Archif Newyddion

Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli18.11.19 - Sioe Ffasiwn wedi codi £850 ar gyfer Canser y Pancreatig

Llongyfarchiadau i Lesley a'i thîm ar godi £850 nos Wener yn Sioe Ffasiwn.


 

Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli13.11.19 - Sioe Ffasiwn yn y Pentref i Godi Arian at Achos Da.

Mae Lesley wedi trefnu y noson arbennig yn y Neuadd Goffa nos Gwener y 15fed o Tachwedd, 7yh i godi arian tuag at elusen Pancreatic Cancer UK.

Ticedi £10: ar gael gan Lesley ar 07836 772603 neu gan RIAH Hair Salon, Dinorwic Marina.
(mae tocyn yn cynnwys dau wydr o win a chaws)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


08.10.19 - Diolch

Diolch yn fawr iawn i bawb ac enwedig y Rainbows, Brownies a Guide am ei holl help cadw Felinheli yn daclus. Tua 20 bag bin wedi ei hel.


07.10.19 - Pob lwc heddiw Charoltte

Pob lwc i Charlotte prynhawn ma, pwy fydd ar Radio Wales gyda Wynne Evans heddiw am 1ish - yn siarad am Cadw Felinheli'n daclus a'i gymuned dda yn Y Felinheli ma!


Noson Casino 02.10.19 - Sesiwn Casglu Sbwriel (07.10.19)

Plîs dewch i helpu tacluso Felin - mae sesiwn casglu sbwriel wedi ei drefu am 6yh ar y 07/10/2019 yn cychwyn o'r Neuadd Goffa gyda help y Rainbows, Brownies a'r Guides.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


30.09.19 - Sesiwn Casglu Sbwriel (30.09.19) WEDI GOHURIO

Yn anffodus, oherwydd y tywydd garw, Bydd angen gohurio'r casglu sbwriel. Byddem yn ei wneud Dydd Llun nesaf (y 7fed) yn lle.


Noson Casino 25.09.19 - Sesiwn Casglu Sbwriel (30.09.19)

Plîs dewch i helpu tacluso Felin - mae sesiwn casglu sbwriel wedi ei drefu am 6yh ar y 30/09/2019 yn cychwyn o'r Neuadd Goffa gyda help y Rainbows, Brownies a'r Guides.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Noson Casino 20.09.19 - Cystadleuaeth Llaeth y Llan ir Ysgol

Mae Llaeth y Llan yn cynnal cystadleuaeth gydag Ysgolion Cynradd yng Nghymru, gan rhoi’r cyfle iddynt ennill amryw o wobrau gwerth cyfanswm o £20,000

Cofiwch hel caeadau iogwrt Llaeth y Llan a dod i’r ysgol. Mae’r ysgol wedi cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth yma..

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Noson Casino 20.09.19 - Noson Bingo yn Tafarn Y Fic

Noson Bingo yn Tafarn Y Fic

Dydd Iau 26ed o Hydref 2019, 8 y.h.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Noson Casino 26.08.19 - Gêm Gwpan Al Wern, Wedi Codi Mwy na £ 1800 ar gyfer Hosbis Dewi Sant

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Noson Casino
15/08/19 - Ffrwythau ar y Lôn Las ger Cerrig yr Afon.

Bydd y ffrwythau hyn yn barod i'w casglu mewn chydig o w'snosau. A bwyd i fywyd gwyllt ar y Lôn Las ger Cerrig yr Afon.

Cliciwch yma i weld fwy o lluniau


Noson Casino 05/06/19 - Dewch i ddathlu yn yr ardd

Dydd Sul 9fed o Fehefin

11.30am

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i weld y fideo.


Noson Casino 21/05/19 - Noson Casino i godi arian i Glwb Pêl Droed Y Felinheli

Disgo 80au i orffen y noson.

Ticedi: £15 (yn cynnwys chips gamblo).

Gwisg i’r noson: Smart / 80s.

Cysylltwch drwy Facebook neu post@cpd-y-felinheli.cymru i brynu ticedi

Noddwyd gan Welcome Furniture.


Casgliad Sbwriel12/05/19 - Casgliad Sbwriel

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi rhoi ei amser i gasglu sbwriel Dydd Sul, wedi hel 20 bag.

