar ben felly. Mae hi wedi bod yn fraint cael cynrychioli'r pentref a byddai'n braf cael fy ail-ethol ar Mai 3. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth."

4) Galwch heibio'r Felin Sgwrsio ar fore Gwener rhwng 10.30-12.00 am banad os ydych yn pasio!

----------------------------------------

Gwefan yn parhau yn boblogaidd.
Diolch am ymweld a ni! Nid chi yw'r unig un!
Ion 2012 = 37,693 hits
Rhag 2011 = 40,957 hits
Tach 2011 = 87,992 hits
Hyd 2011 = 34,231 hits

----------------------------------------

Cynllun Datblygu Lleol : Y Felinheli

C&D Herald 2/2/12 - Cynllun Datblygu Lleol

erthygl herald
article article
Cliciwch ar y llun i weld yr erthygl

 

Uchod mae erthyglau o’r papurau newydd am y Cynllun Datblygu Lleol allai gael effaith mawr ar natur y pentref i’r dyfodol.
Dyma linc i wefan Cyngor Gwynedd os ydych am wybod mwy: cliciwch yma

Mae’r ddogfen a’r cynigion dynodiadau tir wedi eu trafod ar dri achlysur yn y Cyngor Cymuned ac mae’r map yn Y Felin Sgwrsio yn dangos y syniadau sydd wedi eu cyflwyno i Gyngor Gwynedd. Mae croeso i unigolion anfon eu sylwadau hefyd erbyn Chwefror 13 . Manylion ar wefan Cyngor Gwynedd.

Crynodeb o bapur sydd wedi ei gyflwyno gan y Cynghorydd Sian Gwenllian ar y mater
Rhai ffeithiau :

Mae 72% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg (Cyfrifiad 2001).
Tai Haf : Mae tua 12% o dai haf yn y pentref.
Prisiau tai : Mae prisiau tai yn uchel ac mae pobl ifanc yn cael anhawster cael tŷ.
Tai i bobl leol : Yr unig angen am dai yn y pentref yw'r angen am dai i bobl leol o bob math. Mewn Arolwg Tai Lleol yn Hydref 2005 roedd 84% o blaid tai fforddiadwy.
Datblygiadau newydd ar y gweill :1130 o dai sydd yn y ward ( Mai 2006). O fewn ffin datblygu presennol Y Felinheli , mae un datblygiad mawr ar y gweill ger yr ysgol fel rhan o'r Cynllun Unedol ( 52 o dai) ac mae cae arall gerllaw wedi ei glustnodi ar gyfer ei ddatblygu(dros 30 o dai). Mae 7 o dai newydd wedi eu hadeiladu o fewn y ffin yn ddiweddar. Mae 7 o dai unigol (mawr) newydd wrthi’n cael eu codi ar hyn o bryd ac mae o leiaf 45 o ganiatâdau cynllunio yn bodoli yn barod ond heb eu gweithredu. Mae hyn yn gwneud cyfanswm o 141, sy’n golygu y gallai’r pentref dyfu 10% CYN unrhyw Gynllun Datblygu newydd. Mae hyn yn hen ddigon ac yn profi’r angen am statws gwarchodaeth.
Tai sydd eu hangen : Yr angen yn Y Felinheli yw tai fforddiadwy i bobl ifanc, tai cymdeithasol a thai cymdeithasol llai i bobl oedrannus er mwyn caniatáu iddyn nhw symud o dai rhent cymdeithasol 3 llofft er mwyn eu rhyddhau i deuluoedd ifanc. Beth nad oes angen yw gwneud Y Felinheli yn bentref lloeren i weithwyr y trefi cyfagos. Mae’r Cyngor Cymuned wedi adnabod tair safle fechan ble gellid datblygu stadau ar gyfer pobol leol yn unig a rheini o fewn ffin y pentref. Mae un llecyn wrth stad Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn Y Wern fyddai’n addas ar gyfer tai henoed. Mae llecyn arall ar Ffordd Caernarfon fyddai’n addas fel rhes o dai fforddiadwy i brynwyr tro cyntaf ac mae llecyn arall ar waelod Pen y Bryn wedi ei adnabod, eto er mwyn ateb angen lleol yn unig.
Yr amgylchedd naturiol: Mae’r Felinheli wedi ei ffinio gan Y Fenai, stad Y Faenol, a thir amaethyddol. Mae’r Fenai yn meddu statws arbennig. Mae diogelu’r prydferthwch naturiol, y mwynderau arbennig a’r tir amaethyddol gwerthfawr yn ddadl arall dros warchod y pentref.
CASGLIADAU
Mae angen i’r Cynllun newydd
1) warchod ffin datblygu presennol Y Felinheli
2) warchod y pentref rhag unrhyw ddatblygiad tai newydd oni bai eu bod yn diwallu’r angen lleol mewn safleoedd sydd wedi eu cynnig gan y Cyngor Cymuned oddi fewn y ffin presennol
3) gynnwys rhannau i’w cadw fel safleoedd agored/hamdden neu gyflogaeth fel sydd wedi eu nodi gan y Cyngor Cymuned ar y map
Cynghorydd Sian Gwenllian, Ionawr 2012

