Iaith: Cymraeg | English

Be sy' mlaen > Mudiadau

Mudiadau

Dyma rhest o'r muniadadau sydd yn cyfarfod yn Felinheli.

Mae myrdd o gymdeithasau eraill ar gael ac rydym yn gwahodd y cymdeithasau i gynnwys eu manylion ar y wefan yma drwy anfon gwybodaeth....cliciwch yma

 

Criw o rieni brwd sy'n dod at eu gilydd i drefnu gweithgareddau codi
arian ar gyfer yr Ysgol ydy'r 'cyfeillion'.

Rydym yn cyfarfod bob rhyw 6 wythnos i drefnu nosweithiau a digwyddiadau cymdeithasol gyda'r nod o godi arian i gefnogi gwaith yr ysgol. Cyfarfodydd ysgafn ac anffurfiol ydi'r rhain a ma' croeso mawr i rieni a ffrindiau'r ysgol ymuno a ni. Mae'r gweithgareddau isod wedi eu trefnu hyd at dymor yr haf:

Ffair Miri Mai - 21ain o Fai
Helfa Drysor yr Ysgol - Gorffennaf 14eg
Mabolgampau - 7fed o Orffennaf
Cyngerdd Gwyl y Felin - 29ain o Fehefin

Am fanylion pellach cysylltwch a Non Huws, Pennaeth yr Ysgol.

Cyfeiriad: Caban Clyd, Buarth Ysgol Y Felinheli,Y Felinheli, LL56 4TZ
Cyswllt: Ffon:01248 670748

CYMDEITHAS HELI’R HEULYN 2010/11

Cadeirydd
Parch Eric Jones

Is Gadeirydd
Aled Job

Ysgrifenyddion:
Dennis Roberts

Trysorydd:
Nerys John

Swyddog Cyhoeddusrwydd

Grace Roberts

Dechreuir y cyfarfodydd am 7.30

Tâl Aelodaeth
£8.00 (neu £2 y cyfarfod)

--------------------------------------

2010
Tachwedd 18ed am 7.30
TWM ELIAS - “Môr-ladron y Fenai a Chymru”
Capel Bethania
Cadeirydd: Llinos Wynne

2011

Ionawr 20fed am 7.30
ANGHARAD TOMOS - “ ‘Y Busnes Sgwennu’ ma’”
Capel Bethania
Cadeirydd: Grace Roberts

Chwefror 17eg am 7.30
GERAINT LOVGREEN - “Cerdd a Chân”
Capel Bethania
Cadeirydd: Gwil John

Mawrth 17eg am 7.30
SIAN GWENLLIAN - “Newyddadura”
Capel Bethania
Cadeirydd: Nerys John

Ebrill 14eg am 7.30
CYFARFOD BLYNYDDOL - a Brethyn Cartref
Capel Bethania
Cadeirydd: Parch Eric Jones

Cymdeithas yn ymddiddori yn hanes y pentref a’r cylch.

 • Llywydd - Mrs Nansi Jones
 • Ysgrifennydd - Mr Len Williams, Bryntirion, Sea View Tce.,Y Felinheli LL56 4TQ , 01248 670016
 • Trysorydd - Mr Vernon Pierce

Cyfarfodydd yn cychwyn am 2.00 y prynhawn fel arfer yn Neuadd yr Eglwys.

Tal aelodaeth £5.00 y flwyddyn gyda 50c y cyfarfod.

RHAGLEN 2010 - 2011

Medi 13 Mr. Llew Williams, Bangor – yn y Felin Sgwrsio

Hydref 11 Cyfarfod Blynyddol yna trin a thrafod lluniau o hen Fangor – yn Neuadd yr Eglwys

Tachwedd 8 Mr. Alun Pritchard – Hanes, gyda lluniau, ei waith yn Kenya – yn y Felin Sgwrsio

Rhagfyr Cinio Nadolig – lleoliad i’w benderfynu

2012

Ionawr 10 Mr. Alun Lewis Jones – Pigion o’r hen Felinheli – yn y Felin Sgwrsio

Chwefror 14 Mr. Dennis Roberts – Felinheli/Aberffro/Amlwch – yn y Felin Sgwrsio

Mawrth Cinio Gwyl Dewi

Ebrill 10 Mrs. Grace Roberts – Mynydd Parys – yn y Felin Sgwrsio

Mwy o fanylion gan yr ysgrifennydd

CROESO CYNNES I BAWB

 • GarddfonGARDD FON – cwis bob nos Fawrth;
 • FIC – cwis; darts dynion
 • HALF WAY - pool

Clwb llyfrau plant yw’r Felin Stori. Cyfle i blant rhwng 8 ac 11 oed i fwynhau gwrando ar rai o straeon gorau’r Gymraeg. Y nofel gyntaf i ni ei dewis oedd Barti Ddu.  Dros gyfnod o wythnosau daeth yr un criw cymysg o blant i wrando ar hanes gwyllt y criw cymysg iawn o fôr ladron yn nofel wych T. Llew Jones. Yn ferched ac yn fechgyn fe deithiodd pawb yn saff - fwy neu lai! - drwy fyd peryglus tudalennau’r nofel. Cafwyd nifer o gemau gwallgo, ambell i gwis crafu pen, ac amal i jôc dros fisged a diod yn ystod y daith nes dathlu o gyrraedd y diwedd hefo Parti Barti gwych.  Felly dewch ac ymunwch â’r daith. Mae’r clwb yn y Felin Sgwrsio bob nos Iau yn ystod tymor ysgol am 5.30 pm.

Dewch i wrando. Dewch i joio. Nid dŵr sy’n troi’r Felin ond stori sy’n gafael yn gry’.

Os am wybod mwy ffoniwch Casi ar 670212 neu Gwion ar 671556.  Pastori sy’n troi’r Felin ar hyn o bryd? 

----------------------------------------------------------

COFIO T LLEW JONES

Bu plant Y Felin Stori yn paratoi fidio pan fu farw'r awdur plant enwog T Llew Jones.

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Ysgol y Felinheli,
Y Wern,
Felinheli,
Gwynedd,
LL56 4TZ

Pennaeth: Mrs Non W. Huws

Rhif Ffôn: (01248) 670748
Rhif Ffacs: (01248) 670748
E-bost: pennaeth@felinheli.gwynedd.sch.uk

 • Clwb Hwylio Y Felinheli
 • Clwb Pel droed Y Felinheli
 • Gwyl Y Felin
 • Capel Bethania
 • Sefydliad y Merched
 • Cylch Ti a Fi, Y Felinheli
 • Clwb Bowlio
 • Clwb Badminton – Doreen Williams
 • Clwb Ieuenctid
 • Clwb Hwylio – Ken Newing
 • Brownies
 • Rainbows
 • Cystadleuaeth Garddio – Pat White
 • GarddfonEglwys Santes Mair
 • Clwb Henoed
 • Cymdeithas Hanes
 • Cangen Plaid Cymru
 • Y Felin Sgwrsio

 

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni: