Newyddion

Yma mae'r newyddion o 2013 am fywyd y pentref, gan gynnwys newyddion gan y Cynghorydd Sir, Sian Gwenllian. 

Egwyddorion Cymorth Grant

Mae Cyngor Cymuned Y Felinheli yn anelu i weithredu system cymorth grant bychan pob blwyddyn. Mae amcanion y system fel a ganlyn - cliciwch yma

Cais am Grant
- cliciwch yma am ffurflen pdf
- cliciwch yma am ffurflen Word

line

Cymorth Ariannol

Dylai ceisiadau am gymorth ariannol gan Fudiadau o fewn y Felinheli fod yn llaw y Clerc Heather Jones erbyn 31 Rhagfyr 2013, anfonwch y ceisiadau i 3 Maes Padarn, LLanberis Gwynedd LL55 4TE. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 07867 982518.

Cyfarfod Blynyddol Clwb Pel Droed Y Felinheli : Dydd Iau Rhagfyr 5ed, yn y Fic am 7:00

line

Y Felin Sgwrsio - Dyma sydd ymlaen. Ymunwch a ni!

Pob pnawn Llun am 2 Dewch i Ganu
Pob bore Mawrth am 10 Yoga
Pob bore Mercher am 10 Cyfrifiaduro i bawb
Pob bore Iau am 10 Sgwrs a Phanad
Pob pnawn Iau am 2.30 Clwb Arlunio
Pob bore Gwener ( yn ystod tymor ysgol ) 10.30 tan 11.30 Cynghorydd Sian Gwenllian
Pob amser cinio Gwener am 12.30 Cawl Cymraeg a chroeso (dysgwyr)
Pob bore Sadwrn am 9.30 Clwb Brecwast (dysgwyr)

line

Neges gan Y Felin Gylchu

Diolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd y Felin Gylchu yn ystod y flwyddyn gyntaf i'n galluogi i godi £24,967 !

Bydd y canlynol yn elwa o'r arian a godwyd:-
Atgyweirio Eglwys Llanfairisgaer (gwaith i ddechrau ym mis Mawrth 2014)
Ambiwlans Awyr Cymru
Ty Gobaith, Conwy
Gisda, Caernarfon
Age Concern Cymru, Caernarfon
Ward Hergest, Ysbyty Gwynedd
Shelter Cymru
Banc Bwyd Caernarfon
Marchogaeth i’r Anabl, Treborth
Clwb yr Henoed, Y Felinheli
Young Minds
Clwb Cinio Felin Sgwrsio Y Felinheli
Ymddiriedolaeth Cystic Fibrosis
Hafan Menai
Cymdeithas Alzheimers
Cymdeithas Motor Neurone
Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd
Antur Waunfawr
Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru
Nyrsus Macmillan
CLIC Sargent
Cangen Gwynedd Cymdeithas Multiple Scelorsis
Ysgol Feithrin Y Felinheli
Gorwel


Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Felin Gylchu yn ddiweddar ac fe benodwyd pwyllgor newydd sef:
Cadeirydd - Nia Williams
Trysorydd - Dwynwen Mather
Ysgrifennydd - Angharad Harris
Aelodau o'r pwyllgor - Sarah Williams, Rachel Williams a Jill Bartlett.

ANGEN GWIRFODDOLWYR:

Dewch i ymuno â ni yn y Felin Gylchu a gwirfoddoli yn y siop am awr neu ddwy bob mis. Am fwy o wybodaeth galwch draw i'r siop neu ffoniwch Nia 07767635129 neu Dwynwen 07775512754

line

BORE COFFI

Bore coffi er budd Cylch Meithrin Y Felinheli bore Sadwrn yma (16/11/13) am 10.30 yn y Neuadd Goffa. Hefyd stondinau llyfrau, dvds a theganau ail law. Dewch yn llu.

line

Adroddiad Cynghorydd Sian Gwenllian

Adroddiad Tachwedd 2013 - cliciwch yma

line

FFAIR GREFFTAU
Nos Fawrth yma Tachwedd 12
Neuadd yr Eglwys
6.30 pm
Trefnir gan Ysgol Y Felinheli

CADW'N HEINI yn y NEUADD GOFFA efo USWEAT ( Ffion Roberts)
O ddydd Gwener nesaf ( Tachwedd 15)
BOB nos FERCHER a BOB nos WENER
7 - 7.30 PM
Manylion gan Ffion ar 07443572998

CYMDEITHAS HELI'R HEULYN
Nos Iau, 21 Tachwedd
Dafydd Iwan
Capel Bethania am 7.30 p.m.

FELIN SGWRSIO
Manylion gan Myfanwy ar 07767 210825

Gwasanaeth Sul y Cofio
Sul Tachwedd 10
Neuadd yr Eglwys a'r Cloc Coffa
10.30 a.m.
Arweinir gan Parch Jeffrey Hughes

line

Gwefan boblogaidd!

Mae'r wefan hon yn parhau i fod yn hynod boblogaidd. Fel y gwelwch o'r ystadegau rydym yn cael bron i 50,000 o ymweliadau bob mis... llawer mwy weithiau. Diolch am ein cefnogi!

Hyd 2013 = 48,643 hits
Medi 2013 = 47,312 hits
Awst 2013 = 44,484 hits
Gorff 2013 = 47,647 hits
Meh 2013 = 54,738 hits
Mai 2013 = 45,305 hits
Ebr 2013 = 55,530 hits
Maw 2013 = 41,799 hits
Chwe 2013 = 45,462 hits
Ion 2013 = 77,709 hits
Rhag 2012 = 42,378 hits
Tach 2012 = 62,108 hits

tan gwyllt

line

Pobl ifanc yn ymfalchïo yn eu hamgylchedd | Medi 2013 | Cyngor Gwynedd

Cliciwch yma i weld yr erthygl

line

Swydd gyda Watkin Jones

Mae Grŵp Watkin Jones yn recriwtio am Gymhorthydd Swyddfa i weithio ar sail parhaol o’n swyddfa ym Mangor - cliciwch yma

line

Diolch Felinheli am godi £500 at elusen Macmillan

Llwyddodd bore coffi a rhoddion yn Y Felinheli i godi £500 ar gyfer yr elusen canser Macmillan yn ystod Bore Coffi Mwya'r Byd dydd Gwener diwethaf.

"Daeth llawer o bobl i'r Bore Coffi yn y feddygfa newydd. Erbyn diwedd bore Gwener roeddem wedi codi £445.83," meddai'r trefnydd, Cynghorydd Y Felinheli Sian Gwenllian.

"Wedyn cefais neges gan fusnes lleol yn dweud eu bod am gyfrannu i wneud ffigwr cyfanswn o £500.

"Diolch i bawb am eu rhoddion hael ac i bawb helpodd i weud y digwyddiad yn un llwyddiannus iawn," meddai Sian.

Cliciwch yma i weld y lluniau

Casglu sbwriel efo plant Canolfan Brynffynnon

plant

line

Cyngerdd i ddathlu canmlwyddiant Capel Bethania: Dylan a Neil

dylan a neil

line

Cyfle i fwynhau bore coffi wrth i chi dderbyn eich pigiad ffliw!

Mae cynghorydd Y Felinheli Sian Gwenllian wedi ymuno â staff y Ganolfan Feddygol newydd yn Y Felinheli i drefnu bore coffi Macmillan eleni.

Bydd ‘Bore Coffi Mwya’r Byd’ Y Felinheli yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Feddygol newydd am 10.30 a.m. dydd Gwener yma ac mae croeso i bawb. Bydd boreau coffi tebyg ar hyd a lled Cymru a Lloegr.
“Dyma’r bedwerydd flwyddyn i mi drefnu’r Bore Coffi Macmillan yn Felinheli,” meddai Sian.

“Mae’n elusen sydd yn agos at fy nghalon gan y bu farw fy ngwr, Dafydd Vernon, o Benygroes o ganser 14 mlynedd yn ôl ac ers hynny fe gollwyd aelodau eraill o’ r teulu a ffrindiau i’r clefyd ofnadwy yma.”
Cynhaliwyd y ddau fore coffi Macmillan cyntaf yn Y Felin Sgwrsio a’r llynedd cynhaliwyd y digwyddiad yn Felin Gylchu (canolfan elusen) yn y pentre.

“Eleni, roeddwn yn meddal y byddai’n syniad da cynnal y bore coffi yn ein canolfan iechyd newydd sbon fel bo cyfle i bawb weld y cyfleusterau newydd,” meddai Sian.