Noson Abba er cof am Esyllt
Llwyddwyd i godi dros £1,500 ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2012 ac Ysgol Y Felinheli.
Diolch i bawb fu wrthi'n brysur yn trefnu.

----------------------------------------

Cyrsiau Cymraeg Newydd yn eich ardal - cliciwch yma

----------------------------------------

Tymheredd Isel/ Costau ynni uchel - cliciwch yma

----------------------------------------

Y FELINHELI MEWN BLODAU 2011 - CANLYNIADAU

BUSNES

 1. Hotel Plas Dinorwic
 2. Tafarn Y Fic.
 3. Cerrig yr Afon Residential Home.

GARDD FAWR

 1. Mr & Mrs Twm Jones, 30 Y Wern.
 2. Mr & Mrs Pepper, Beechwood, Siloh
 3. Mr & Mrs I Jones, Rose Cottage.

GARDD FACH

 1. Mr & Mrs P Wannop, 15 Bryn y Mor.
 2. Mr & Mrs E. Thomas, 89 Y Wern.
 3. Mrs A Oxton, Siloh.

BASGEDI GROG

 1. Mr & Mrs E. Roberts, Plas Eifion.
 2. Mr & Mrs P. Wannop, 15 Bryn y Mor.
 3. Mrs M. Pritchard

BOCSYS FFENEST

 1. 1. Mr & Mrs D. Coates
 2. Mr & Mrs K. Parry, 1 Bush Road
  Mr & Mrs D. Parry, Nashville, Tan y Maes
 3. Mr & Mrs E. Owen. Allandale, Beach Road.

PRIF ENNILLYDD - MR & MRS TWM JONES, 30 Y WERN

 

----------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd Ionawr 2012
BLWYDDYN NEWYDD DDA I CHI GYD

1)Mae llythyrau yn gofyn am brisiau wedi mynd at ddau gwmni sydd a diddordeb mewn cael cytundeb i wella’r tirlun ar y llethr gwyrdd gyferbyn â Londis. Mae grant wedi ei roi gan Trefi Taclus. Rydym yn awyddus iawn i gael syniadau pobol y pentref a bydd cyfarfod yn cael ei drefnu.

2)Cais Cymunedau Cynaliadwy : mae’r Felin yn un o 5 cymuned sydd wedi eu dewis i fod yn rhan o’r prosiect cyffrous yma. Cyfarfodydd yn cael eu cynnal i symud hwn ymlaen. Byddaf yn ebostio eto efo mwy o fanylion am y cynllun yma.