Am fwy o luniau - cliciwch yma


Difrod i'r cysgofanau bws10/04/2019 - Difrod i'r cysgofanau bws

Mae rhai o'r cysgodfanau bws yn y pentref wedi cael ei fandaleiddio dros dro ac mae'r Cyngor Cymuned eisiau ei wella nhw. Wnaethom benderfynu addurno nhw gyda gwaith Celf yr Ysgol o’r Canolfan Iechyd fel arbrawf.

Dechreuodd gyda'r gysgodfa’n fwy blêr wrth yr Eglwys. Roedd y cysgodfan wrth yr eglwys yn edrych yn dda iawn gyda'r gelf ond o fewn ychydig oriau roedd wedi ei fandaleiddio! Trist iawn.

Ffoniwch yr heddlu ar 101 a rhoi rhif achos X048273 os oes gennych unrhyw wybodaeth.


Casglu sbwriel10/04/2019 - Casglu sbwriel

Diolch i bawb sydd wedi rhoi eu hamser i gasglu sbwriel Dydd Sul 07/04/19, rhwng pawb da ni wedi hel 37 bag! Mae'r pentre’ yn edrych llawr gwell!

Casgliad nesaf 12fed o Fai, dechrau yn y Neuadd Goffa - 11yb.

Am fwy o luniau - cliciwch yma


08/04/2019 - Gofalwr/Gofalwraig Neuadd Goffa Y Felinheli

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd uchod. Os am rhagor o wybodaeth cysylltwch â Clerc Cyngor Cymuned Y Felinheli: clercfelinheli@aol.com. Neu drwy ffonio 07867 982518.
Ceisiadau trwy CV i Glerc y Cyngor.


Siôp Pop Up Felinheli28/03/2019 - Siôp Pop Up Felinheli

Ar agor bob dydd Sadwrn o'r 01/06/19
Am 9 wythnos (Tan 27/07/19) 10am - 4pm

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


19/03/2019 - Cyfleusterau Awyr Agored Adran Iau Ysgol Y Felinheli

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Bug Hotel19/03/2019 - Gwesty Gwyllt

Mae'n flwyddyn ers plannu coed ffrwythau a gwrychoedd newydd ar y Lon Las gyferbyn a Cherrig yr Afon. I ddenu bywyd gwyllt, bydd angen cartref i'r trychfilod fydd yn ymweld â'r blodau gwyllt ac yn peillio y coed ffrwyth. Dewch i helpu adeiladu gwesty iddynt!

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


13/03/2019 - Diolch i Bob Griffiths

Diolch i Bob Griffiths, Cyngor Gwynedd am blannu gwrych newydd ar y Lôn Las, yn lle yr un â ddifrodwyd yn yr hydref. Mae bron yn flwyddyn ers i ni blannu y coed ffrwythau hefyd.

Stondin Gŵyl Y Felin Stondin Gŵyl Y Felin

Defib at Y Felinheli Football Club12/03/2019 - Picnic gyda Peppa

30.03.19 - 10am-12pm
Cestyll bownsio, adloniant, cyfarfod Peppa.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Defib at Y Felinheli Football Club11/03/2019 - Rhybudd - Cau Ffordd Brynffynnon

Rhybudd - Cau Ffordd Brynffynnon, Y Felinheli o 00:01 ar y 28ain o Fawrth 2019 Disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith o fewn 2 ddiwrnod ond nid fwy na 3 diwrnod.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Defib at Y Felinheli Football Club13/02/2019 - Defib yn Ysgol Y Felinheli

Defib newydd i fyny ar wal yn yr Ysgol Gynradd Y Felinheli

Am fwy o luniau - cliciwch yma


baw yn y bin09/02/2019 - Rhowch y baw yn y bin

Rhowch y baw yn y bin

Am fwy o luniau - cliciwch yma


01/02/2019 - Prosiectau ieuenctid Tyfu’n Wyllt

Rydym yn chwilio am bobl ifanc yn Y Felinheli i wneud cais am arian ar gyfer prosiect !

Mae prosiectau ieuenctid Tyfu’n Wyllt yn darparu £500 o ariannu i bobl ifanc 14-25 oed i wneud rhywbeth creadigol a chydweithrediadol, wedi ei ysbrydoli gan blanhigion a ffyngau brodorol y DU. Mae dros 150 o bobl ifanc wedi arwain prosiectau hyd yma.