“Roedd Gwawr, nyrs y practis, yn meddwl y bydde’n syniad da cynnig pigiadau ffliw blynyddol i’r cleifion ar yr un pryd!

“Gobeithio y gallwn godi llawer o arian i’r elusen ac fe fyddem ni’n falch o gael cacennau tuag at y bore coffi o 9 y bore ymlaen yn y feddygfa.”

line

CYNGERDD DATHLU 100 BETHANIA
Côr Cynta i'r Feliin, Dylan a Neil, Karen Owen a mwy....
25 o Fedi yng nghapel Bethania am 7 o'r gloch
Tocynnau £5 i oedolion ac am ddim i blant oed ysgol

line

AGM Gwyl Y Felinheli Festival
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli yn y Felin Sgwrsio Nos Iau Hydref 10ed am 7.00

line

Bore Coffi Mwya'r Byd
Gwener Medi 27
Canolfan Feddygol Felinheli, Rowen
10.30 - 12

Mynediad £1 yn cynnwys panad
Stondin gacennau a raffl
Cyfle i gael eich pigiad ffliw hefyd

Dewch yn llu i godi arian at ymchwil canser.
Mwy o wybodaeth gan Sian Gwenllian 07775642202

line

Hogiau Felin yn fuddugol yng Nghlwb Golff St Deiniol Bangor

chay a ieu Lluniau Emyr Hughes (Chay) a John P.Owen (Pwd) yn gyd-fuddugol fel gwesteion yn Niwrnod Y Capten Clwb Golff St Deiniol Bangor yn ddiweddar yn derbyn eu gwobrau gan y capten Ieuan Roberts.. 3 o hogia Felin!
 
john a ieu

 

Ymholiad Iechyd Comisiynydd y Gymraeg

Digwyddiadau cyhoeddus Medi/Hydref 2013 - cliciwch yma

Taflen Ymholiad - cliciwch yma

Taflen Ymholiad Y Felinheli (sesiwn cyhoeddus ar 04:10:13 yn y Neuadd Goffa ) - cliciwch yma

line

Howzat Co! Diwrnod o hwyl er budd elusen cancr

Cynhelir diwrnod o hwyl gyda naws chwaraeon iddo yng Nghaernarfon gyda’r gobaith o godi £10,000 er budd elusen cancr.

Digwyddiad cyntaf yr elusen Gafael Llaw fydd diwrnod “Howzat Co”, fydd yn cael ei gynnal ddydd Sul, 25 Awst yng Nghlwb Rygbi Caernarfon o 12pm ymlaen. Mae gwledd o weithgareddau wedi eu trefnu, gyda rhywbeth at ddant pawb. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ysgol Y Felinheli
Mae’r cae pêl-droed newydd ar ei ffordd!
Rydym yn gweithio ar dir yr ysgol dros wyliau’r haf yn creu cae
pêl-droed newydd i’r gymuned. Bydd y gwaith yn para am gyfnod o chwe wythnos hyd at ddiwedd y gwyliau. Er diogelwch eich plant buaswn yn ddiolchgar petaech yn ei annog i gadw draw o’r safle am y
cyfnod hwn. - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line

Adroddiad Cynghorydd Mehefin 2013

Gyda thristwch y daeth y newydd fod y cyn-Gynghorydd Cymuned Pat White wedi ein gadael. Roedd Pat yn hynod o weithgar yn y pentref a bydd colled fawr ar ei hôl. Hi oedd yn trefnu’r Gystadleuaeth Garddio a gwasanaeth Sul y Cofio bob blwyddyn a bu’n gadeirydd Pwyllgor y Fynwent. Mae pawb yn cydymdeimlo yn llwyr efo Dave a’r teulu yn eu colled.

1) Canolfan Meddygol Rowen: Mae’r practis yn gofyn i bawb fod yn amyneddgar wrth iddyn nhw setlo mewn i’r lle newydd. (15 Gorff ymlaen) Bydd y ganolfan ar agor ond ni fydd y sustemau IT yn weithredol wythnos yma. Bydd modd cymryd galwadau ffôn ond bydd y doctoriaid ym Mhorthaethwy tan diwedd yr wythnos. Pob lwc gyda’r symud a gobeithio na fydd gormod o broblemau. Cafwyd sicrwydd y bydd canran uchel o’r doctoriaid yn gallu cynnig gwasanaeth dwyieithog. Mae trafodaethau ynglŷn â’r llwybr cyhoeddus yn parhau.

2) Tai ger yr Ysgol (Ger Y Nant) : Yn dilyn cyfarfod efo swyddogion, cytunwyd i symud yr arwyddion 30mph yn nes at Bethel; i roi stribedi i arafu traffig ar y ffordd cyn y tro wrth ddod o Bethel; i wneud gwelliannau i’r tir ger y tro. Mae’r cwmni wedi addo llenwi’r ffosydd sydd wedi eu difrodi gan y loriau trymion ar y ffordd gefn. Y rheolwr ar y safle yw Mark Williams (07787575979) a gallwch gysylltu ag o os oes problemau gyda loriau ac ati.

3) Gosod y Tai (Ger Y Nant) : Mae 6 o'r tai wedi eu gosod gan Tai Eryri i deuluoedd lleol. Bydd 6 arall yn barod ym mis Medi sef 4 fflat a 2 dy. Cysylltwch a Tîm Opsiynau Tai Gwynedd ar 01766 771000 os ydych yn awyddus i wybod mwy am y 6 tŷ cymdeithasol. Hefyd, mae 7 tŷ wedi eu gosod i bobol leol drwy gynllun arbennig gan y datblygwyr. Braf gweld pobl leol yn cael budd o’r datblygiad.

4) Ffordd Osgoi Caernarfon/Bontnewydd: Byddwch yn gwybod i ni gael buddugoliaeth gyda’r ymgyrch hon fydd yn golygu defnyddio y ffordd osgoi presennol yn hytrach na difetha tir ger Carreg Coch a Crug. Newyddion da iawn!

5) Fforwm Busnes Y Felinheli: mae tri cyfarfod llwyddiannus wedi eu cynnal a busnesau lleol yn gwerthfawrogi’r cyfle i gyd-gyfarfod. Mwy o wybodaeth gan Lesley (Boatshed.)

6) Llwybr drwy’r Faenol: mae llawer wedi cysylltu yn poeni y bydd y llwybr mewn i’r Faenol ger y Lodge ym mhen draw’r Marina yn cael ei gau i’r cyhoedd. Rwyf yn trafod y ffordd ymlaen efo trigolion lleol a swyddogion y Cyngor.

7) Lon Las ger Ffordd Caernarfon: mae oedi bychan wedi bod gyda datblygu rhan newydd o Lon Las Menai ger Ffordd Caernarfon ond mae’r datblygiad dal ar y gweill a bydd yn hwyluso mynediad at y Ganolfan Feddygol newydd ac yn gadw beicwyr oddi ar y ffordd fawr.

8) Problemau tir yn Ffordd Caernarfon: bu Martin Haselgrove (ar ran preswylwyr Ffordd Caernarfon), Ken Brown (Cadeirydd y Cyngor Cymuned) a minnau mewn cyfarfod gydag Uned Stadau’r Cyngor Sir i drafod y problemau sydd yn y rhan yma o’r pentref. Mae’r problemau tir o flaen Pendorlan a ger Stepiau Cei yn parhau. Mae Cyngor Gwynedd yn dal i edrych ar faterion cyfreithiol. Yn anffodus, mae hyn yn cymryd amser ac mae pawb yn rhwystredig iawn fod pethau mor araf yn symud ymlaen. Mae’r ffaith fod y llwybr cyhoeddus ar gau yn creu anhwylustod mawr i lawer o bobl ac yn effeithio busnesau lleol.

10) Newid amser parcio ar Stryd Bangor: o’r diwedd mae’r mater o ymestyn y cyfnod y cewch aros ar ran o Stryd Bangor yn symud ymlaen. Bydd modd aros yno 2 awr a thrwy’r dydd ar Sadwrn a Sul ar y rhan rhwng Chans a Dinorwig House. Y gobaith yw y bydd hyn yn lleihau problemau parcio. Newid arwyddion i ddigwydd yn fuan.

11) Bws Brynffynnon: cafwyd cais i’r Cyngor Cymuned edrych mewn i’r posibilrwydd o gael gwasanaeth bws yn rhedeg ar Ffordd Brynffynnon. Rydym yn disgwyl ymateb Cyngor Gwynedd.