3) Lon Las: Mae Cyngor Gwynedd eisiau symud ymlaen ym Mawrth 2012 gyda’r gwelliannau i Lonydd Las y pentref. Mae hyn yn cynnwys creu darn newydd o Lon Las newydd ar hen drac y rheilffordd rhwng Allt Dinas a Ffordd Caernarfon. Bydd angen caniatâd cynllunio a bydd cyfle i bobl leisio barn am y datblygiad newydd yma bryd hynny.

4)Mae Pwyllgor yr Urdd wedi trefnu nosweithiau er mwyn codi’r £2,000 sydd yn weddill.Mwy o wybodaeth i ddilyn.

5)Cynllun Tai Drws y Coed ger Tan y Maes. Mae’r tir yn rhan o’r Cynllun Datblygu Unedol ac mi fyddai’n rhaid cynnwys 18 allan o’r 52 fel tai fforddiadwy. Nid yw’r cais wedi ei gyflwyno yn ffurfiol eto a bydd cyfle i bawb weld y cynlluniau a mynegi barn drwy’r broses cynllunio.

6)Llwybr Cyhoeddus Pistyll ger Ffordd Brynffynnon : mae’r gwaith yn unol a’r caniatâd cynllunio.

7)Bun halen top Penceunant : roedd bun yn arfer bod yma ond mae wedi ei symud i leoliad arall ar y stryd ac felly ni fydd un arall ar gael.

8)Kiosk Aberpwll: Dywed BT mai eu cyfrifoldeb nhw yw trwsio’r kiosk ac na ellid ei symud am ei fod mewn ardal gadwraeth. Byddwn yn dal ati efo BT.

9)Cyfyngiadau cyflymder yn Aberpwll ar y ffordd i fewn i’r pentre. Daeth cais am gael unai symud y 30MPH fwy allan o’r pentre neu am arwyddion 40MPH cyn y rhai 30 ac am ddulliau tawelu traffig.

10)Lon Las ger Yr Hen Orsaf (Penningtons): mae preswylwyr yn poeni am ddiffyg rheolaeth ar geir a beiciau ger yr eiddo. Mae llinellau ffordd newydd wedi eu gosod yma.

11)Cynllun Datblygu Lleol Y Felinheli : mae hwn yn cael ei drafod yn Cyngor Cymuned a bydd sylwadau cychwynnol yn cael eu cyflwyno. Mi gysylltaf eto gyda mwy o fanylion.

12)Biniau ailgylchu wedi eu symud o’r Half way ar gais y perchennog. Rydym yn gobeithio cael lleoliad newydd yn y maes parcio ger y Doc.

13)Bum yn yr ysgol yn trafod materion cymunedol a byddaf yn ail-ymweld i gytuno ar gynllun gweithredu.

14)Bum yn Ysgol Syr Hugh hefyd yn trafod fy ngwaith fel cynghorydd.

15)Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cynnal gweithgareddau cymunedol dros y Nadolig. Cefais gyfle i fwynhau llawer ohonyn nhw.

16)A hefyd, llongyfarchiadau i bawb gafodd wobr am erddi gorau llynedd. Manylion a lluniau ar y wefan yn fuan. www.felinheli.org

----------------------------------------

ER COF AM ESYLLT
Noson Abba yn yr Hen Lechan, Felinheli Nos Sadwrn Ionawr 21.
Noson i ddathlu bywyd ffrind- y "dancing queen go" iawn- ac i godi
arian at achosion oedd yn agos i'w chalon.
Rywun ffansi? Gwisg ffansi, £20 am docyn yn cynnwys bwyd a band byw.
Tocynnau gan Iona, Meleri neu Rhiannon (30 Y Wern)

----------------------------------------

Cangen Plaid Cymru Y Felinheli
Cyfarfod i ddewis ymgeisydd ar gyfer etholiadau Cyngor Gwynedd Mai 2012
Nos Fercher, Ionawr 25 am 8.
Cyfarfod i aelodau yn unig OND croeso i chi ymuno a'r Blaid drwy
plaidcymru.org/ymuno .... cewch wedyn fwrw pleidlais dros Arweinydd newydd
ac Ymgeisydd ar gyfer Felin.