Gall ariannu Tyfu’n Wyllt helpu pobl ifanc i wella eu CV neu eu datganiad personol, creu cysylltiadau gyda’u cymuned, datblygu sgiliau newydd a helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am natur.

www.growwilduk.com/cy/ariannu-ieuenctid

Ariannu Ieuenctid

Mae prosiectau ieuenctid Tyfu’n Wyllt yn darparu £500 o ariannu i bobl ifanc 14-25 oed i wneud rhywbeth creadigol a chydweithrediadol, wedi ei ysbrydoli gan blanhigion a ffyngau brodorol y DU. Mae dros 150 o bobl ifanc wedi arwain prosiectau hyd yma.

Gall ariannu Tyfu’n Wyllt helpu pobl ifanc i wella eu CV neu eu datganiad personol, creu cysylltiadau gyda’u cymuned, datblygu sgiliau newydd a helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am natur.

Bydd panel o bobl ifanc o bob cwr o’r DU yn cwrdd ar y dyddiadau hyn i benderfynu pa brosiectau i’w hariannu.

www.growwilduk.com/youth-projects-0

Dylid cyflwyno pob cais erbyn hanner dydd ar Ddydd Llun 1 Ebrill 2019

www.growwilduk.com/cy/ariannu-ieuenctid

Cysylltwch â Anwen Roberts - anwenlroberts@gmail.com


30/01/2019 - Pentrefwyr i ystyried codi £300,000 i gadw Tafarn Y Fic

I'w ddarllen y stori llawn - cliciwch yma (BBC)

I'w ddarllen y stori llawn - cliciwch yma (Daily Post)


Defib Clwb Peldroed Y Felinheli30/01/2019 - Defib yn Clwb Peldroed Y Felinheli

Mae Defib yn ei le yn Clwb Peldroed Y Felinheli

Am fwy o luniau - cliciwch yma


Defib at Y Felinheli Football Club17/01/2019 - Defib yn y Neuadd Goffa

Dyma ni y Defib cynta i'n pentra wedi ei osod ar y Neuadd Goffa

Am fwy o luniau - cliciwch yma


Poster Gwylanod Felniheli14/01/2019 - Peidiwch â bwydo'r Gwylanod!

Peidiwch â bwydo'r Gwylanod! - cliciwch yma

Gwybodaeth am Wylanod - cliciwch yma


Menter Tafarn y Fic10/01/2019 - Menter Tafarn y Fic

Cyfarfod Cyhoeddus
Neuadd Goffa, Y Felinheli
22.01.19
7.30y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


tesco vote09/01/2019 - Cymhorthfa

Church House, Y Felinheli
10:30 - 12:00
Dydd Sadwrn, Ionawr 19

Nid oes angen gwneud apwyntiad.

20/12/2018 - Ceisiadau am grant

Mae’r Cyngor Cymuned yn derbyn ceisiadau am grantiau ar hyn o bryd. Gallwch lawrlwytho y ffurflen neu anfon at y clerc am ffurflen. Dyddiad cau 31 Ionawr 2019.

Egwyddorion Cymorth Grant - cliciwch yma


05/12/2018 - Nadolig Felinheli

Neuadd Goffa, Y Felinheli
16.12.18
16.00
Canu Carolau
Stondinau Nadolig
Sion Corn


100 Mlynedd - Y Rhyfel Mawr08/11/2018 - Sesiwn galw mewn

Neuadd Goffa, Y Felinheli
14.11.18
17.30-19.00

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Siop Thrifft24/10/2018 - Siop Thrifft

Dillad a dodrefn ail-law ar gael yn y ‘Siop Thrifft’ yn @shed_cymru Dydd Sadwrn yma!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli17/10/2018 - Swydd

Gofalwr/-aig Neuadd Goffa Y Felinheli.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


100 Mlynedd - Y Rhyfel Mawr15/10/2018 - 100 Mlynedd: Y Rhyfel Mawr

Arddangosfa Dynion a Merched Y Felinheli

Sul 11eg o Dachwedd 2018, 11.30 y.b. - 5 y.h.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


defib poster12/10/2018 - Sesiwn Ymarfer De-fib

Cofiwch am y noson ymarfer Dydd Mercher nesa!

Croeso i pawb!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


10/10/2018 - Datblygu llwybr yr arfordir rhwng y Felinheli a Glan Faenol

New coastal path now connects Felinheli and Bangor - www.thebangoraye.com (saesneg yn unig)

Mae rhan newydd o lwybr yr arfordir wedi agor sy’n cysylltu pentref Y Felinheli a stad Glan Faenol yn dilyn gwaith uwchraddio gan Gyngor Gwynedd.

Datblygu llwybr yr arfordir rhwng y Felinheli a Glan Faenol - www.gwynedd.llyw.cymru

Clip Cynghorwr Gareth Griffiths a Llwybr arfordir newydd:

Datblygu llwybr yr arfordir rhwng y Felinheli a Glan Faenol

 


tesco vote24/07/2018 - Gwersi Yoga

Pwy oedd yn Yoga'r wyl eleni?
Yda chi awydd cario ‘mlaen? O fis Medi ymlaen mi fydd Leisa’n cynnal sesiynau Yoga bob nos Iau 7.30-9 yn y Neuadd Goffa.
Cysylltwch â Leisa Mererid am fwy o wybodaeth leisa.bywyoga@gmail.com


24/07/2018 - Siop pop-up

Helo Pawb!!
Un nos Fawrth ar ôl i dderbyn rhoddion i'r pop up shop rhwng 6.30 a 8.30 neu wrth gwrs Dydd Sadwrn olaf sef 28/7/18 - 10yb - 4yp
Angen Dillad rhan fwyaf er mwyn i ni gael pres mewn pwysa amdanynt os ddim yn gwerthu ar y diwrnod olaf!!!

Dewch rwan.

Cliriwch y cypyrddau na acw er mwy ni gael yr arian i gael De-fibs i Felin ag achosion da'r pentref

Diolch


17/07/2018 - Stondin Gŵyl Y Felin

Diolch i pawb wnaeth dod i'n gweld ni yn ein stondin yn ystod Gwyl Y Felin. Diolch am yr holl sylwadau, bydd y cyngor yn ei cysidro dros yr wythnosau nesaf.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Stondin Gŵyl Y Felin Stondin Gŵyl Y Felin
Stondin Gŵyl Y Felin Stondin Gŵyl Y Felin

Codi sbwriel17/07/2018 - Diolch i’r rhai ddaru helpu i godi sbwriel ddoe (15/07/2018)

Casglodd 14 bag o sbwriel ac un wheel trim rhyngddynt, i gyd mewn awr a hanner - gwaith gwych.
Casglodd un criw o Griffiths Crossing ar hyd y lon las tuag at y pentref hefo detour i lawr i Lanfairisgaer.
Casglodd ail griw ar hyd y stryd gan godi llwyth o wastraff ger Chan's ac wedyn i lawr at y lan y môr.
Aeth y trydydd criw ar hyd y lon las i Seilo ac yn ôl ar hyd y lon. Roeddent wedi casglu i lawr Ffordd Caernarfon cyn cyrraedd y Neuadd.
Bu criw olaf wrthi o gwmpas cae Rowen a'r lon las cyfagos.

Mae nifer o lefydd hefo tipyn o sbwriel ar ôl wedi eu canfod.
Tu ôl i safle bws ger yr eglwys.
Tu ôl i safle bws Cerrig Yr Afon
Ar y gwair o Cerrig yr Afon am Gaernarfon.
Dylem daclo'r rhain y tro nesaf.

Diolch i Gynghorydd Daniel am drefnu.
Casglu sbwriel nesaf ar y 27/07/18 am 11yb dechrau o Neuadd Goffa. Panad a bisgedi ar gael wedyn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


17/07/2018 - Gwybodaeth

Seddi Gwag - cliciwch yma
Baner - cliciwch yma
Gwirfoddolwyr - cliciwch yma
Is-Bwyllgorau - cliciwch yma
Mudiadau sydd wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan y Cyngor Cymuned - cliciwch yma
Y Neuadd Goffa adnodd i drigolion Y Pentref - cliciwch yma


Cyngor Gwynedd23/05/2018 - Cwyno neu gwneud cais am wybodaeth i Gyngor Gwynedd

Mae ffordd o gwyno i Gyngor Gwynedd neu gwneud cais am wasanaeth i Gyngor Gwynedd wedi newid yn ddiweddar. Gallwch wneud hyn drwy eu gwefan.

www.gwynedd.llyw.cymru


14/05/2018 - Cyngor Cymuned Y Felinheli - Seddi Gwag Achlysurol

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o 2 sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Cymuned Y Felinheli.

Cynhelir etholiad i lenwi’r dwy sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad gan ddeg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Llun 4 Mehefin, 2018.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y seddi gwag gan y Cyngor Cymuned.


tesco vote06/03/2018 - Rydym Angen Eich Pleidlais!