12) Gwyl Y Felin: mawr yw ein diolch unwaith eto am ddigwyddiad hynod lwyddiannus. Cafodd y llythyr yma ei gyhoeddi yn y Chronicle a’r Herald:

Dear Editor

May I take the opportunity to thank the Felinheli Festival Committee for putting on  yet another wonderful week this year. The festival brings us all together to celebrate our particular way of life here on the shores of the Menai Straits. 

As usual there was something for everyone and there were some welcome new features including the lively Folk Dance and 'Felinteli.' The local produce fair is really taking off now as small local food and craft businesses gather to display their goods. To cap it all, Carnival Day was enjoyed by people from a wide area as we were blessed with warm sunshine, pure blue skies and stunning views over to Anglesey.

Diolch yn fawr iawn Islwyn a'r criw. Without your work throughout the year, none of this would be possible.

Warmest congratulations on a very successful festival. I know you are already planning for 2014! 

Yours faithfully

Councillor Sian Gwenllian (Y Felinheli)

13) Mae llawer wedi cwyno am y biniau sydd yn cael eu gadael wrth y bont mewn i’r marina. Rwyd wedi gofyn i’r Cyngor Sir edrych ar y sefyllfa.

15) Tyfiant ar lwybrau cyhoeddus: Rwyf wedi gofyn i’r Cyngor Cymuned edrych ar broblemau efo rhai llwybrau.

16) Cofiwch am y Biniau Ail-gylchu sydd ar gyfer defnydd y cyhoedd ger swyddfa’r Doc Feistr.

17) Gwyliau Haf: Byddaf ar wyliau Gorffennaf 19 tan Awst 2. Nol yn Felin Sgwrsio ail wythnos ym Medi.

line

Plant yn taclo sbwriel yn ymyl eu hysgol

Cafodd tomenni o bacedi creision, caniau diodydd, ‘wet wipes’ a 15 o boteli gwydr peryglus a oedd wedi eu gadael wrth ymyl un o ysgolion cynradd Gwynedd eu casglu gan ei disgyblion ifanc yn ddiweddar.

Cymerodd y plant gweithgar o Ysgol Felinheli ond 30 munud i lenwi saith bag yn llawn o ysbwriel a oedd wedi cael ei daflu gan bobl eraill.

Gyda’u siacedi ‘high-viz’, casglwyr ysbwriel a’u bagiau bin, cychwynnodd y disgyblion blwyddyn chwech â’r Cynghorydd Sian Gwenllian, eu hathrawes Delyth Staples a Swyddog Trefi Taclus Gwen Alun ar eu hymgyrch casglu sbwriel o amgylch gyffiniau’r ysgol. Roedd y daith yn cychwyn ar ymylon lwybrau sydd yn arwain i’r ysgol yna ymlaen i lawr llwybrau ger yr ysgol gan derfynu yn y cae chwarae.

Diolch i waith y tîm, roedd yr ardal yn edrych ar ei orau unwaith eto yn dilyn y gweithgaredd.

Dywedodd y Cynghorydd Siân Gwenllian, aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

“Roeddwn yn falch iawn o gael helpu'r plant i glirio sbwriel yn ddiweddar. Roedd y plant wedi trafod y broblem gyda mi yn yr ysgol ac mi benderfynwyd gwneud rhywbeth ymarferol am y peth, sef mynd allan i glirio gyda help swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd. Mae hyn yn ffordd wych o ddangos esiampl i weddill y pentrefwyr ac yn sicr yn gwneud y plant eu hunain yn llai tebygol o luchio sbwriel yn y dyfodol.”

Am wybodaeth bellach am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu am unrhyw gyngor cysylltwch ar 01766 771000 neu trefitaclus@gwynedd.gov.uk.

------------------------------------------------------------------------

Bwydo Teulu - Profi Blas - Digwyddiau Lleol

Newyddion diweddaraf gan Siop Roberts o Port Dinorwic - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Llenwi potiau blodau yn y Felinheli

pobl Ken Brown, Cadeirydd Cyngor Cymuned Felinheli gyda aelodau o Menter Fachwen.

1.Kenny Ashton 2.Janet Jones 3. Phil Jones 4. Ken Brown 5. Maggie Hughes

------------------------------------------------------------------------

Cangen yn cefnogi ymgeisyddiaeth Siân Gwenllian

Mae Cangen Plaid Cymru Y Felinheli wedi pleidleisio'n unfrydol dros gefnogi enwebiad y Cynghorydd Siân Gwenllian fel ymgeisydd ar gyfer Sedd Arfon yn Etholiadau Senedd Cymru yn 2016 - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Ras Rafftiau 2013

Ras Rafftiau

------------------------------------------------------------------------

Symud mlaen efo'r Ganolfan Feddygol

Ganolfan Feddygo

------------------------------------------------------------------------

Ewch am dro i Gerrig Yr Afon

Gerrig Yr Afon

------------------------------------------------------------------------

Ras Rafftiau 2013

Darllenwch yr erthygl 'Annual raft run draws the crowds to Menai Strait' - cliciwch yma

Gem Bwysig .... gem ola'r tymor

Felin V Mynydd Llandegai am 2.30 p.m. Dydd Sadwrn yn Cae Seilo.

Mae Mynydd ar frig y Gynghrair, un pwynt yn unig o'n blaenau ni. Bydd yr enillwyr yn bencampwyr, ond yn bwysicach byddant yn cael dyrchafiad i Gyngrair Gwynedd.

Mi oedd tua 200 yn gwylio gem penwythnos dwytha a mae hon yn bwysicach gem. Felly gobeithio am tua 300 neu fwy.

£2 i oedolion, plant am ddim, a bydd hynny yn arian da iawn i goffrau y clwb. Mae angen pob ceiniog er mwyn gorffen adeiladu y caffi a toiledau newydd.

Does na ddim llawer o le i barcio ar Ffordd Bangor, ond mae modd parcio yn Cwmni Da ( Hen Ysgol Aberpwll) ac wrth gwrs mae na le ar ochor y lon yn Seilo ei hun. neu wrth gwrs gallwch gerdded neu seiclo ar y Lon Las.

Mae rhagolygon y tywydd yn edrych yn ffafriol. Dewch yn llu!

------------------------------------------------------------------------

Newyddion da am y ffordd osgoi

Ffordd Osgoi: Llwybr MELYN wedi cael sel bendith!!! Hwre! Gweler y llythyr.

Dyma dwi newydd ddweud wrth yr Herald:
Dywedodd Cynghorydd Sian Gwenllian, Y Felinheli "Mae'r newid bychan yma i lwybr y ffordd osgoi yn newyddion gwych i ni yn Y Felinheli tra ddim yn peryglu'r angen am ffordd osgoi ar gyfer gweddill yr ardal. Roeddem yn benderfynol nad oeddem ni am weld tir amaethyddol da yn cael ei ddifetha tra fod ateb gwbl ymarferol a rhatach ar gael sef defnyddio y ffordd osgoi presennol yn yr ardal yma. Dyma'r neges yr oeddem yn trio ei chyfleu i'r cyn-weinidog, Carl Sargent, ond efo fo, roeddem yn curo ein pennau yn erbyn wal frics. Daeth cyfle newydd gyda'r Gweinidog newydd , Edwina Hart ac fe gymerodd ein Aelod Cynulliad lleol fantais lawn o'r sefyllfa newydd. Cychwynwyd trafodaethau ar unwaith gyda hi ynglyn a'r llwybr melyn. Rydym mor falch fod Alun Ffred wedi gallu ei pherswadio i adolygu y penderfyniad ac i gyhoeddi ei bod hi bellach yn ffafrio'r llwybr melyn. Rwyf yn edrych mlaen i weld y cynllun yn cychwyn er budd pobol Gwynedd."

Cliciwch yma i weld y llythyr anfonwyd i Alun Ffred Jones AM

Bydd Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, yn cynnal cymhorthfa yn Y Felinheli.
Dydd Gwener YMA, Mai 3
Neuadd Goffa
1.30 - 2.30
Os oes gennych unrhyw fater yr hoffech ei drafod, dewch draw.
Dim angen apwyntiad.
Am wybodaeth ffoniwch 01286 672076

------------------------------------------------------------------------

Sioe Wcw ar 24:04:13

sali mali

------------------------------------------------------------------------

Inquiry into National Grid consultation over Gwynedd and Anglesey pylon plans - North Wales Daily Post - click here

------------------------------------------------------------------------

Er gwybodaeth:
Ieuan Wyn Jones (Ynys Môn): A wnaiff y Prif Weinidog gyhoeddi ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad y Grid Cenedlaethol ar osod peilonau ar draws Ynys Môn. (WAQ64378)

Derbyniwyd ateb i’w gyhoeddi ar 25 Mawrth 2013

The First Minister: The Welsh Government was consulted as part of the stakeholder engagement process in 2012 and therefore did not submit a formal response to the informal consultation in 2012. Officials continue to press National Grid to ensure that all technology options and routes remain open and that local feedback is taken into account. We will consider further consultations as they arise.