----------------------------------------

Tegeingl

Gofynnwyd i mi roi gwybod i chi am yr Wyl yma sydd yn wych yn ol y rhai fu yno llynedd ( ardal yr Wyddgrug) - cliciwch yma

----------------------------------------

Beirdd Y Felin !

Dyma ffrwyth gwaith rhai Cylch Cynganeddu Y felinheli sy'n cwrdd yn Felin Sgwrsio bob nos Fawrth. Bu'r sesiwn ola' cyn Nadolig yn canolbwyntio ar drio cyfansoddi englyn ar gyfer cyfnod y Nadolig. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r Prifardd KAREN OWEN
dimondkaren@hotmail.com .......................... 07766 966124

Gobaith 2011

Daw Herod i'r Fictoria, - am Y Wern,
Bryn Môr a'r marina;
ond o hyd, daw dynion da
â'r Iesu trwy Dafarngrisia'.

Gwil John, Wil Williams a Karen Owen

CYWYDD 'C' AM Y DOLIG

Cracer cŵl yn cracio'r côd,
cweryl, a chlec i Herod;

cwrw cartra', drama drist,
Cwîn y byd, cân y Bwdist;

cawn hosan lond cynhwysion,
coeden aur, codwn ni hon;

cynnau oll ein canhwyllau
cêbl hir, cyn cwblhau
coes twrci wedi'i ffrïo,
carots o dun ers cyn co'...

cnau a Bud yn cnoi'n y bol,
cael wystrys - a colestrol!

Cinio, wisgi a cognac,
carol drist, y Crist, a'r craic.

Gwil John, Aled Jôb, Wil Williams

----------------------------------------

Ombwdsmon Y Gyfraith

Yma i Helpu - cliciwch yma

----------------------------------------

Noson Salsa
Noson i godi arian tuag at Steddfod yr Urdd eleni.
Cynhelir ar Nos Wener, 27 Ionawr
yn Neuadd Goffa, y Felinheli am 7.30pm.
Bydd gwersi i ddechreuwyr ond y pwsylais ar gael hwyl tra'n codi arian at achos da.
Felly,os da chi isio trio rwbath newydd, dewch draw!
Mynediad £5

----------------------------------------

Cymdeithas Heli’r Heulyn

Ionawr 20fed
GERAINT PERCY JONES
“John Eilian: Y Cymro a’r Ford Gron”
Cadeirydd: Grace Roberts

Mwy o wybodaeth yn y calendr - cliciwch yma

 

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni:

 

 • 28.09.09 - Syniadau ar gyfer rhoi cyhoeddusrwydd i'ch digwyddiadau ...cliciwch yma

 • 02.03.09 SOS Cylch Meithrin (Nursery Group) Y Felinheli ...cliciwch yma
 • 29.01.09 - Felinheli - Felin Sgwrio "Officially Open"...cliciwch yma
 • 29.01.09 - Felinheli - "Grandad's anger at foul problem" ...cliciwch yma
 • 24.12.08 Parcio Felinheli ...cliciwch yma
 • 06.11.08 - "'Dangerous' bus stop is finally improved"...cliciwch yma
 • 18.09.08 "Something needs to be done at blackspot!"...cliciwch yma
 • 04.09.08 "Owners 'don't plan to house youngsters' in new dwelling"...cliciwch yma
 • 31.07.08 - Felinheli - "Pensioner's reflief at path action pledge"...cliciwch yma
 • 24.07.08 - Bryn Menai - "Council Opposes care home plans"...cliciwch yma
 • 23.01.09 - Felin Sgwrsio - "Agor Melin i Sgwrsio ynddi"...cliciwch yma