Yn Tesco Bangor A Tesco Bethesda - Mis Mawrth A Ebrill

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

03/10/2017 - Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Awst a Medi 2017

 1. Wedi bod yn Cerdded y Ward eto a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglyn ar materion sydd wedi ei codi yn barod
 2. Manylion cysylltu:
  Galw Gwynedd 01766 771000 - Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor.
  Ffon fi 01286 676869.
  Fy swyddfa yng Nghaernarfon [9yb-5yh Llun I Gwener]
  e-bost: Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
  Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
 3. Cyfarfodydd.
  [a] Cyfarfod gyda Tim Gwasanaethau Cyfiawnder.Gwynedd a Mon.
  [b] Cyfarfodydd fel Aelod Cabinet y Cyngor/Tim Arweinyddiaeth/Cyfarfod Grwp {laid Cymru/ Cyrsiau i Gynghorwyr.
  [c] Llywodraethwyr Ysgol Felinheli ac Syr Hugh Owen
 4. Wedi taro i mewn i Felin Sgwrsio i weld un or gwersi Cymraeg.
 5. Wedi bod yn cyfarfod misol Yr Wyl. Mi fydd Stwr wrth y Dwr yn ol flwyddyn nesa. Paw i ddechrau ymarfer.

01/08/2017 - Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Gorffennaf 2017

 1. Wedi bod yn Cerdded y Ward eto a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglun ar materion sydd wedi ei codi yn barod
 2. Manylion cysylltu :-Galw Gwynedd 01766 771000. Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor. Ffon fi 01286 676869.Fy swyddfa yng Nghaernarfon[9yb-5yh Llun I Gwener]
  e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
  Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
 3. Wedi cael mis prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.
  [a] Ysgol Syr Hugh Owen fel Llywodraethwr .
  [b] . Cyfarfod Cynllun Tymor Hir y Cyngor 2018-2023.
  [c] Cyfarfodydd Cynllunio ar y Cyd. Polisi Cynllunio newydd Ynys Mon a Gwynedd.
  [ch] Diwrnod hyffordiant I Gynghorwyr Gwynedd - hyfforddiant Ffordd Gwynedd.
  [d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor.
  [dd] Cyfarfodydd Tim Arweinyddiaeth/Cabinet/Llywio Cabinet.Cyfarfod Blynyddol Grwp Plaid Cymru.Cyfarfod Arbennig or Cyngor llawn i fabwysiadau polisi cynllunio newydd.
 4. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.
 5. Y gwaith I drwsio llwybr Afon Heulyn wedi ei gwblhau.Mae y llwybr ar agor.
 6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael.
 7. Cyfarfod Aelodau Cabinet Cymru dros yr Amgylched [CLILC. WLGA] Caerdydd.
 8. Cyfarfodydd Portffolio Cabinet. Ymweld a safle Parc Adfer yn Cei Cona

07/07/2017 - Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Mehefin 2017

 1. Wedi bod yn Cerdded y Ward a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglun ar materion sydd wedi ei codi yn barod
 2. Manylion cysylltu :-Galw Gwynedd 01766 771000. Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor. Ffon fi 01286 676869.Fy swyddfa yng Nghaernarfon[9yb-5yh Llun I Gwener]
  e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
  Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
 3. Wedi cael mis prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.
  [a] Ysgol Felinheli fel Llywodraethwr .
  [b] Cyfarfod Cynghorwyr Tref Porthmadog yn y Ganolfan fel Aelod Cabinet Gwynedd.
  [c] Cyngor Cymuned y Felinheli –Cyfarfod misol.
  [ch] Diwrnod hyffordiant I Gynghorwyr Gwynedd - hyfforddiant technoleg gwybodaeth
  [d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor. Yr Wyl wedi bod yn llwyddianus . Diolch ir Pwyllgor/Y Pentre ar Noddwyr .Da ni angen aelodau a syniadau newydd I gario ymlaen y gwaith da.
  [dd] Cyfarfodydd Tim Arweinyddiaeth/Cabinet/Llywio Cabinet. Y Cyngor. Pwyllgor Craffu.
 4. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.
 5. Y gwaith I drwsio llwybr Afon Heulyn ar fin dechrau Mwy o wybodaeth I ddilyn.
 6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael. Neb wedi ymateb ir cais yma hyd yn hyn.
 7. Mynd ir Shed-menter newydd yn y pentre. Pob lwc i chi.
 8. Siarad mewn Apel Cynllunio ar ran trigolion Rowen a Dinas yn erbyn y Cais cynllunio ar y tir o dan y Ganolfan Iechyd.

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

| © 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.