------------------------------------------------------------------------

Casglu Sbwriel

plant
plant
   
plant
plant

------------------------------------------------------------------------

Wcw

------------------------------------------------------------------------

Ffurflen Gystadlu Felinheli 10k 2013

Gwanwyn bron wedi cyrraedd (gyda ychydig o ffydd!!) - amser dechrau ymarfer unwaith eto ar gyfer y ras leol boblogaidd yma. Diolch i bawb sydd wedi ei chefnogi yn y gorffennol a gobeithiwn eich gweld unwaith eto dechrau Gorffennaf. Cauwyd y ceisiadau ychydig wythnosau cyn dyddiad y ras y llynnedd., felly mi fuasai'n syniad gyrru eich cais yn fuan.

Cliciwch Yma i lawrlwytho y ffurflen

Hwyl ar y rhedeg,

Eilir and Debbie Evans

PS In order for us to acknowledge receipt of your entry and your number please print your email address CLEARLY. We will also send more race information with the confirmation email.

------------------------------------------------------------------------

National Grid - Cysylltiad Gogledd Cymru

Newyddion Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru Gwanwyn 2013
Isod, ceir dolen i rifyn diweddaraf cylchlythyr ‘Newyddion y Prosiect’ ar ffurf ysgrifenedig a sain. Rydym yn anfon hwn atoch gan eich bod wedi rhoi’ch manylion i ni a gofyn i ni gadw mewn cysylltiad â chi ynglyn â’r prosiect.

http://www.nationalgrid.com/cysylltiadgogleddcymru

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys gwybodaeth am ein hymgynghoriad yn ddiweddar ac mae’n esbonio sut yr ydym yn ymdrin â’r ymateb a’r sylwadau a gawsom. Mae hefyd yn trafod rhai o’r themâu cyffredin a ddaeth i’r amlwg yn ystod yr ymgynghoriad.

Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â’n tîm cysylltiadau cymunedol ar y cyfeiriad ebost hwn, ar 0800 990 3567 neu yn FREEPOST National Grid NW Connection.

Yn gywir,
Tîm Cysylltiadau Cymunedol Gogledd Cymru

Sylwch: mae’r cylchlythyr hwn ar ffurf PDF a bydd arnoch angen darllenydd addas ar eich cyfrifiadur i’w weld. Os nad oes gennych un, gallwch ei lawrlwytho yma
http://get.adobe.com/uk/reader/

------------------------------------------------------------------------

08:04:13

arwydd newydd

------------------------------------------------------------------------

03:04:13 SWYDDI YNG NGHYNGOR GWYNEDD

Cliciwch yma i weld rhestr o swyddi sydd ar gael yng Nghyngor Gwynedd ar hyn o bryd

------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Hetiau Pasg Felin Sgwrsio

het

1. B. Williams, Pendorlan

2. K. Vest, Tai Terfyn

 

 

Clirio'r Felin Sgwrsio 27.03.2013

------------------------------------------------------------------------

27:03:13

roadworks
roadworks

Gwaith yn mynd mlaen yn Dinas i geisio cael gwared ar arogl drwg o'r pibelli.

 

------------------------------------------------------------------------

Sioe

cynulleidfa
baracaws
   
cynulleidfa
cynulleidfa

Noson dda yn y Neuadd Goffa gyda sioe Theatr Bara Caws yn denu cynulleidfa fawr.

------------------------------------------------------------------------

BPEX Food Service
Gwobrwyau Aur ag Arian i Roberts Port Dinorwic - click here

------------------------------------------------------------------------

Sioe Wcw

Ebrill 24 Neuadd Goffa, Y Felinheli

Sioeau i ysgolion am 10.30 a 1.30 ac yna Sioe Deulu (agored i’r cyhoedd) am 5.30 ym mhob lleoliad

**Mae’r Sioeau Ysgol 10.30 a 1.30 wedi gwerthu allan yn Y Felinheli ond mae na docynnau ar ol i Sioe 5.30**

------------------------------------------------------------------------

Gwybodaeth am Hwyliau’n Codi yn y Neuadd Goffa’r Felinheli.

TOCYNNAU - cliciwch yma

Hwyliau’n Codi

• Dyddiad:25/03/2013
• Amser: 07:30 PM
• Lleoliad:Neuadd Goffa’r Felinheli

"Yn ôl a ni mewn amser i Gyfnod Teyrnasiad yr hen Gwîn Victoria, ac ymunwch â John, Robert, Richard Davies (a’i wraig Ann) - perchnogion cwmni llongau llewyrchus o Fôn - ynghyd â llu o gymeriadau isel ac amheus eraill! ‘Roedd y cwmni’n gyfrifol am gludo cannoedd o Gymry, glo a nwyddau o bob math o Lerpwl a Llundain i bedwar ban byd, ac yn dychwelyd gyda sawl cargo - yn fwy penodol y giwano drewllyd o ynysoedd anghysbell arfordir Gorllewin De America.

Ond ‘roedd ochr arall i’r geiniog. ‘Roedd y colledion ymysg y llongau’n uchel, sawl un ohonynt yn diflannu am byth...
(addas i pob oedran)

Dewch yn llu i'r Neuadd nos LUN

------------------------------------------------------------------------

Bydd Felin Sgwrsio ar gau dros gwyliau'r Pasg

------------------------------------------------------------------------

Cylchlythyr Alun Ffred Jones AC

7 Mawrth 2013

Croeso i rifyn cyntaf adroddiadau misol ar y we, sy’n rhoi braslun o rai o’r pethau fydd wedi mynd a fy sylw yn fy ngwaith fel AC Arfon yn ystod y mis a fu.

Iechyd
Y pwnc mwyaf llosg o ddigon yn ystod Chwefror oedd dyfodol y Gwasanaeth Iechyd. Cythruddwyd llawer o bobl gan benderfyniad Cyngor Iechyd Betsi Cadwaladr i gefnogi’r rhan fwyaf o gynlluniau ad-drefnu dadleuol Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ar gyfer y gwasanaeth iechyd yng ngogledd Cymru. Y Cyngor sydd i fod i leisio barn y cyhoedd ar ddyfodol y gwasanaeth. Mae llawer o’r defnyddwyr wedi eu cythruddo gan y cynlluniau, yn enwedig y bwriad i symud yr uned gofal dwys i fabanod o Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan i Ysbyty Arrowe Park ar y Wirral. Daeth yn amlwg fod y Cyngor Iechyd wedi cefnogi’r cynigion yn groes i farn nifer o aelodau’r Cyngor ei hun. Ymddiswyddodd un o gynghorwyr Plaid Cymru yng Nghaernarfon, Huw Edwards, oddi ar y Cyngor Iechyd oherwydd ei anfodlonrwydd.

Cefais gyfarfod gyda swyddogion y Cyngor Iechyd i drafod y materion yma, ac mae Plaid Cymru yn Arfon wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus ym Mangor nos Iau, Mawrth 7 lle bydd cyfle i aelodau o’r cyhoedd holi cynrychiolwyr y Cyngor Iechyd.

Achubwyr mynydd
Trefnais i aelodau o dimau achub mynydd o wahanol rannau o Gymru, gan gynnwys rhai o Lanberis a Dyffryn Ogwen, ymweld â’r Cynulliad i drafod gwahanol agweddau o’u gwaith. Efallai nad yw pawb yn sylweddoli cyfraniad mawr y gwirfoddolwyr yma, sy’n gwneud mwy nag achub dringwyr a cherddwyr ar y mynyddoedd. Er enghraifft, maen nhw wedi rhoi help gwerthfawr i’r Heddlu wrth chwilio am y ferch fach April Jones yn ardal Machynlleth.

Mae yswiriant yn fater sy’n achosi problem i’r timau ar hyn o bryd. Mae lefel yr yswiriant yn dibynnu ar yr awdurdod heddlu lleol, ac mae’r rhain yn amrywio o ardal I ardal. Mae ange cael cysondeb trwy’r wlad.

Caffael
Bûm yn cwestiynu gweinidogion ynglyn â pholisi caffael Llywodraeth Cymru. Soniais fod pobl fusnes y gogledd orllewin, ac uned gaffael Prifysgol Bangor, o’r farn fod polisi’r Llywodraeth o fynd am gytundebau fframwaith yn gweithio yn erbyn cwmnïau bach a chanolig eu maint, a hyd yn oed yn eu cau allan. Gofynnais i’r Llywodraeth ail ystyried y polisi, yn enwedig yng nghyd-destun ysgolion.

