Newyddion

19/03/2019 - Cyfleusterau Awyr Agored Adran Iau Ysgol Y Felinheli

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Bug Hotel19/03/2019 - Gwesty Gwyllt

Mae'n flwyddyn ers plannu coed ffrwythau a gwrychoedd newydd ar y Lon Las gyferbyn a Cherrig yr Afon. I ddenu bywyd gwyllt, bydd angen cartref i'r trychfilod fydd yn ymweld â'r blodau gwyllt ac yn peillio y coed ffrwyth. Dewch i helpu adeiladu gwesty iddynt!

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


13/03/2019 - Diolch i Bob Griffiths

Diolch i Bob Griffiths, Cyngor Gwynedd am blannu gwrych newydd ar y Lôn Las, yn lle yr un â ddifrodwyd yn yr hydref. Mae bron yn flwyddyn ers i ni blannu y coed ffrwythau hefyd.

Stondin Gŵyl Y Felin Stondin Gŵyl Y Felin

Defib at Y Felinheli Football Club12/03/2019 - Picnic gyda Peppa

30.03.19 - 10am-12pm
Cestyll bownsio, adloniant, cyfarfod Peppa.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Defib at Y Felinheli Football Club11/03/2019 - Rhybudd - Cau Ffordd Brynffynnon

Rhybudd - Cau Ffordd Brynffynnon, Y Felinheli o 00:01 ar y 28ain o Fawrth 2019 Disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn 2 ddiwrnod ond nid fwy na 3 diwrnod.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Defib at Y Felinheli Football Club13/02/2019 - Defib yn Ysgol Y Felinheli

Defib newydd i fyny ar wal yn yr Ysgol Gynradd Y Felinheli

Am fwy o luniau - cliciwch yma


baw yn y bin09/02/2019 - Rhowch y baw yn y bin

Rhowch y baw yn y bin

Am fwy o luniau - cliciwch yma


01/02/2019 - Prosiectau ieuenctid Tyfu’n Wyllt

Rydym yn chwilio am bobl ifanc yn Y Felinheli i wneud cais am arian ar gyfer prosiect !

Mae prosiectau ieuenctid Tyfu’n Wyllt yn darparu £500 o ariannu i bobl ifanc 14-25 oed i wneud rhywbeth creadigol a chydweithrediadol, wedi ei ysbrydoli gan blanhigion a ffyngau brodorol y DU. Mae dros 150 o bobl ifanc wedi arwain prosiectau hyd yma.

Gall ariannu Tyfu’n Wyllt helpu pobl ifanc i wella eu CV neu eu datganiad personol, creu cysylltiadau gyda’u cymuned, datblygu sgiliau newydd a helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am natur.

www.growwilduk.com/cy/ariannu-ieuenctid

Ariannu Ieuenctid

Mae prosiectau ieuenctid Tyfu’n Wyllt yn darparu £500 o ariannu i bobl ifanc 14-25 oed i wneud rhywbeth creadigol a chydweithrediadol, wedi ei ysbrydoli gan blanhigion a ffyngau brodorol y DU. Mae dros 150 o bobl ifanc wedi arwain prosiectau hyd yma.

Gall ariannu Tyfu’n Wyllt helpu pobl ifanc i wella eu CV neu eu datganiad personol, creu cysylltiadau gyda’u cymuned, datblygu sgiliau newydd a helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am natur.

Bydd panel o bobl ifanc o bob cwr o’r DU yn cwrdd ar y dyddiadau hyn i benderfynu pa brosiectau i’w hariannu.

www.growwilduk.com/youth-projects-0

Dylid cyflwyno pob cais erbyn hanner dydd ar Ddydd Llun 1 Ebrill 2019

www.growwilduk.com/cy/ariannu-ieuenctid

Cysylltwch â Anwen Roberts - anwenlroberts@gmail.com


30/01/2019 - Pentrefwyr i ystyried codi £300,000 i gadw Tafarn Y Fic

I'w ddarllen y stori llawn - cliciwch yma (BBC)

