Newyddion Diweddaraf

BUSNESAU GWYNEDD – Rydym eisiau clywed eich barn!

12.05.22

Fel busnes, mae eich barn yn hollbwysig i Gyngor Gwynedd, a felly dyma gyfle arbennig iawn i chi fedru dylanwadu ar sut gall Cyngor Gwynedd eich cefnogi chi yn y dyfodol. Mae'r arolwg hwn yn ceisio deall eich anghenion busnes, a sut y gall y Cyngor weithio yn agosach gyda chi i'ch helpu i oroesi, tyfu a ffynnu yn y dyfodol. Mae lot fawr o gyfleoedd yn dod i’r ardal, felly dyma gyfle unigryw i chi gynnig syniadau a manteisio ar y cyfle i gael dweud eich dweud!
Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech neilltuo ychydig funudau i gwblhau'r arolwg. Y dyddiad cau yw dydd Mercher, Mai 11fed.
Arolwg Busnes Gwynedd

Gweledigaeth newydd Ysgol Y Felinheli 2022

01.03.22

Bydd yr arolwg yn cymryd oddeutu 4 munud i'w gwblhau.
Mae'r Cwricwlwm newydd i Gymru yn dod i rym Medi 2022 ac 'rydym yn awyddus iawn i'ch cynnwys chi ar y daith gyffrous o ddiwygio cwricwlwm ein hysgol.
Ein bwriad yw creu Gweledigaeth ddiwygiedig sydd yn cyfleu YN GLIR y profiadau a chyfleoedd dymunwn ddarparu i ddisgyblion ein hysgol arbennig ni.
'Rydym yn ymgynghori gyda holl randdeiliaid yr ysgol gan gynnwys staff, dysgwyr, Llywodraethwyr, rhieni a gwarchodwyr, y gymuned leol a busnesau'r fro , yn ogystal ag ymarferwyr ym myd Addysg.

Dewch i gael gwybod pam fod eich llais chi mor bwysig i ni!
https://youtu.be/KIjrVXRYnI4?list=PLTZvaU9CIF5sLP-C9WYsyee9Mc6q6CTsf

Mae'r ddolen isod yn cyflwyno mwy o wybodaeth am y Cwricwlwm Newydd i Gymru
https://youtu.be/hJjUiPkJbLU

Gofynnwn i chi gwblhau'r holiadur hwn erbyn 11/03/2022

Cwblhewch y holiadur yma

Ysgol Y Felinheli

Cymorth Ariannol i Gymdeithasau Y Felinheli.

06.01.22

Mae modd gwenud cais gan y Cyngor Cymuned am gymorth ariannol I Gymdeithasau ac elusenau of fewn y pentref. Dyddiad cau 31 Ionawr 2022.

Anfonwch at Heather Jones y Clerc am ffurflen gais neu defnyddiwch y linc yma

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

| © 2022 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.