Y stryd fawr
Mewn trafodaeth yn y Cynulliad ar gyflwr prif strydoedd ein trefi Cymru, dywedais fod y sefyllfa’n argyfyngus mewn rhannau o Gymru, a bod cyfartaledd siopau gwag yma yn uwch nag yng ngweddill Prydain. Gofynnais i’r Llywodraeth drefnu cynhadledd genedlaethol i chwilio am atebion i’r broblem, sy’n tanseilio’n cymunedau yn ogystal â hyder ein pobl fusnes.

Cynaladwyedd
Bûm yn gwrando ar ddau anerchiad sobreiddiol yn ystod y mis ynglyn ag ynni. Yn Neuadd Reichel ym Mhrifysgol Bangor siaradodd Dr Gareth Wyn Jones am y peryg sy’n deillio o gynhesu byd-eang a’r angen dybryd i arbed trydan a’i gynhyrchu ar lefel fwy lleol. Yn y Cynulliad clywais yr Athro Calvin Jones o Ysgol Fusnes Caerdydd yn darogan y bydd olew a nwy rhad yn dod i ben yn fuan gyda chanlyniadau catastroffig os na fyddwn ni’n newid ein holl agwedd at gynhyrchu a chynilo ynni.

------------------------------------------------------------------------

Ceisiadau am Arian Trefi Taclus a Arweinir gan y Gymuned 2013-14

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwahodd ceisiadau gan awdurdodau lleol yng Nghymru am arian i gefnogi prosiectau a fydd yn gwella ansawdd yr amgylchedd lleol yn 2013-14.
Darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd yn drylwyr a sicrhewch eich bod yn llenwi pob rhan o’r Ffurflen Gais cyn ei chyflwyno. Mae’n rhaid derbyn ceisiadau erbyn 19 Ebrill 2013.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a mi os gwelwch yn dda.

Nodiadau Canllaw - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

DIGWYDDIADAU YMGYNGHORI AR FLAENORIAETHAU DRAFFT CYNGOR GWYNEDD

Hoffwn eich atgoffa am y digwyddiadau ymgynghori sy’n cael eu cynnal i drafod y blaenoriaethau drafft. Cynhelir y digwyddiadau mewn gwahanol leoliadau ar draws y Sir ar y dyddiadau ac amseroedd isod:

12 Mawrth 2013, Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau, 7.00 - 9.00 o’r gloch
13 Mawrth 2013, Ysgol Eifionydd, Porthmadog, 7.00 - 9.00 o’r gloch
14 Mawrth 2013, Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, 7.00 - 9.00 o’r gloch
19 Mawrth 2013, Ysgol Y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, 7.00 - 9.00 o’r gloch
20 Mawrth 2013, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda, 7.00 - 9.00 o’r gloch
21 Mawrth 2013 Ysgol Glan Y Môr, Pwllheli, 7.00 - 9.00 o’r gloch

Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfle da i unrhyw un sydd eisio lleisio’u barn ar y blaenoriaethau drafft.

Rydym yn gofyn i bawb sydd â diddordeb mynychu un o’r digwyddiadau i gofrestru ymlaen llaw os yn bosibl un ai drwy gysylltu â Galw Gwynedd ar 01766 771 000 neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru Ar-lein: www.gwynedd.gov.uk/cynllunstrategol

Diolch am eich cymorth a’ch cydweithrediad gyda’r mater hwn.

Yr eiddoch yn gywir
Darren Griffiths
Rheolwr Cynllunio Strategol - DarrenGriffiths2@gwynedd.gov.uk

------------------------------------------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd Gwanwyn 2013

1)Ffordd Caernarfon: mae un lon o’r ffordd yn parhau ar gau am fod y Cyngor yn poeni am gyflwr y ffordd. Mae ymchwiliadau yn parhau.

2)Tai ger yr Ysgol: Mae’r tai ar stad Ger Y Nant yn cael eu codi yn gyflym. Y rheolwr ar y safle yw Mark Williams(07787575979). Gallwch ei ffonio os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder. Mae llygredd yn yr afon yn cerrig yr Afon ac rwyf wedi tynnu sylw Asiantaeth yr Amgylchedd at hyn. Cysylltwch â Tai Eryri os ydych am roi eich enw ymlaen ar gyfer y tai rhent cymdeithasol

3)Canolfan Meddygol Rowen: mae’r gwaith yn mynd mlaen yn gyflym fan hyn hefyd a disgwylir y bydd ar agor diwedd Mehefin. Cefais ymweliad safle wythnos diwethaf. Rwyf yn trafod y posibilrwydd o gael gwella y llwybr lawr i Rowen.

4)Ffordd Osgoi Caernarfon/Bontnewydd: mae Carl Sargeant o Lywodraeth Cymru wedi gwrthod dod i ymweld a’r safle. Mae’n debygol y bydd Ymchwiliad Cyhoeddus. Mae’r Pwyllgor ymgyrch yn dal i gyfarfod. Gallwch anfon eich sylwadau i : Carl.Sargeant@wales.gov.uk

5)Peilonau a cheblau trydan rhwng Pentir ac Ynys Môn: mae Hywel Williams, AS yn arwain y gwaith o wrthwynebu rhagor o beilonau.

6)Traffig ochr Seilo: mae’r Cyngor Sir wedi addo symud yr arwyddion 30 mph at gornel y cae pêl-droed ac yna gosod arwyddion 40 mph hyd gwaelod Nant y Garth. Mae hyn yn dal ar y gweill, er yn cymryd amser i’w weithredu.

7)Lon Las Ffordd Caernarfon: mae ychydig o oedi gyda hyn ond mae’r gwaith adeiladu fod i ddechrau cyn hir.

8)Wal beryglus Hen Gei Llechi/Pendorlan: mae Adran Gyfreithiol y Cyngor Sir yn gweithio ar hyn. Yn anffodus mae Stepiau Cei ac un lon i Hen Gei Llechi yn dal ar gau.

9)Partneriaeth Y Felinheli: Mae’r bartneriaeth yn dal yn weithgar ond yn anffodus, ni fydd modd datblygu y tir ger cyn-Penningtons. Byddai yn ddrud iawn i ddatblygu’r tir yn ôl arolwg peirianyddol a wnaed fel rhan o waith ymchwil.

10)Boreau Coffi. Cafwyd sawl bore coffi llwyddiannus yn ddiweddar ac mae Felin Gylchu a Felin Sgwrsio yn brysur iawn. Codwyd £170 gan Glwb y Dysgwyr/Felin 70% ar gyfer Cronfa Llifogydd Llanberis a bu plant yr ysgol a chanolfan Brynffynnon yn codi arian i Masnach Deg. Diolch i bawb am eu gwaith.

11)Fforwm Busnes Y Felinheli: cynhelir cyfarfod i sefydlu hwn ar Ebrill 18 am 6 p.m. yn Yr Hen Lechan.

12)Ysgol Felinheli: bum yn ymweld a’r ysgol ac mae plant Blwyddyn 6 yn cynnal ymgyrch clirio sbwriel fel rhan o’u gwaith cymunedol.

13)Rwyf yn ceisio helpu trigolion Hen Gei Llechi i gael Dwr Cymru i wella y llwybr cyhoeddus ger y Gardd Fôn ac yn ceisio helpu trigolion Ffordd Heulyn gyda phroblemau gyda’r wal-fôr.

14)Treth Llofftydd a newidiadau i’r sustem les a budd-daliadau: bydd nifer o drigolion Felin yn cael eu heffeithio. Cysylltwch a mi os ydych am drafod unrhyw broblem sy’n codi yn sgil hyn.

Galwch heibio Felin Sgwrsio ar fore Gwener os alla i helpu efo unrhyw fater. Dwi yn rhan fwyaf o wythnosau yn ystod y tymor ysgol rhwng 10.30 a 11.30 a.m. Neu ffoniwch 07775642202 a gadael neges. Mae tudalen Felinheli ar Facebook a gallwch ddilyn @CynghoryddFelin ar Twitter.