I'w ddarllen y stori llawn - cliciwch yma (Daily Post)


Defib Clwb Peldroed Y Felinheli30/01/2019 - Defib yn Clwb Peldroed Y Felinheli

Mae Defib yn ei le yn Clwb Peldroed Y Felinheli

Am fwy o luniau - cliciwch yma


Defib at Y Felinheli Football Club17/01/2019 - Defib yn y Neuadd Goffa

Dyma ni y Defib cynta i'n pentra wedi ei osod ar y Neuadd Goffa

Am fwy o luniau - cliciwch yma


Poster Gwylanod Felniheli14/01/2019 - Peidiwch â bwydo'r Gwylanod!

Peidiwch â bwydo'r Gwylanod! - cliciwch yma

Gwybodaeth am Wylanod - cliciwch yma


Menter Tafarn y Fic10/01/2019 - Menter Tafarn y Fic

Cyfarfod Cyhoeddus
Neuadd Goffa, Y Felinheli
22.01.19
7.30y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


tesco vote09/01/2019 - Cymhorthfa

Church House, Y Felinheli
10:30 - 12:00
Dydd Sadwrn, Ionawr 19

Nid oes angen gwneud apwyntiad.


20/12/2018 - Ceisiadau am grant

Mae’r Cyngor Cymuned yn derbyn ceisiadau am grantiau ar hyn o bryd. Gallwch lawrlwytho y ffurflen neu anfon at y clerc am ffurflen. Dyddiad cau 31 Ionawr 2019.

Egwyddorion Cymorth Grant - cliciwch yma


05/12/2018 - Nadolig Felinheli

Neuadd Goffa, Y Felinheli
16.12.18
16.00
Canu Carolau
Stondinau Nadolig
Sion Corn


100 Mlynedd - Y Rhyfel Mawr08/11/2018 - Sesiwn galw mewn

Neuadd Goffa, Y Felinheli
14.11.18
17.30-19.00

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Siop Thrifft24/10/2018 - Siop Thrifft

Dillad a dodrefn ail-law ar gael yn y ‘Siop Thrifft’ yn @shed_cymru Dydd Sadwrn yma!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli17/10/2018 - Swydd

Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


100 Mlynedd - Y Rhyfel Mawr15/10/2018 - 100 Mlynedd: Y Rhyfel Mawr

Arddangosfa Dynion a Merched Y Felinheli

Sul 11eg o Dachwedd 2018, 11.30 y.b. - 5 y.h.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


defib poster12/10/2018 - Sesiwn Ymarfer De-fib

Cofiwch am y noson ymarfer Dydd Mercher nesa!

Croeso i pawb!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


10/10/2018 - Datblygu llwybr yr arfordir rhwng y Felinheli a Glan Faenol

New coastal path now connects Felinheli and Bangor - www.thebangoraye.com (saesneg yn unig)

Mae rhan newydd o lwybr yr arfordir wedi agor sy’n cysylltu pentref Y Felinheli a stad Glan Faenol yn dilyn gwaith uwchraddio gan Gyngor Gwynedd.

Datblygu llwybr yr arfordir rhwng y Felinheli a Glan Faenol - www.gwynedd.llyw.cymru

Clip Cynghorwr Gareth Griffiths a Llwybr arfordir newydd:

Datblygu llwybr yr arfordir rhwng y Felinheli a Glan Faenol

 


tesco vote24/07/2018 - Gwersi Yoga

Pwy oedd yn Yoga'r wyl eleni?
Yda chi awydd cario ‘mlaen? O fis Medi ymlaen mi fydd Leisa’n cynnal sesiynau Yoga bob nos Iau 7.30-9 yn y Neuadd Goffa.
Cysylltwch â Leisa Mererid am fwy o wybodaeth leisa.bywyoga@gmail.com


24/07/2018 - Siop pop-up

Helo Pawb!!
Un nos Fawrth ar ôl i dderbyn rhoddion i'r pop up shop rhwng 6.30 a 8.30 neu wrth gwrs Dydd Sadwrn olaf sef 28/7/18 - 10yb - 4yp
Angen Dillad rhan fwyaf er mwyn i ni gael pres mewn pwysa amdanynt os ddim yn gwerthu ar y diwrnod olaf!!!