Ewch i’r wefan www.felinheli.org ac anfonwch fanylion and unrhyw weithgareddau/lluniau i post@felinheli.org

------------------------------------------------------------------------

Lluniau o'r pentref

blodau
blodau
Blodau ger y Cloc Coffa
   
teisennau
pobl
stondin
stondinau
Bore Coffi Masnach Deg
   
staff brynffynnon
ken a pc rooksby
Aelod o staff Canolfan Brynffynnon
PCSO Ian Rooksby
a Cyng Ken Brown
Cadeirydd Cyngor Cymuned Y Felinheli
   

------------------------------------------------------------------------

Canlyniadau Cystadleuaeth Santes Dwynwen

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Katharine West, ennilydd Cystadleuaeth Santes Dwynwen. Mae'r cynigion i'w gweld yn Y Felin Gylchu.

------------------------------------------------------------------------

DYFODOL Y GWASANAETH IECHYDD YN Y GOGLEDD

CYFARFOD CYHOEDDUS

7.00PM, NOS IAU 07.03.2013
NEUADD YSGOL Y GARNEDD,
FFORDD PENRHOS, BANGOR, LL57 2LX

CADEIRYDD: HYWEL WILLIAMS AS/MP

Dewch draw i holi cynrychiolwyr o Gyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr ac i ddweud eich dweud

------------------------------------------------------------------------


poster masnach deg

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth

 

GALW AM FWY O GYMRY I HELPU DYSGWYR YN FELN

WRTH lawnsio sesiwn ddysgu Cymraeg newydd ar Ddydd Gwyl Ddewi, mae FELIN 70%+ yn apelio am fwy o Gymry lleol i helpu efo'r gwaith.

Bydd CAWL, CYMRAEG A CHROESO yn cael ei lawnsio yn y Felin Sgwrsio dydd Gwener hwn, Mawrth 1af am 12.30.

Mae'r sesiwn wedi'i anelu at bobol leol sydd yn deall Cymraeg, ond ddim yn gallu siarad yr iaith ar hyn o bryd. Bydd y pwyslais ar ddatblygu hyder yn y Gymraeg trwy gemau bwrdd ac ati.

" Dan ni hefyd yn chwilio am fwy o Gymry lleol i helpu hefo'r gwaith dan ni'n wneud hefo dysgwyr yn lleol" meddai Aled G Job, ar ran y fenter iaith leol, Felin 70%+.

" Po fwyaf o Gymry lleol sydd yn rhoi o'u hamser at hyn, po fwyaf bydd ein dysgwyr yn gweld bod yr iaith yn bwysig a bod disgwyl iddynt ddefnyddio'r iaith maen nhw'n ei dysgu."

Gobeithir sefydlu rota sefydlog o bobl all helpu hefo'r tri sesiwn dysgu Cymraeg sy'n cael eu cynnal yn Y Felinheli ar hyn o bryd.

Gall unrhyw un sydd am helpu gysylltu hefo Myfanwy 07767210825

------------------------------------------------------------------------

FFORDD AR AGOR

Yn dilyn archwiliad manwl gan beirianwyr strwythurol y Cyngor i effaith gwymp tir ar dir preifat cyfagos i’r ffordd fawr sy’n arwain i mewn i bentref Y Felinheli o gyfeiriad Caernarfon, mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau y bydd Ffordd Caernarfon, Y Felinheli yn ail- agor i draffig o 7pm heno ymlaen (4/2/13).

Bydd traffig yn cael ei reoli gan oleuadau traffig dros dro, fydd yn parhau yno am gyfnod amhenodol.

Bydd y trefniant bws gwennol yn dod i ben heno a bydd gwasanaethau bws arferol yn ailddechrau o fore fory ymlaen.
Ceri Brunelli
Uned Gyfathrebu
Cyngor Gwynedd

------------------------------------------------------------------------

Ffordd AR GAU

Ewch i wefan Cyngor Gwynedd am y diweddaraf am y ffordd sydd ar gau a'r gwasanaeth bysiau - cliciwch yma

31:01:13 Ffordd AR GAU

Mae'r ffordd yn debyg o fod ar gau am O LEIAF wythnos. Mae trefniadau yn cael eu gwneud gyda'r cwmniau bysiau i gludo plant i'r ysgol: os nad ydych yn glir, cysylltwch a'r ysgol. Mae Bws Padarn yn darparu gwasanaeth drwy'r pentre: rhif 72 ac mae'r Cyngor yn rhedeg gwasanaeth bws mini. Gan hyn, mae gofyn cadw yr allt lawr i Gardd Fon a Rowen a Ffordd Lan Mor yn agored o ran mynediad. I'r perwyl hyn bydd swyddogion gorfodaeth parcio yn cosbi gyrrwyr sydd yn parcio yn anghyfreithlon. Mae'r Cyngor wedi gweithio yn gyflym iawn i ddelio efo sefyllfa sydd wedi codi yn sgil gwaith gan ddatblygwr preifat sydd mewn peryg o fod wedi tanseilio rhan o strwythur y brif ffordd.

------------------------------------------------------------------------

Ystadegau y cyfrifiad o ran y Gymraeg.
Felinheli lawr o 72% i 64%
- cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Ffordd ar gau am o leia wythnos. Busus Arriva yn mynd o Halfway

Ffordd wedi cau dros dro yn Y Felinheli | Ionawr 2013 | Newyddion Cyngor Gwynedd - cliciwch yma

lon ar gau

FFORDD AR GAU 29:01:13
Fel y bydd llawer yn gwybod, mae Ffordd Caernarfon Y Felinheli AR GAU yn llwyr i drafnidiaeth ers 4 o'r gloch pnawn ma. Y darn ble mae llawer o waith adeiladu yn digwydd lle roedd yr hen garej. Roeddwn wedi gofyn i'r Cyngor asesu diogelwch y cyhoedd yn sgil y gwaith tyrchu sylweddol sydd wedi digwydd ar un o'r plotiau. Ar ol i'r Cyngor asesu'r sefyllfa, caewyd un lon o'r ffordd dros y Sul. Bu swyddogionl yno pnawn ma ac yn sgil y tywydd gwlyb a pheryg fod mwy o law ar y ffordd, penderfynwyd CAU Y FFORDD a hynny am gyfnod amhenodol. Gan mai hon yw'r brif ffordd drwy'r pentref, mae hyn yn golygu nad oes bysiau yn mynd drwyddo heno ma. Dwi am gynnal trafodaeth efo'r cwmniau bysiau fory i weld a oes modd dod i rhyw drefniant gan ddefnyddio bysiau bach.

------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Y Felin Sgwrsio 2013: Calon o unrhyw gyfrwng dim mwy na 30 cm sgwar
Dyma gwybodaeth a ffurflen cystadleuaeth Calonau Y Felin Sgwrsio - cliciwch yma

Gobeithio y cewch hwyl wrth wneud y Calonau.

------------------------------------------------------------------------

LANSIO TAITH ARWEINYDD YN Y FELINHELI

DAETH tua 40 o bobl ynghyd yn y Palas Pinc nos Iau i wrth i Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, lansio ei thaith genedlaethol i drafod efo pobol ym mhob rhan o Gymru.

Ymhlith y manylion a ryddhawyd ganddi yn ystod y cyfarfod agored yn Y Felinheli oedd y canlynol:

*Cynllun i greu Bargen Newydd i Gymru, a fyddai’n cynnwys sefydlu Banc i Gymru er mwyn benthyca i fusnesau bychain.

*Cynllun Caffael newydd i Gymru ble byddai 75% o gontractau’r sector gyhoeddus yn cael eu gwario ar nwyddau a gwasanaethau gan gwmniau Cymreig, gan greu hyd at 40,000 o swyddi newydd.

*Lansio ymgyrch etholiadol tair blynedd o hyd ar gyfer Etholiadau Cymru yn 2016 gyda’r nod o sefydlu Plaid Cymru fel y blaid fwyaf yn y Senedd.

*Creu Maniffesto-Wiki ar gyfer Etholiad 2016 gyda chyfle i bob unigolyn trwy Gymru gyfrannu syniadau ar gyfer manifesto terfynol Plaid Cymru.

“Mae Leanne Wood yn eithriad prin yn y dyddiau sydd ohoni: gwleidydd sydd â chred angerddol yn yr hyn y mae hi’n sefyll drosto, a gallu arbennig ganddi hefyd i siarad efo pobol gyffredin’’ meddai Aled G Jôb, ysgrifennydd Cangen Plaid Cymru yn Y Felinheli.

“Roedd ei haraith yn dangos pam fod aelodaeth Plaid Cymru wedi cynyddu o 25% ers iddi gael ei hethol yn arweinydd. Ein gwaith ni rwan fel aelodau a chefnogwyr yw gwneud yn siwr bod y syniadau hyn yn cyrraedd pobl yn ein cymunedau.”

Bydd aelodau Plaid Cymru Y Felinheli rwan yn troi eu golygon at gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru sydd i’w chynnal yn Miwmares ar Fawrth 1 a 2.

cyfarfod
pobl
Leanne Wood yn annerch y cyfarfod yn y Palas Pinc nos Iau
Arweinyd Plaid Cymru, Leanne Wood yn cyfarfod un o gefnogwyr ieuengaf Plaid Cymru yn y pentref,
Guto Evans(7)

------------------------------------------------------------------------

Lluniau o fore coffi Santes Dwynwen yn Felin Sgwrsio

 
   
  Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru yn torri cacen Santes Dwynwen Felin Sgwrsio gyda Dilys Myfanwy  
   
 
   
 
   

------------------------------------------------------------------------

Tu allan i Felin Gylchu: Cynghorydd Sian Gwenllian yn dangos Felin Gylchu i Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood

------------------------------------------------------------------------

Felin yn yr Eira

Diolch i bawb fu'n cyfrannu i'r gystadleuaeth oedd ar dudalen Facebook Felinheli.
Cafwyd llawer o luniau gwych. Mae'r goreuon i'w gweld isod.

Dyma'r enillwyr:

1)Arwel : Dros Y Fenai
   
2)Alwynne: Doc Felinheli
   
3)Michelle: Does Un Man yn Debyg i Adra


------------------------------------------------------------------------

Bore coffi SANTES DWYNWEN
25/01/2013 Yn Y Felin Sgwrsio
10.30am – 12.00pm

Stondin a Raffl
Croeso Cynnes i Bawb

------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Calon wedi Addurno
Unrhyw gyfrwng ddim mwy na 30cm

i rai dan 6, dan 11, dan 15 ac Agored

Ffurflen cystadlu a’r gael yn y Felin Sgwrsio a Felin Gylchu
Beirniadu: 2.00pm, Chwefror 14 / 2013
Yn Y Felin Sgwrsio
Bydd gwobr i’r cyntaf o bob adran.

Beirniaid: Mrs Enid Grey, Mrs Jean Nevitt a Dilys Myfanwy

------------------------------------------------------------------------

CODI CYMRU O'R WASGFA ECONOMAIDD

BYDD cyfle i drigolion Y Felinheli drafod sut i godi Cymru o'r wasgfa economaidd mewn cyfarfod arbennig hefo arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood nos Iau yma, Ionawr 24ain yn Palas Pinc (Hotel Dinorwig)

Mae Leanne Wood yn cychwyn ar daith trwy Gymru i gynnal trafodaethau hefo pobol ymhob rhan o'r wlad, ac estynnir croeso cynnes i bawb i ddod draw i'r cyfarfod.

"Y neges sylfaenol fydd yr angen i ddefnyddio profiadau a syniadau pobol gyffredin trwy Gymru fel sail ar gyfer cynlluniau i gael hyd i ffordd allan o'r llanast economaidd presennol" meddai Aled G Job, ysgrifennydd Cangen Plaid Cymru, Y Felinheli.

Mae'r cyfarfod yn dechrau am 7.30 ac fe fydd gwasanaeth cyfieithu ar gael.

------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Lluniau

Dyma rai o'r lluniau gorau ar gyfer y gystadleuaeth ar Facebook Felinheli

Eira yn Felinheli - Cae Chwarae Beach Road gan Arwel Morris Jones
Beach Road Felinheli yn yr eira gan Gary Rowlands
Eira yn Felinheli - Cae Chwarae Beach Road gan Arwel Morris Jones
Beach Road Felinheli yn yr eira
gan Gary Rowlands
   
Does unman yn debyg i adra gan Michelle 1
Dyn Eira ar Traeth Felinheli gan Lauretta Parry
Does unman yn debyg i adra
gan Michelle 1
Dyn Eira ar Traeth Felinheli
gan Lauretta Parry
   

Mwy o luniau ar Flickr - cliciwch yma

Lluniau (pdf) - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Noson Heli'r Heulyn efo Ifor ap Glyn yng nghapel Bethania nos Iau

photo

------------------------------------------------------------------------

Cyfarfod Cyhoeddus - Leanne Wood
Plaid Cymru Cangen Y Felinheli

Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru yn trafod
"Sut i godi Cymru o'r wasgfa economaidd"
Palas Pinc (Hotel Port Dinorwig), Marina, Y Felinheli
7.30, nos Iau, Ionawr 24ain 2013

------------------------------------------------------------------------

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

------------------------------------------------------------------------

Ffair wybodaeth i brynwyr tai tro cyntaf

Cliciwch yma am wybodaeth

------------------------------------------------------------------------

Felin Sgwrsio

Mae croeso i chi ymuno a'r clybiau. Gwybodaeth gan Aled ar 078818 068205 neu Myfanwy on 07767 210 825.

Iau 10 Ionawr Clwb Cinio

Gwener 11 Ionawr 10.30am – 11.30 am Cynghorydd Sir Sian Gwenllian a chynghorwyr lleol.

Sadwrn 12 Ionawr 11.00 – 12.00 Clwb y Dysgwyr

Llun 14 Ionawr 7.00pm Clwb Camera .

Mawrth 15 Ionawr 10.00 – 11.30am Yoga Cadair, sgwrs a phaned

Iau 17 Ionawr 2.30 pm Clwb Arlunio Felin

Y Felin Gylchu Y Felinheli
Yn ail agor ar Ionawr 10 2013

Myfanwy
Dilys Myfanwy
Sec of Y Felin Sgwrsio
22 Stryd Bangor
Y Felinheli

Tel 07767 210 825

------------------------------------------------------------------------

FELIN SGWRSIO
Dyddiadau Boreau Coffi 2013

Dydd Gwener olaf bob mis
10.30am – 12.00pm
Ionawr 25
Chwefror 22
Mawrth 22
Ebrill 26
Mai
Mehefin 28 – Carnifal dim bore coffi
Gorffennaf 26
Awst 30
Medi 27
Hydref 25

------------------------------------------------------------------------

Biniau Ailgylchu newydd Y Felinheli

biniau
pobl

Cofiwch ddefnyddio rhain sydd lawr wrth y Doc ger Hen Gei Llechi. Mae'r cynllun yn cael ei redeg ar y cyd gan Gyngor Gwynedd ac Antur Waunfawr.

------------------------------------------------------------------------

Adroddiad Cynghorydd Sir Ionawr 2013
Blwyddyn Newydd dda i bawb a diolch i aelodau’r Cyngor Cymuned ac yn arbennig y Cadeirydd am y cydweithio effeithiol fu yn 2012 ac a fydd yn 2013 dwi’n siwr.

1)Ffordd Osgoi Bontnewydd : Cefais gyfle i roi’r achos dros y llwybr melyn yn hytrach na’r un sydd wedi ei ddewis gan y Gweinidog mewn cyfarfod o Gabinet Cyngor Gwynedd. Penderfynodd y Cabinet gefnogi fy nghynnig fod y Cyngor yn gwahodd Carl Sargeant i’r ardal i weld ei hun faint mor ddinistriol fyddai’r llwybr mae o wedi ei dewis. Rydym yn disgwyl i glywed gan y Gweinidog.

2)Peilonau: Mae’r ymgynghoriad cyntaf wedi dod i ben ac mae disgwyl y canlyniadau ganol Chwefror. Mae’r pwyllgor ymgyrch yn dal i gyfarfod gan gadeiryddiaeth Hywel Williams AS.

3)Wal gynnal ger Hen Gei Llechi : achoswyd nifer o broblemau yn sgil y tywydd garw ddiwedd Tachwedd. Mae wal gynnal bwysig wedi disgyn wrth fynedfa Hen Gei Llechi ac rwyf yn parhau i bwyso ar Gyngor Gwynedd i helpu i ddatrys y broblem ddifrifol cyn gynted a phosib er mai wal breifat yw hon. Nid oes gwybodaeth am berchennog y wal ar hyn o bryd na phwy sydd i fod i wneud y gwaith trwshio ac mae’r mater yn cael blaenoriaeth gen i ar y funud. Mae Llwybr Cyhoeddus Stepiau cei wedi ei chau oherwydd yr un broblem.

4)Gwaith atgyweirio: Roedd rhaid gwneud gwaith brys ar y Lôn Las tu ôl i’r ganolfan BT ar ôl llifogydd a bydd angen gwaith tymor hir yma. Mae Llwybr Afon Heulyn ar gau ar y funud ar ôl i ran o’r llwybr ddymchwel. Mae Allt Brynffynnon yn parhau i achosi problemau gyda rhew ac rwyf wedi gofyn i Gyngor Gwynedd geisio datrys y broblem drwy weithio gyda Dwr Cymru.