Dewch rwan.

Cliriwch y cypyrddau na acw er mwy ni gael yr arian i gael De-fibs i Felin ag achosion da'r pentref

Diolch


17/07/2018 - Stondin Gŵyl Y Felin

Diolch i pawb wnaeth dod i'n gweld ni yn ein stondin yn ystod Gwyl Y Felin. Diolch am yr holl sylwadau, bydd y cyngor yn ei cysidro dros yr wythnosau nesaf.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Stondin Gŵyl Y Felin Stondin Gŵyl Y Felin
Stondin Gŵyl Y Felin Stondin Gŵyl Y Felin

Codi sbwriel17/07/2018 - Diolch i’r rhai ddaru helpu i godi sbwriel ddoe (15/07/2018)

Casglodd 14 bag o sbwriel ac un wheel trim rhyngddynt, i gyd mewn awr a hanner - gwaith gwych.
Casglodd un criw o Griffiths Crossing ar hyd y lon las tuag at y pentref hefo detour i lawr i Lanfairisgaer.
Casglodd ail griw ar hyd y stryd gan godi llwyth o wastraff ger Chan's ac wedyn i lawr at y lan y môr.
Aeth y trydydd criw ar hyd y lon las i Seilo ac yn ôl ar hyd y lon. Roeddent wedi casglu i lawr Ffordd Caernarfon cyn cyrraedd y Neuadd.
Bu criw olaf wrthi o gwmpas cae Rowen a'r lon las cyfagos.

Mae nifer o lefydd hefo tipyn o sbwriel ar ôl wedi eu canfod.
Tu ôl i safle bws ger yr eglwys.
Tu ôl i safle bws Cerrig Yr Afon
Ar y gwair o Cerrig yr Afon am Gaernarfon.
Dylem daclo'r rhain y tro nesaf.

Diolch i Gynghorydd Daniel am drefnu.
Casglu sbwriel nesaf ar y 27/07/18 am 11yb dechrau o Neuadd Goffa. Panad a bisgedi ar gael wedyn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


17/07/2018 - Gwybodaeth

Seddi Gwag - cliciwch yma
Baner - cliciwch yma
Gwirfoddolwyr - cliciwch yma
Is-Bwyllgorau - cliciwch yma
Mudiadau sydd wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan y Cyngor Cymuned - cliciwch yma
Y Neuadd Goffa adnodd i drigolion Y Pentref - cliciwch yma


Cyngor Gwynedd23/05/2018 - Cwyno neu gwneud cais am wybodaeth i Gyngor Gwynedd

Mae ffordd o gwyno i Gyngor Gwynedd neu gwneud cais am wasanaeth i Gyngor Gwynedd wedi newid yn ddiweddar. Gallwch wneud hyn drwy eu gwefan.

www.gwynedd.llyw.cymru


14/05/2018 - Cyngor Cymuned Y Felinheli - Seddi Gwag Achlysurol

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o 2 sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Cymuned Y Felinheli.

Cynhelir etholiad i lenwi’r dwy sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad gan ddeg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Llun 4 Mehefin, 2018.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y seddi gwag gan y Cyngor Cymuned.


tesco vote06/03/2018 - Rydym Angen Eich Pleidlais!