5)Lôn Las Ffordd Caernarfon: mae llwybr y Lôn Las wedi ei gytuno erbyn hyn a’i farcio ar y ddaear cyn i gontractwyr gael eu penodi.

6)11 Ffordd Caernarfon: bum yn lleisio’r pryderon lleol ynglyn â chodi ty ar y safle yma mewn Pwyllgor Cynllunio yn ddiweddar ond fe basiwyd y cais gan nad oedd yn groes i bolisïau. Mae caniatâd ar gyfer 4 fflat yma ond nid yw’r rhain wedi eu hadeiladu eto.

7)Ger y Nant : dyma enw’r stâd newydd sydd yn cael ei chodi ger Y Wern. Bydd 12 o’r tai ar gael i’w rhentu gan bobl leol drwy Tai Eryri. Mae Tai Eryri wedi cytuno i gynnal diwrnod agored yn y pentref gyda mwy o fanylion ym mis Ionawr. Mae 7 o’r tai eraill yn rhai y mae’r cwmni (Watkin Jones) yn helpu pobol leol i’w prynu a deallir fod rhain wedi eu gwerthu ar gytundeb erbyn hyn. Yn anffodus, bydd angen gwaith ar Ffordd Tafarngrisiau er mwyn cysylltu’r stâd gyda chyflenwad trydan.

8)Safle bws newydd ar gyfer Ger y Nant: Mae Cyngopr Gwynedd yn trafod gyda'r Cyngor Cymuned y syniad o safle bws ac arosfa newydd a hump tawelu traffig. Deallaf fod cyfarfod safle i’w drefnu gyda swyddog o’r Cyngor i drafod hyn ymhellach.

9)Meddygfa Rowen: mae’r gwaith yn mynd rhagddo yma ac mae’r llwybr drwy’r cae lawr i Rowen wedi ei wyro dros dro. Rwy’n gefnogol i gais y Cyngor Cymuned i gael y llwybr wedi ei gofrestru yn swyddogol fel llwybr cyhoeddus fydd yn rhedeg mwy neu lai lle roedd o cynt unwaith fydd y Feddygfa newydd yn barod. Mae’r cwmni wedi cytuno i adeiladau stepiau lawr i’r traeth.

10)Biniau Ailgylchu newydd: mae’r biniau oedd yn arfer bod yn yr Half Way bellach ger swyddfa’r Doc Feistr ger Hen Gei Llechi. Mae Antur Waunfawr yn casglu papur, gwydr ac ati o fan hyn. Hefyd mae bin newydd ar gyfer ailgylchu sbwriel yn ardal Lan y Mor wedi ei osod ger y Gardd Fon.

11)Gwelliannau Nant Y Garth: Mae gwaith wedi digwydd i wella diogelwch y ffordd.

12)Partneriaeth Y Felinheli: Diolch i bawb sydd yn gweithio’n galed ar y cynllun i ddatblygu’r tir ger y Lon Las tu ôl i’r Maes Parcio. Mae’r astudiaeth dichonolrwydd bron yn barod.

13)Gwefan: Rwyf yn pasio gwybodaeth ymlaen yn gyson ar gyfer y golofn Newyddion.

14)Felin Sgwrsio a Felin Gylchu : mae’r ddwy fenter yma yn dal yn boblogaidd iawn. Diolch i chi gyd am gefnogi.

15)Golau Cerrig yr Afon : Rwyf yn cefnogi cais y Cyngor Cymuned i gael golau yma. Os nad yw’r opsiwn solar yn bosib dylid ymchwilio i fath arall o lamp.

16)Gwelliannau traffig Aberpwll:
Rwyf wedi gofyn i'r Cyngor Cymuned holi pryd fydd y gwelliannau sydd wedi eu cytuno yn cael eu gweithredu ( symud arwydd 30 mya allan i gyfeiriad Bangor a gosod cyfyngiadau 40mya)

------------------------------------------------------------------------

Felin Sgwrsio Events

All the organizations wish you all a very happy and prosperous 2013

Y Felin Sgwrsio Y Felinheli

You are welcomed to join any of the clubs information can be had from Aled on 078818 068205 or Myfanwy on 07767 210 825. Why not give one of the Clubs a go.

Tuesday 6 January 10.00 – 11.30am Chair Yoga, chat and cuppa. Why not come and join us
Thursday 8 January 12.00pm Lunch Club to reserve your seat contact Eluned 01248 671191
Friday 9 November 10.30am – 11.30 am County Councillor Sian Gwenllian and local council surgery. If you have a problem that Sian or the local councillors could help you. Call in and have a chat over a paned with them.

Y Felin Gylchu Y Felinheli
Felin Gylchu Re-opens on January 8
The Charity Shop at the Church House by the memorial clock will be open every Thursday and Friday from 10.00pm till 6.00pm
Saturdays from 10.00 till 4.00pm. Come and have a look in the shop and have cuppa and chat.
If you have any donations for the shop they will be gladly accepted.
New items come in daily, come and visit, there’s a warm welcome awaiting you at Y Felin Gylchu.


Food Bank has arrived in the Church House The trussell trust. Bwyd ar Frys i Bobl mewn Argyfwng
Please help local people who find themselves in crisis – the loss of a job, illness or death in the family, it could be you or me, one of our family we never know when we will need help in a crisis. Please help by giving of Milk (UHT or powdered), Sugar, Fruit Juice (Carton), Soup, Pasta + sauces, Tea Bags Coffee all tins of food etc. See posters in Y Felin Gylchu and Felin Sgwrsio.
Thank you in anticipation of your generosity in helping those in need in our own area.

Diolch yn fawr
Myfanwy
Dilys Myfanwy
Sec of Y Felin Sgwrsio
22 Stryd Bangor
Y Felinheli
Tel 07767 210 825


Learning Welsh in Felinheli

We have know various opportunities for learning Welsh with various organisations working together to help you learn Welsh.
Coleg Harlech and WEA
Welsh for the family 2 This is a continuation course from last year.
Thursday mornings 9.30 – 11.30 at Caffi Hen Lechan Contact Sian Jones 07775966804


Felin 70% +
Halfway House Y Felinheli Monday evenings at 8.30pm Welsh classes with lots of fun and also you will meet new friends. New learners always WELCOMED.

Saturday mornings at 11.00am –12.00pm Welsh Learners Club at Y Felin Sgwrsio. For more information contact Aled or Myfanwy


Aled Job
12 Pendorlan
Y Felinheli

Tel 078818 068205

Click here for more events in January February 2013

------------------------------------------------------------------------

Newidiadau Budd-dal Tai - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Cynllun Gostyngiad Treth Cyngor

Fel y byddwch yn ymwybodol, ar 31 Mawrth 2013, bydd y cynllun cenedlaethol (Prydeinig) Budd-dal Treth Cyngor yn cael ei ddiddymu. O’r 1af o Ebrill 2013 ymlaen, bydd cymorth i rai trigolion i dalu eu biliau Treth Cyngor yn cael ei ddarparu drwy’r Cynllun Gostyngiad Treth Cyngor “lleol”, gyda Llywodraeth Cymru yn cyflwyno un cynllun ar gyfer Cymru gyfan.

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng y ddau gynllun yw mai'r Gostyngiad Treth Cyngor uchaf ellir ei ganiatáu yw 90% o’r Dreth Cyngor taladwy ar gartref, felly bydd pawb, ar ôl tynnu'r Gostyngiad, yn talu o leiaf 10% o'u biliau Treth Cyngor.

Er mai un cynllun fydd yn bodoli yng Nghymru, mae rheoliadau Llywodraeth Cymru yn caniatáu elfen fechan o ddisgresiwn ac mae Cynghorau Cymru yn cynnal ymgynghoriad cyn mabwysiadu cynllun terfynol erbyn 31 Ionawr 2013.

Amgaeaf gopi o’r llythyr safonol sydd wedi eu hanfon allan at dros 11,000 o hawlwyr Budd-dal Treth Cyngor, ac os ydych yn dymuno gweld neu ymateb i’r ymgynghoriad, gellir ei weld YMA ar wefan y Cyngor.

Llythyr Treth Cyngor - ymgynghori - cliciwch yma

 

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni:

 

  • 28.09.09 - Cyhoeddusrwydd i'ch digwyddiadau ...cliciwch yma
  • 29.01.09 - Felinheli - Felin Sgwrio "Officially Open"...cliciwch yma
  • 29.01.09 - Felinheli - "Grandad's anger at foul problem" ...cliciwch yma