Yn Tesco Bangor A Tesco Bethesda - Mis Mawrth A Ebrill

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

03/10/2017 - Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Awst a Medi 2017

 1. Wedi bod yn Cerdded y Ward eto a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglyn ar materion sydd wedi ei codi yn barod
 2. Manylion cysylltu:
  Galw Gwynedd 01766 771000 - Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor.
  Ffon fi 01286 676869.
  Fy swyddfa yng Nghaernarfon [9yb-5yh Llun I Gwener]
  e-bost: Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
  Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
 3. Cyfarfodydd.
  [a] Cyfarfod gyda Tim Gwasanaethau Cyfiawnder.Gwynedd a Mon.
  [b] Cyfarfodydd fel Aelod Cabinet y Cyngor/Tim Arweinyddiaeth/Cyfarfod Grwp {laid Cymru/ Cyrsiau i Gynghorwyr.
  [c] Llywodraethwyr Ysgol Felinheli ac Syr Hugh Owen
 4. Wedi taro i mewn i Felin Sgwrsio i weld un or gwersi Cymraeg.
 5. Wedi bod yn cyfarfod misol Yr Wyl. Mi fydd Stwr wrth y Dwr yn ol flwyddyn nesa. Paw i ddechrau ymarfer.

01/08/2017 - Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Gorffennaf 2017

 1. Wedi bod yn Cerdded y Ward eto a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglun ar materion sydd wedi ei codi yn barod
 2. Manylion cysylltu :-Galw Gwynedd 01766 771000. Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor. Ffon fi 01286 676869.Fy swyddfa yng Nghaernarfon[9yb-5yh Llun I Gwener]
  e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
  Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
 3. Wedi cael mis prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.
  [a] Ysgol Syr Hugh Owen fel Llywodraethwr .
  [b] . Cyfarfod Cynllun Tymor Hir y Cyngor 2018-2023.
  [c] Cyfarfodydd Cynllunio ar y Cyd. Polisi Cynllunio newydd Ynys Mon a Gwynedd.
  [ch] Diwrnod hyffordiant I Gynghorwyr Gwynedd - hyfforddiant Ffordd Gwynedd.
  [d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor.
  [dd] Cyfarfodydd Tim Arweinyddiaeth/Cabinet/Llywio Cabinet.Cyfarfod Blynyddol Grwp Plaid Cymru.Cyfarfod Arbennig or Cyngor llawn i fabwysiadau polisi cynllunio newydd.
 4. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.
 5. Y gwaith I drwsio llwybr Afon Heulyn wedi ei gwblhau.Mae y llwybr ar agor.
 6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael.
 7. Cyfarfod Aelodau Cabinet Cymru dros yr Amgylched [CLILC. WLGA] Caerdydd.
 8. Cyfarfodydd Portffolio Cabinet. Ymweld a safle Parc Adfer yn Cei Cona

07/07/2017 - Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Mehefin 2017

 1. Wedi bod yn Cerdded y Ward a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglun ar materion sydd wedi ei codi yn barod
 2. Manylion cysylltu :-Galw Gwynedd 01766 771000. Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor. Ffon fi 01286 676869.Fy swyddfa yng Nghaernarfon[9yb-5yh Llun I Gwener]
  e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
  Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
 3. Wedi cael mis prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.
  [a] Ysgol Felinheli fel Llywodraethwr .
  [b] Cyfarfod Cynghorwyr Tref Porthmadog yn y Ganolfan fel Aelod Cabinet Gwynedd.
  [c] Cyngor Cymuned y Felinheli –Cyfarfod misol.
  [ch] Diwrnod hyffordiant I Gynghorwyr Gwynedd - hyfforddiant technoleg gwybodaeth
  [d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor. Yr Wyl wedi bod yn llwyddianus . Diolch ir Pwyllgor/Y Pentre ar Noddwyr .Da ni angen aelodau a syniadau newydd I gario ymlaen y gwaith da.
  [dd] Cyfarfodydd Tim Arweinyddiaeth/Cabinet/Llywio Cabinet. Y Cyngor. Pwyllgor Craffu.
 4. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.
 5. Y gwaith I drwsio llwybr Afon Heulyn ar fin dechrau Mwy o wybodaeth I ddilyn.
 6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael. Neb wedi ymateb ir cais yma hyd yn hyn.
 7. Mynd ir Shed-menter newydd yn y pentre. Pob lwc i chi.
 8. Siarad mewn Apel Cynllunio ar ran trigolion Rowen a Dinas yn erbyn y Cais cynllunio ar y tir o dan y Ganolfan Iechyd.

 

© 2019 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.